Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Kurs i helserett for leger, 4.–5. september 2015

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøtehelg inviterer vi til kurs i helserett for leger, 4.–5. september i Geiranger. Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger.
15. april 2015
COLOURBOX5297626
Foto: Colourbox

 

Tid: 4.–5. september 2015
Sted: Hotell Union, Geiranger
Godkjenning:
 • Godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
 • Godkjent som 9 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i følgende spesialiteter: Indremedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, generell kirurgi, revmatologi, øyesykdommer, samfunnsmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, hud og veneriske sykdommer
 • Godkjent som 8 timers valgfritt kurs for spesialistenes etterutdanning i øre-nese-halssykdommer
 • Godkjent som 9 timers valgfritt kurs i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin
Pris: 2200 kroner (i tillegg kommer utgifter til hotell, jf. artikkel om årsmøtehelgen)

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller «samarbeidende» helsepersonell. Undersøkelser har vist at så mye som 25 prosent av leger mente at en klagesak, og omstendighetene rundt den, ville kunne medføre at de skiftet arbeidsplass. Videre opplyste en tredjedel av legene, som var gjenstand for en tilsynssak, at en klagesak kunne medføre at de ble usikre på om de hadde valgt rett yrke. Disse problemstillingene ønsker Møre og Romsdal legeforening å ta på alvor.

Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retningslinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.

Kurset vil i stor grad baseres på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og «mediasaker». Slik settes de sentrale og relevante paragrafene i helselovgivningen inn i en «hverdagslig» og gjenkjennbar sammenheng. Møre og Romsdal legeforening håper dette kurset vil bidra til å skape en trygghet hos legene ved at man blir kjent med «rammene» for det arbeidet man skal utføre. En trygghet vil kunne bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte.

Foredragsholder er Cato Innerdal, ass. fylkeslege i Møre og Romsdal. Kurset er avholdt flere ganger og har fått gode tilbakemeldinger.

Program

Fredag 4. september
Tid Tema
12:00–13:00 Lunsj
13:00–13:45

Klager på leger

 • Hvordan unngå de største fallgruvene?
 • Hvordan behandles klagesaker og hva kan konsekvensene være?
13:45–14:30

Forsvarlig helsehjelp

 • Er feil diagnose likestilt med uforsvarlig helsehjelp?
 • Er det brudd på forsvarlighetskravet når du sender en pasient hjem fra legevakta med feil diagnose og pasienten dør?
 • Hvor langt går fastlegens (ev. legevaktens) ansvar og hva er forsvarlig bruk av medhjelpere?
14:30–14:45 Pause
14:45–15:30

Plikt til å tie, rett til å tie og plikt til å si i fra

 • Hva kan du fortelle til pårørende, samarbeidende helsepersonell, politi, barnevern?
 • Når har du rett til og når har du plikt til å fravike taushetsplikten?
15:30–16:15

Forskrivning av vanedannende legemidler

 • Hvilke «kjøreregler» gjelder for slik forskrivning?
 • Hvilke utfordringer står man overfor som lege?
 • Hvordan skal man sikre forsvarlige vurderinger i denne sammenhengen?
 • Hvordan gjennomføres tilsyn på dette temaet?
16:15–16:45 Pause med noe å bite i
16:45–17:30

Samtykkekompetanse

 • Hvordan vurdere og dokumentere samtykkekompetanse (i tråd med lovverket?)
 • Hva gjør man når man er i tvil?
 • Hvilke følger har det for pasienten og pårørende (og legen) når samtykkekompetansen bortfaller?
 • Har pasienten klageadgang på legens vurdering om manglende samtykkekompetanse?
 • Har pårørende adgag til å klage på legens vurdering om at pasienten har samtykkekompetanse?
17:30–18:15

Tvungen somatisk og psykisk helsehjelp

 • Hva gjør du når pasienten nekter helsehjelp?
 • Hvilken rolle har pårørende?
 • Kan all helsehjelp gis med tvang?
 • Hva gjør man når pasienten ikke ønsker undersøkelse?
 • Hvilke bistandsplikt har politiet og når bør politiet benyttes?
18:15–18:30 Pause
18:30–19:15

Dokumentasjonsplikt og journalføring

 • Hvordan dokumentere nok?
 • Hvilke momenter må være med, hva bør være med og hva kan med fordel utelates?
 • Hva betyr en god journal for helsehjelpen (og ev. når klagen kommer)?
20:00 Middag
Lørdag 5. september
Tid Tema
09:00–09:45

Innsyn i pasientjournal

 • Når kan en pasient, pårørende eller andre gis innsyn?
 • Når kan man nekte innsyn og hvordan gjør man det?
 • Har foreldre ubetingen innsyn i barnas journaler, og hva om foreldrene er fratatt omsorgsretten?
 • Og hvilke økonomiske konsekvenser kan det ha for legen om man «feilaktig» avslår slikt innsyn?
09:45–10:30

Retting/sletting av journalopplysninger

 • Hva gjør man når en pasient vil ha opplysninger i journalen rettet eller slettet? Går det an?
 • Kan også «dårlig» arbeid her medføre økonomiske konsekvenser?
11:30

Utflukt/årsmøte/årsmøtemiddag

Møre og Romsdal legeforenings årsmøtehelg fortsetter med utflukt til Skageflå før årsmøte og årsmøtemiddag på kvelden

Påmelding

Kurset er en del av Møre og Romsdal legeforenings årsmøtehelg.

Gå til påmeldingsskjema (åpnes i nytt vindu/ny fane)