Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 12. mai 2015

Tilstede: Brit Ingunn Hana, Lars Tore Nerbøvik, Nils Ringdal, Bernd Müller, Stian Endresen, Shruti Sharma, Nataliya Overå, Jon Sverre Aursand, Jonas Vegsundvåg  og Bjarne Storset.

Forfall: Stian Endresen og Kai Grimstad

Christer Mjåset er nyvalgt YLF-leder. Han var til stede på styremøtet. Han har tidligere på dagen sammen med Shruti møtt medlemmer ved Ålesund sjukehus. Han ble informert om aktuelle saker i vår lokalforening.

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Bjarne Storset ble valgt som referent.

2. Referat fra møte 17. mars godkjent.

3. Evaluering av dialogmøte på Ålesund sjukehus 20.4. Hvordan skal Møre og Romsdal legeforening arbeidere videre med utfordringene? Under møtet var det et vesentlig poeng for direktørene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal at ressurser ikke skulle flyttes fra Ålesund til det nye sjukehuset.  Direktørene understrekte at det nye fellessjukehuset ikke ville hatt en investeringspakke på 4,2 milliarder, men på nær det dobbelte hvis vesentlige funksjoner skulle flyttes fra Ålesund til Hjelset. Det er viktig at Nordmøre og Romsdal samarbeider om å gi fellessjukehuset (SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal) et best mulig faglig innhold. Det er essensielt av personalressursene skal brukes på en optimal måte for pasientene. Møre og Romsdal legeforening har en stor utfordring i videre arbeide med dette siktemål i det tillitsvalgte har divergerende meninger om hvordan prosessen skal kjøres videre.

4. Informasjon fra yrkesforeningene.

a. OF v/Bernd. Det er ønske om modifikasjon av møtene mellom direktørene og tillitsvalgte, slik at alle sykehus er representert.

b. AF v/Nataliya. Primærhelsetjenestemeldinga: AF og DNLF støtter forslag om utdanningsstillinger for allmennleger. De siste få årene har det kommet 1000 nye fastleger. Tverrfaglig legekontor: dette innebærer utfordringer med hensyn til økonomi  og organisering. Legevakt: Akuttforskriften gir kommunene utfordringer mht vaktberedskap og bakvaktressurser.

c. YLF v/Shruti. Shruti har blitt 1. varamedlem til YLF sitt styre.

d. PSL v/Nils. Man arbeider for at de som har deltids hjemmel skal få utvidet sin hjeler til 50 % eller 100 %. Nye hjemler: det er vedtatt en handlingsplan for Midt-Norge. Det heter seg at Møre og Romsdal skal prioriteres. Psykiatrihjemmel blir utlyst. Sunnmøre har fått tre hjemler i hudsjukdommer, to i Ålesund og en i Ulsteinvik. Alle tre jobbet tidligere på Ålesund sjukehus. Lungehjemmel blir flyttet fra Molde til Ålesund. Møre og Romsdal er det fylket i Norge med lavest antall hjemler for privatpraktiserende spesialister.

5. Referatsaker

a. Turnuslegeplasser i distrikt. Svært mange turnusleger, må flytte ut av fylket for å få distriktsturnus. Mange av turnuslegene vil gjerne bli i fylket.

b. Bernt Høie besøkte Ålesund sjukehus primo mai. Et viktig ønske som ble uttrykt var en investeringspakke for Ålesund sjukehus.  Møre og Romsdal har et større investeringsbehov enn resten av landet fordi så meget er satt på vent.

c. Presseopplag om påståtte legetabber. Det er eksempel på at aviser slår opp over flere sider påståtte legetabber uten noen som helst dokumentasjon, kun pasientens versjon. Dette skjer uten at Helsetilsynet/Fylkesmannen har uttalt seg eller at saken ikke har vært behandlet. Det skal understrekes at de fleste aviser opptrer ansvarlig i slike saker og avventer eventuell uttale fra Helsetilsynet.

6. Orientering om møtet med Bent Høie og PCI senteret.

Charles Austnes presenterte for Bent Høie et ønske om PCI senter i Ålesund. Det brukes mye ressurser på å flytte kardiologiske pasienter til St. Olavs hospital. Ålesund og Bodø har lengst avstand til PCI senter og Bodø vurderer oppstart av PCI-lab. Det er ikke urimelig at befolkningen i Møre og Romsdal skal ha et like godt tilbud som i resten av landet. I 2014 var 611 av totalt 1376 luftambulanseoppdrag relatert til koronar angiografi. Norge har 7 PCI-sentre, Sverige har 28. Det understrekes at dette er et tilbud for hele befolkningen i Møre og Romsdal. Hvis det blir PCI-senter i Ålesund, blir det en satellitt av St. Olavs Hospital.

7. Forberedelse årsmøte. Detaljer ble gjennomgått. Dette har senere blitt implementert på hjemmesidene.

8. Årsmelding ble gjennomgått og det ble gjort noen korreksjoner og suppleringer.

9. Regnskap 2014.  Sykehus: har gitt mye frikjøp. Tilleggskontingent ble økt fra 200 til 400 kr. (tak på 700 kroner fra DNLF sentralt) Økning av styrehonorar vil gi økte utgifter fra 2015.  Krav om styrehonorar må sendes til vår organisasjonssekretær.

10. Ålesund er en av fire kandidatsteder for Landsstyremøte i 2017. De andre byene er Sandefjord, Stavanger og Bergen. Vi får 5 minutter hver til å presentere forslag på sted for Landsstyremøte. Shruti, Bern og Bjarne arbeider videre med saken.

11. Valgkomite. Det er sendt ut mail til alle medlemmer om forslag på kandidater. Brit Ingunn står oppført som kontaktperson. Det er ønskelig at medlemmene er geografisk spredt.

12. Status mht til valg i de enkelte yrkesforeningene. Nataliya Overå, Af og Jonas Vegsundvåg, Namf, tar ikke gjenvalg

13. Eventuelt