Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 17. mars 2015

Tilstede: Britt Ingun Hana, Lars Tore Nerbøvik, Nils Ringdal, Bernd Müller, Stian Endresen, Kai Grimstad, Shruti Sharma, Nataliya Overå og Bjarne Storset.

Forfall: Jon Sverre Aursand og Jonas Vegsundvåg

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Bjarne Storset ble valgt til referent

3. Referat fra møte 10. februar ble i ettertid godkjent pr mail.

4. Informasjon fra yrkesforeningene.

a. OF v/Brit Ingunn Haga.

 • Det foreligger et forslag til psykiatriplan i Helse Midt-Norge som skal vedtas i 2016. Sikkerhetspsykiatri: det blir fortsatt en sikkerhetspsykiatrisk seksjon i Ålesund.
 • Det er problem med overbelegg på de psykiatriske avdelingene i Helse Møre og Romsdal
 • «Rett pasient på rett sted» er en utfordring. Integrasjon mellom DPS, sykehus og «lukket avdeling». Det er de spesialiserte tjenester som avgjør hvor pasienten skal og bør være. DPS kan etter hvert bli kommunale når det blir storkommuner.
 • Ålesund sjukehus: Tre psykiatere fra Øst-Europa er ansatt og de er nå på kurs i norsk og kulturforståelse.
 • Fem LIS-leger blir ferdig psykiatere i 2015

b. OF v/Bernd.

 • Økonomi: 14 millioner i minus pr 1. mars. Det ligger derfor an til et underskudd på vel 50 millioner for 2015. Dette krever fundamentale endringer for å rigge en økonomi som kan finansiere et nytt fellessjukehus og oppgradering av andre sykehus.

c. AF v/Nataliya.

 • Nødnett skal kobles på 9. april. Det har vært arrangert opplæringskurs på en rekke steder i Møre og Romsdal 
 • Helgestengt kir. avd. på Volda sjukehus oppleves som problematisk. Akutt abdomen må sendes med ambulanse i inntil tre timer. Ambulanseflåten blir bundet i transport til sykehus som har åpen avdeling.

d. YLF v/Shruti.

 • Det har vært tillitsvalgtkurs Trinn 1for YLF i Midt-Norge i Trondheim. Åge Austheim drar til St. Olav ultimo april. Det arbeides med 10 % frikjøp av HTV’ene. Det blir ekstra arbeid med utvikling av nytt sykehus og fordeling av oppgaver mellom sjukehusene.
 • Shruti er nominert som kandidat til YLF-styret.
 • Barneavdelinga i Ålesund opplever et stort arbeidspress i helgene etter helgestengt i Kr.sund. LIS-legene har skrevet et brev til ledelsen om at arbeidssituasjonen er uholdbar.

5. Referatsaker

a. Høring i Kommunal og konstitusjonskomiteen. Konklusjonen fra komitéen kan foreligge første etter påske.

b. Møte på Legenes hus 25. februar vedr. prosessen for nytt fellessykehus. Deltakere var foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte fra Helse Møre og Romsdal, Bjarne Storset og sentrale tillitsvalgte fra Sentralstyret. Hovedagendaen var samarbeid videre. Første del av møtet var en gjennomgang. Andre del handlet å komme videre.

6. Agenda for fellesmøte med ledelse i Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal legeforening. Styret vedtok å sette møtedato til mandag 20. april, Ålesund sjukehus, styrerommet (klarert 18. mars)

a. Deltakere. Hovedtillitsvalgte på alle sykehusene. Det er anledning å ta med seg vara.

b. MRL-styret med vara-medlemmer.

c. Arrangør: Møre og Romsdal legeforening.

d. 10.00-1130: møte for tillitsvalgte samt representanter fra Sentralstyret. Lunsj 11.30

e. 1200-15.30: Fellesmøte ledelse – tillitsvalgte. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å komme med skriftlige spørsmål. Disse sendes til Bjarne Storset, b@storset.net, med kopi Shruti Sharma, shrut.sharma@gmail.com,  innen 13. april.  Vi filtrerer spørsmålene og sender disse redigert til ledelsen senest 16. april. Møteleder: Tom Christiansen.

Sentrale punkter for dette møtet vil være:

 • Nytt fellessykehus må ikke bli for lite
 • Investeringspakke for sykehusene
 • Hvordan utvikle fellesskapsfølelse og helhetstenkning

f. 16.00-18.00: Allmøte for legene ved Ålesund sjukehus. Det møtet arrangeres av hovedtillitsvalgte ved Ålesund sjukehus.

7. Årsmøte og kurs Union Hotel Geiranger. Fredag 4. september fra etter lunsj: Helserett ved ass. fylkeslege Cato Innerdal. Kurset er godkjent med 9 timer i 13 spesialiteter.  Kurset fortsetter lørdag formiddag til ca 11.00 da det blir utflukt til Skageflø. Årsmøtet finner sted lørdag 5. september kl 17.00

8. Søknad om å være medarrangør for Landsstyremøte i 2017. Vi vedtar å søke.

9. Valgkomite. Det skulle vært avhold valg på siste årsmøte. Man ønsker en representant fra hver del av fylket.  Komiteen må være konstituert før 1. mai. Bjarne sender ut medlemsmail vedr. kandidater.

10. Neste styremøte tirsdag 12. mai.