Klinisk emnekurs i palliasjon, 12.–13. november 2015

Klinisk emnekurs i palliasjon, 12.–13. november 2015 i Molde.
COLOURBOX1705366
Foto: Colourbox

Tid: Torsdag 12. og fredag 13. november 2015
Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde

Læringsmål

Etter sendt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk kjennskap til fagfeltet palliativ medisin. Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid og helhetlig ivaretakelse av pasient og pårørende. Aktuelle verktøy vil bli gjennomgått som en metode for å sikre god pasientflyt innen henholdsvis spesialist- og kommunehelsetjenesten og mellom de to nivåene i helsevesenet. Deltakerne skal ha utviklet ferdigheter i kartlegging av symptomer og kunnskap om praktisk symptomlindring. Prognostikk og kommunikasjon forbundet med formidling av alvorlig diagnose og behandlingsvalg vil bli belyst. Emnet vil gi god kjennskap til oppfølging av den alvorlig syke og døende pasienten og familien.

Målgruppe

Allmennleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med eller er interesert i lindrende behandling/palliasjon.

Kurskomité

  • Reidun Sveaas, sykehjemsoverlege Kristiansund kommune
  • Bardo Driller, overlege anestesi/palliasjon Helse Møre og Romsdal
  • Kenneth Swan, konsulent samhandlingsavd. Helse Møre og Romsdal
  • Thilde Camilla Svela, konsulent samhandlingsavd. Helse Møre og Romsdal
  • Jorunn Brekke Fjeldheim, overlege palliasjon Helse Møre og Romsdal

Godkjenning

  • Godkjent med 16 kurspoeng som emnekurs/klinisk emnekurs i palliasjon til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin

Kursavgift/dagpakke

  • Kursavgift: 2900 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 870 kroner
  • Totalt: 3770 kroner

Anbefalt litteratur

Stein Kaasa red. (2008). Palliasjon: nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal akademisk.

Program

Torsdag 12. november Grunnleggende palliasjon Foreleser
09:00–09:05 Velkommen  
09:05–10:00 Håndtering av smerter Overlege anestesi/palliasjon HMR
10:00–10:45 Cancer og palliasjon: Verdi av tumorrettet behandling Overlege onkolog kreftavd. HMR
10:45–11:00 Pause  
11:00–11:45 Demens og palliasjon Aart Huurnink, overlege lindrende enhet, Boganes sykehjem Stavanger
11:45–12:30 Lunsj  
12:30–13:15 Beslutningsprosesser i livets siste fase Aart Huurnink
13:15–14:00 Symptomkontroll: Matlyst, kvalme, kakeksi Overlege anestesi/palliasjon HMR
14:00–14:15 Pause  
14:15–15:00 Symtomkontroll: Depresjon, angst, uro, delir Overlege allmennlege/palliasjon HMR
15:00–15:45 KOLS og palliasjon Kjersti Torgersen, overlege/lungelege, klinikk for medisin HMR
15:45–16:00 Pause  
16:00–16:45 Hjertesvikt og palliasjon Torstein Hole, overlege/kardiolog, klinikk for medisin HMR
16:45–17:00 Felles refleksjon Leger fra de palliative team HMR
Fredag 13. november Organisasjon/tverrfaglig tilnærming Foreleser
09:00–09:45 Overganger i samhandling: Sykehus/hjem/sykehjem. Fastlegens rolle Fastlege/tilsynslege fra fylket
09:45–10:30 Sykepleieren: Ressursnettverk i samhandlingens tjeneste Kreftkoordinator fra fylket
10:30–10:45 Pause  
10:45–11:30 Palliativ plan/plan for lindring Tanja Alme, kreftsykepleier Sula kommune
11:30–12:00 Tiltaksplan for døende Bardo Driller, overlege anestesi/palliasjon HMR
12:00–12:45 Lunsj  
12:45–13:15 Fysioterapeut: Aktivitet som viktig søyle av lindring Fysioterapeut HMR
13:15–13:45 Sosionom: I møte med den palliative pasienten Sosionom HMR
13:45–14:15 Ernæringsfysiolog: Ernæring på veien mot livets slutt Ernæringsfysiolog HMR
14:15–14:30 Pause  
14:30–15:00 Prest: Møtet med livet og døden – nærværskompetanse Sykehusprest HMR
15:00–15:30 Etikk i livets sluttfase. Hva er en verdig død? Kjell Erik Strømskag, overlege anestesi/palliasjon, klinikk for kirurgi Molde
15:30–15:50 Felles refleksjon/evaluering Leger fra de palliative team HMR
15:50–16:00 Avslutning/evaluering Reidun Sveaas, sykehjemsoverlege Kristiansund kommune