Referat fra styremøte i Møre og Romsdal, 15. februar 2016

Tilstede: Brit Ingunn Hana, Nils Ringdal, Stian Endresen, Ingunn Romundstad Innerdal, Inger Lise Kaldhol, Ligita Laimina, Bjarne Storset, Sverre Aursand, Kristen Rasmussen og Shruti Sharma

Forfall: Dag Brekke

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  Bjarne Storset ble valgt til referent.
 2. Referat fra styremøte 11. desember ble godkjent.
 3. Referatsaker:
  • a. Nytt fra yrkesforeningene
   • PSL v/Nils Ringdal.
    • Avtaleverket på plass mellom PSL og helseforetakene.  Avtalen mellom HMN og PSL skal revideres
   • NAMF v/Ligita Laimina.
    • Sintef gjør en evaluering av BHT. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet
   • YLF v/Shruti Sharma.
    • DNLF fikk en dom mot seg vedr vakt som ikke skal overstige mer enn 9 timer. Ammende og gravide i 3. trimester skal ikke ha arbeidstid over 9 timer. 
    • Fryktkultur: enkelte steder tør man ikke si fra. Dette er ikke kjent i HMR.
   • OF v/Kristen Rasmussen.
    • Det forventes at utspill om at overleger skal omdefineres fra dagarbeidere til turnusarbeidere.
    • Tariffoppgjøret vil i år gå mer på arbeidsvilkår enn på lønn.
    • Omorganisering i foretaket: (Britt Ingunn Haga supplerte) Psykiatrien har tverrgående organisering. Somatikken har geografisk oppdeling. Avhengig av på hvilket sykehus man sitter, har man forskjellige meninger. På små sykehus er man nok mer tilhengere av lokal styring enn på store sykehus. Tverrgående modell stiller store krav til klinikklederen. DNLF har flagget viktigheten av stedlig ledelse. Uansett løsning, vil det være nødvendig med kompenserende tiltak. Det blir utfordrende å slå sammen tre enheter med tre lønnsmodeller til en.
    • SNR planlegging: går med full fart. Delfunksjonsprogrammet er nå påbegynt. Det vurderes ortopedisk dagkirurgi i Kr.sund. Operasjonsavdelinga i Kristiansund har meget bra standard.
    • Volda sjukehus: Nasjonal helse- og sjukehusplan legger opp til at akuttkirurgen ved Volda sjukehus forsvinner. Man må ha et større perspektiv enn antall innbyggere som sokner til sjukehuset. Det virker som om regjeringen skyver ansvaret over på det regionale foretaket. 
    • E-resept: innført ved Ålesund sjukehus. De andre sykehusene kommer i løpet av noen uker.
   • AF v/Stian Endresen.
    • Det har kommet flere nye krav fra NAV mht til tilbakemeldinger på sykemeldte. Dette medfører økte oppgaver for fastlegene, det innføres ny sykemeldingsblankett fra 1. mars som har langt flere rubrikker som skal fylles ut.
    • Kjernejournal: det er et krav på at dette skal oppdateres av fastlegene, en formidabel oppgave. Det kreves et onlinekurs før man påbegynner dette.
   • LSA v/Inger Lise Kaldhol.
    • Det har nå blitt vedtatt lokale samhandlingsutvalg, spesifikke for sykehusområdet. Dette skal bli implementert i løpet av året.
    • Fagdag for samfunnsmedisiner hos Fylkesmannen: God oppslutning fra kommuneoverlegene. Det ble blant annet påpekt at rehabiliteringsplasser ikke skal være omsorgsplasser.
    • Migrasjonhelse i hos Fylkesmannen: Inger Lise holdt innlegg.
  • b. Stian Endresen orienterer om planlagte kurs dette året og en kort oppsummering av 2015.
   • 53 på gynkurs i januar.
   • Akuttmedisin: overgrepskurset blir inkludert. Forskriften sier at legevaktsleger må ha overgrepskurs – kanskje 4-5 timers kurs.
   • Ortopedikurs i Molde. Ålesund og Volda til høsten. Endokrinologikurs til høsten. Kurs i helserett og normaltariffen på Gardermoen i april. Revmatologikurs i slutten av april.
  • c. Brit Ingunn Haga og Bjarne Storset refererte fra lederseminar i Oslo 20.-21. januar.
  • d. Inntrykk fra helsepolitisk seminar 22.1.  Tema var Nasjonal helse- og sykehusplan. Stian Endresen, Inger Lise Kaldhol, Nils Ringdal, Brit Ingunn Hana og Shruti Sharma deltok fra MRL. Det var enighet om at seminaret ga god innsikt i utfordringer og muligheter.
  • e. Nye satser og regler for praksiskompensasjon. Oppdatering på denne lenken: https://legeforeningen.no/lokal/more-og-romsdal/Om-oss/Skjema-og-satser-for-tillitsvalgte-og-medlemmer-i-More-og-Romsdal-legeforening/
  • f. Hurtigrutekonferansen 2016. 4.-6. oktober. Programskisse ble presentert.
  • g. Helseplattformen. Inger Lise Kaldhol og Bjarne Storset orienterte. Formålet med Helseplattformen er å gjennomføre en regional anskaffelse og innføring av felles PAS/EPJ for helseforetakene i Midt-Norge. Programmet skal legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i de tre fylkene. Dette skal bidra til helhetlig pasientbehandling i behandlingsforløp på tvers av organisatoriske grenser, økt pasientsikkerhet, og sikre strukturerte helsedata for behandlings-, organisasjons-, forsknings- og utviklingsformål i hele regionen. Det er også en visjon å sikre innbyggerne i Midt-Norge gode muligheter for aktiv involvering i informasjon knyttet til egen helsetilstand. Programmet skal videre bidra til en mer rasjonell og effektiv systemforvaltning og IKT-drift i helseregionen.  HMN er den eneste organisasjonen som bruker DocuLive, og det er imperativt at man får et nytt EDB-system på plass innen 2021.
  • h. Landsstyremøtet 2016. Bjarne Storset representerer Regionutvalg Midt-Norge og Brit Ingunn Hana representerer Møre og Romsdal legeforening. Kristen Rasmussen møter for OF og Shruti Sharma for YLF
 4. Spørreundersøkelse fra fastlegers erfaringer med samarbeidet med Ålesund sjukehus vedr. Psykisk helsevern. Det har kommet henstilling om at vi skal oppfordre fastleger å svare på skjemaet. Styret stiller seg positivt til dette.
 5. MRSA – indikasjoner/retningslinjer for prøvetaking på asylsøkere/flyktninger. Shruti Sharma, Inger Lise Kaldhol og Bjarne Storset innledet.  Det kommer inn mange pasienter på sykehusene med uavklart status. Man må stenge av rom. Går det an å få bedre screening? Vedtak: det var enighet om at vi ikke skulle komme med innspill utover gjeldende nasjonale retningslinjer.
 6. Høringer
  • a. Kvinnsland-utvalgets arbeid. Kvinnslands-utvalget er et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Høringsuttale ikke avgitt.
  • b. NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Høringsuttale ikke avgitt.
  • c. Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering. Rapport om medisinsk grunnutdanning. 
  • d. Høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. Vi støtte forslaget - men avgir ikke egen høringsuttale
  • e. Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport. Organisasjonsleddene ble bedt om å komme med synspunkter på rapporten og særlig kommentere utvalgte problemstillinger skissert i høringsbrevet. 
 7. Forberedelse til Landsstyremøtet i 2017. Kontrakt er skrevet med hotell og det første punktet på agendaen er velkomsthilsen på landsstyremøtet i mai.
 8. Neste årsmøte. Scandic Parken Ålesund, fredag 2. september. Kurs på dagtid, fredag 2. september. Årsmøte på kveldstid.
 9. Eventuelt

Referent: Bjarne Storset