Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 4. mars 2014

6. mai 2014

Tilstede: Britt Ingun Hana, Nataliya Overå, Nils Ringdal, Lars Tore Nerbøvik, Jonas Vegsundvåg, Bernd Müller, Jon Sverre Aursand, Kai Grimstad, Shruti Sharma og Bjarne Storset. Forfall: Stian Endresen, Georg Johnsen

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra styremøte møte 27. januar har tidligere blitt godkjent pr e-post. Bjarne Storset ble valgt til referent.

2. Referat fra møte 27. januar er godkjent pr. e-post.

3. Referatsaker:

 • Nytt fra yrkesforeninger
  • OF: Bernd Müller orienterer om sykehusplanen
  • OF: Opptaksområdet for Volda sjukehus er reelt blitt endret pga endring i kommunikasjonene. Skal dette få konsekvenser for videre planlegging?
  • PSL. Arbeider med en handlingsplan for avtalespesialister. Det er mye motstand i RHF’et. Hvis HMN skal på samme nivå som resten av landet, kreves det ytterligere 39 hjemler. I dag er det 65 hjemler.
 • Regionutvalgsmøte 29.1. Viktigste sak var planlegging av hurtigrutekonferanse for tillitsvalgte, 14-16. oktober Trondheim-Tromsø. Sist gang var den avholdt landfast på Rica Hell Hotel, men evaluering viser at formatet med hurtigrutekurs er mer vellykket.
 • Bernd refererer fra helseministerens besøk i Kr.sund og Molde. Helseministeren var her for å lytte, og har intet ønske om å gi innspill/bestemme stedsvalg. Han understrekte at faglig medfører et felles sykehus styrkning av fagtilbudet for nordfylket.
 • IKT-satsing i Helse-Midt-Norge. Helse Midt-Norge vil i samarbeid med allmennpraktikere utvikle bedre samhandling på IKT. Dette er et prosjekt som starter i april.
 • Høringer. Se lenke: https://www.legeforeningen.no/hoeringer/
  • Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen. Stian Endresen har utarbeidet høringssvar som styret ga sin tilslutning til.
  • Reservasjonsordning for fastleger. Lars Tore Nerbøvik og Bjarne Storset utarbeider et forslag.
  • Statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan. Bernd Müller har utarbeidet et forslag som styret ga sin tilslutning til, men forandringer som i ettertid ble vedtatt pr. e-post.

4. Årsmøtehelg.

 • Økonomi: Styremedlemmene for dekket alle utgifter samt leder i valgkomiteen.
 • Vi dekker båttur & festmiddag for alle medlemmer.
 • Holde av dagen-mail til alle medlemmer sendes ut i april.
 • Invitere presidenten? Løfte blikket utover, grenser for opptaksområder?

5. Hurtigrutekurs 14.-16. oktober. Vi sender ut invitasjon i løpet av april.

6. Eventuelt.

Tingvoll, 29. mars 2014

Bjarne Storset
leder