Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 14. mai 2014

5. november 2014

Tilstede: Britt Ingun Hana, Nataliya Overå, Nils Ringdal, Lars Tore Nerbøvik, Jonas Vegsundvåg, Bernd Müller, Jon Sverre Aursand, Kai Grimstad, Shruti Sharma. Bjarne Storset, Stian Endresen og Georg Johnsen.

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra styremøte 4. mars er tidligere blitt godkjent pr e-post. Bjarne Storset ble valgt til referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Referatsaker:
  • Nataliya, Stian og Bjarne refererte fra AF sin våruke/årsmøte i Oslo
   • Det er et stort behov for frikjøp av allmennleger i forhold til IKT og samhandling, dette behovet blir ikke innfridd tross at fastlegen er navet i samhandlingsreformen.
   • Det er nødvendig med mer forskning i primærhelsetjeneste, både innenfor legetjeneste og innen PLO.
   • Det er økende behov for samfunnsmedisinsk kompetanse med økt samhandling og oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten.
   • Listereduksjon. Det er nødvendig med kortere lister for å ta vare på utfordringene med samhandling og oppgaveoverføring til fastlegene.
   • Det må legges til rette for et mer strømlinjeformet utdanningsforløp. Det er utfordrende å få sykehuspraksis i mange deler av landet.
   • Legevakt. Viktig at allmennleger utgjør stammen mht til samhandling og innleggelsespolicy.
  • Nytt fra yrkesforeninger
   • YLF – OF: 2013: lite har skjedd i utviklingsplanen for Møre og Romsdal. Idefase av utviklingsplanen, høringsuttalelsen kommer i august – dvs ekstremt kort tid, knapt kommet i gang. Tomtevalg skjer i desember uten at man vet innholdet i sykehuset. Robuste fagmiljø er de viktigste mht. til rekruttering. Nordmøre og Romsdal mister fagfolk i større grad nå enn tidligere pga. usikkerhet mht. til framtida. Innholdet i sykehuset er viktigere enn tomtevalget! Økonomi: er presset slik at fokus på fag svekkes. MRL: trekke ut fra DNLF sitt innspill på nasjonal sykehusplan. Brit Ingunn, Bernd, Georg og Bjarne arbeider videre med en uttale. Ta utgangspunkt i høringsuttalene fra Møre og Romsdal legeforening fra 2012.
   • NAMF: Dialogmøte 1: BHT har tidligere deltatt på dette. Men dette kravet blir nå fjernet.
   • PSL: Helse Midt-Norge og PSL har arbeidet med en handlingsplan for avtalespesialister. Gode forslag fra PSL har blitt fjernet og den har blitt meget vag og lite forpliktende. Fastlegene er ikke blitt forespurt om høring. Det er blitt meg «kan» i stedet for «skal». Følger ikke en krone med planen. Man har ikke budsjett for avtalespesialister. Hvis man skal på landsplan, må det være 30 nye spesialister, men dette er ikke tatt med i planen. I første utkastet sto det at Møre og Romsdal skulle prioriteres, men nå står det kun at områder med lav dekning skal prioriteres.
   • AF har publisert KAD – En Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser. Denne ordningen er i støpeskjeen og det er viktig at kriterier for innleggelse og kvalitet på dette tilbudet holder faglig akseptabelt nivå. Dette tilbudet skal være like godt og bedre enn innleggelse i sykehus.
 4. Årsmelding. Det ble endret på faktafeil.
 5. Årsmøtet. Detaljene ble gjennomgått og oppgaver fordelt. Det ble stadfestet at det blir både tillitsvalgkurs for leger i sykehus og BUP-kurs for flere spesialiteter. Skageflåtur og middag lørdags kveld sponses m/ledsager. Styremedlemmer får dekket alle sine utgifter, ledsagere inkl.
 6. Hurtigrutekurs. Konferansen vil starte i Trondheim 14. oktober og avsluttes i Tromsø 16. oktober. Programmet ligger på hjemmesidene.
 7. Styremøter for høsten. Onsdag 1. oktober og i forbindelse med juleavslutning.
 8. MedHum. Medisinstudentenes Humanitæraksjon kommer til å ha en kronerulling på Landsstyremøte. Det ble vedtatt å bevilge kr 20 000 som er det samme som ble bevilget i 2013.
 9. Bal Medicorum. Det årlige medisinballet i Trondheim søkte om sponsorstøtte, men vi avslo pga. at dette er et sosialt arrangement uten faglig innhold.
 10. Eventuelt.