Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 27. januar 2014

6. mai 2014

Tilstede: Britt Ingun Hana, Nataliya Overå, Stian Endresen, Nils Ringdal, Lars Tore Nerbøvik, Jonas Vegsundvåg, Bernd Müller, Jon Sverre Aursand, Kai Grimstad, Georg Johnsen og Bjarne Storset. Ingen forfall.

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra styremøte møte 9. desember har tidligere blitt godkjent per e-post. Bjarne Storset ble valgt til referent.

2. Referatsaker:

 • Nytt fra yrkesforeninger.
  • PSL - Avtalespesialister i Møre og Romsdal. Orientering v/Nils Ringdal
   • Innstilling fra Helse Midt-Norge legger ikke opp til signifikant økning. Møre og Romsdal er blant de fylkene som ligger lavest i antall avtalespesialister. Det synes som om RHF’et har stor frykt for at nye hjemler vil svekke sykehusene. Erfaringa viser at denne frykten er overdrevet.
   • Psykiatri – psykolog. Kun en psykiatrihjemmel på Nordmøre og Romsdal (Tingvoll).
   • Det er behov for dermatolog i Molde.
   • Revmatolog. En i Sør-Trøndelag, ingen i M & R
   • ØNH: en i Kr.sund.
   • Øyelege: flere hjemler i mørebyene
   • Pediater: ingen i Møre og Romsdal
   • Helse MR betaler ingenting for avtalespesialisten, det er RHF-et som betaler tilskudd.
 • YLF. Orientering ved Georg Johnsen
  • Mangler distriktsplasser for turnusleger. 3 av 7 kommuner på Søre Sunnmøre har ikke turnusleger.
  • Konflikt med Spekter – de vil styre arbeidstida i større grad. I dag er det 20 timers arbeidstid på dagtid, mellom 07 og 17, den vil de endre på slik at 20 – timersregelen forsvinner.
 • Inntrykk fra ledersamling i Oslo 15. og 16. januar v/Bjarne Storset
  • Det vart drøftet tiltak for å styrke fylkesforeningene, disse fungerer ikke helt optimalt i alle fylker. En stor utfordring er å rekruttere tillitsvalgte. Andre steder er det store geografiske utfordringer mht til styremøter og samlinger. Det er også en utfordring med å få oversikt over hva som skjer i et eget fylke da det ofte er flere lokalaviser å forholde seg til. Det drøftes om man skal tilby styret og medlemmer en oppdatert lokalt mediabilde flere ganger i uka.
  • Ellers var det trukket fram modeller for ledelse av sykehusene. Direktør ved Ringerike sykehus, Per Bleikelia, orienterte om en modell som fungerte godt internt og eksternt for dette sykehuset. Det er fundamentalt at endringer som skjer innenfra lykkes. Det er pasientbehovet, ikke systembehovet, som skal definere utviklinga.

3. Høringer. Se lenke: www.legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger

 • Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under aktuelle saker. Ingen innspill fra MRL.
 • Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år i år søkes medarrangør fra avdelingene. Arrangementet er flyttet ut til avdelingene samme år som det er stortingsvalg/kommunevalg. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å få sentrale partipolitikere til å stille til helsepolitisk debatt under landsstyremøtet det året det er valg. Praksis foreslås derfor endret slik at landsstyremøtet arrangeres i Oslo med sentralstyret som arrangør når det er valgår (2015,2017 osv), og at avdelingene står som medarrangør år det ikke er valg (2016,2018). Sentralstyrets forslag gjør at også valg til nytt sentralstyre alltid vil foregå i Oslo. Det gjør at landsstyremøtene i distriktene vil kunne framstå som «mellommøter» der mye av det viktigste politiske og organisatoriske innholdet er borte. MRL fraråder at dette endres, da vil møtene i distriktene framstå mer som sightseeingmøter. Høringsfrist 20. mars. Bjarne forfatter høringsforslag. Frist: 20. mars
 • Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret. Frist: 20. februar 2014.  Lars Tore Nerbøvik og Bjarne Storset skal se på dette og avgjøre om vi skal avgi uttale.

4. Regionutvalgsmøte 29. januar. Det ble foreslått at Bjarne Storset bør bli nestleder siden Sør-Trøndelag har leder. (dette ble også resultatet)

5. Kurs. Stian Endresen ga en oppdatert statusrapport angående kursaktivitet og planlagte aktiviteter våren 2014.  Bare 53 % av fastlegene er spesialister. 5. mars er det kurs i Normaltariffen og regnskap/skatteregler for allmennleger og 17. mars går et lignende kurs for turnusleger. Helserettskurs 19. mars er godkjent i 9 forskjellige spesialiteter. Senere går rusmedisin-kurs i Molde, akutt-kurs juni. I Kr.sund blir det arrangert ortopedikurs mai.

6. Årsmøtehelg. Vi vedtar å kombinere emnekurs i Barne- og ungdomspsykiatri med årsmøte med kursstart torsdag 4. september. På lørdag planlegges det tur til Skageflå og retur via båt eller til fots over fjellet.  Lørdag ettermiddag kl 17.00 årsmøte.

 • Skageflå og middag lørdags kveld sponses m/ledsager. Styret får dekket alle sine utgifter.
 • Georg Johnsen undersøker vedr muligheten for tillitsvalgtkurs. Georg er toastmaster.

7. Hurtigrutekurs. Sentralstyret har bevilget kr 400 000 som gjør det mulig å arrangere kurset på hurtigruta. Sist var dette avholdt i Stjørdal, men det er et samstemt ønske om at hurtigrute-formatet er best. Konferansen vil starte i Trondheim 14. oktober og avsluttes i Tromsø 16. oktober. YLF sitt høstkurs og tariffkonferansen for allmennlegene er flyttet for å unngå kollisjon.

8. Foretakstillitsvalgt for overlegene i HMRHF. Dessverre har Andreas Georg Kjerstad sagt opp sitt tillitsverv med øyeblikkelig virkning pga høyt arbeidspress som skyldes mangel på psykiatere.  Bernd Müller overtar iht til lovene fra dags dato. Med tanke på utfordringene vi møter i år, er det viktig med en person med erfaring. Bernd sender informasjon til medlemmene og vil arbeide for å rekruttere varerepresentant.

9. Møteplan for våren. Styremøte tirsdag 4. mars og onsdag 14. mai.

10. Evaluering av dialogmøte 27. januar. Det var om lag 30 deltakere og inntrykket er at det var et nyttig møte med håp om at prosessen videre med lokalisering av nytt fellessykehus vil gå videre på en konstruktiv måte.

11. Eventuelt.

Tingvoll, 15.2.2014

Bjarne Storset
leder