Dagskurs i helserett for leger, 24. september 2014

Møre og Romsdal legeforening arrangerer dagskurs i helserett for leger, 24. september 2014 på Color Line Stadion i Ålesund.
COLOURBOX5297626
Foto: Colourbox
Tid: 24. september 2014 kl. 09:45–18:30
Sted: Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning:
  • Godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
  • Godkjent med 9 valgfrie kurspoeng for spesialistenes etterutdanning i hud og veneriske sykdommer
  • Godkjent med 9 valgfrie kurspoeng for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i: samfunnsmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering
Pris: 2550 kroner: 2100 kroner i kursavgift, 450 kroner i obligatorisk dagpakke

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller «samarbeidende» helsepersonell. Undersøkelser har vist at så mye som 25 prosent av leger mente at en klagesak, og omstendighetene rundt den, ville kunne medføre at de skiftet arbeidsplass. Videre opplyste en tredjedel av legene, som var gjenstand for en tilsynssak, at en klagesak kunne medføre at de ble usikre på om de hadde valgt rett yrke. Disse problemstillingene ønsker Møre og Romsdal legeforening å ta på alvor.

Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retningslinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.

Kurset vil i stor grad baseres på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og «mediasaker». Slik settes de sentrale og relevante paragrafene i helselovgivningen inn i en «hverdagslig» og gjenkjennbar sammenheng. Møre og Romsdal legeforening håper dette kurset vil bidra til å skape en trygghet hos legene ved at man blir kjent med «rammene» for det arbeidet man skal utføre. En trygghet vil kunne bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte.

Bjarne Storset er kursleder og forelesningene vil holdes av Cato Innerdal, ass. fylkeslege i Møre og Romsdal.

Program

09:45–10:00 Registrering med kaffe 
10:00–10:45

Klager på leger

Hvordan unngå de største fallgruvene? Hvordan behandles klagesaker og hva kan konsekvensene være? 

10:45–11:30

Forsvarlig helsehjelp

Er feil diagnose likestilt med uforsvarlig helsehjelp? Er det et brudd på forsvarlighetskravet når du sender en pasient hjem fra legevakta med feil diagnose, og pasienten dør? Hvor langt går fastlegens (ev. legevaktens ansvar) og hva er forsvarlig bruk av medhjelpere?

11:30–11:45 Pause med kaffe og tilbehør 
11:45–12:30

Plikt til å tie, rett til å tie og plikt til å si ifra

Hva kan du fortelle til pårørende, samarbeidende helsepersonell, politi, barnevern? Når har du rett til, og når har du plikt til å fravike taushetsplikten?

12:30–13:15

Forskrivning av vanedannende legemidler

Hvilke «kjøreregler» gjelder for slik forskrivning? Hvilke utfordringer står man overfor som lege? Hvordan skal man sikre forsvarlige vurderinger i denne sammenhengen? Hvordan gjennomføres tilsyn på dette temaet? 

13:15–14:15 Lunsj
14:15–15:15

Samtykkekompetanse

Hvordan vurdere og dokumentere samtykkekompetanse (i tråd med lovverket)? Hva gjør man når man er i tvil? Hvilke følger har det for pasienten og pårørende (og legen) når samtykkekompetansen bortfaller?

Tvungen somatisk helsehjelp

Hva gjør du når pasienten nekter helsehjelp? Hvilken rolle har pårørende? Kan all helsehelsehjelp gis med tvang?

15:15–15:30 Pause
15:30–16:30

Forts. tvungen somatisk helsehjelp og tvungen psykisk helsehjelp

Hva gjør man når pasienten ikke ønsker undersøkelse? Hvilken bistandsplikt har politiet og når bør politiet benyttes?

16:30–16:45 Pause med kaffe og tilbehør
16:45–17:45

Dokumentasjonsplikt og journalføring

Hvordan dokumentere nok? Hvilke momenter være med, hva bør være med og hva kan med fordel utelates? Hva betyr en god journal for helsehjelpen (og ev. når klagen kommer)?

17:45–18:30

Innsyn, retting og sletting

Når kan pasient, pårørende eller andre gis innsyn? Når kan man nekte? Hva gjør man når en pasient vil ha opplysninger i journalen rettet eller slettet? Og hvilke økonomiske konsekvenser kan det ha for legen om man «feilaktig» avslår slikt innsyn?

18:30 Avslutning og vel hjem!