Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 24. november 2017

Til stades: Ligita Lamina (NAMF), Dag Brekke (LVS), Nils Ringdal (PSL), Tom W. Christiansen (styremedlem), Stian Endresen (Af), Ingunn Romundstad Innerdal (nestleiar), Bjarne Storset (kurskomitéen) og leiar Inger Lise Kaldhol.  

Fråfall: Eigil Sandvik, Jon-Sverre Aursand, Ida M. Birkhaug  

1. Innkalling og sakliste var godkjent.
2. Bjarne Storset vart valt til referent.
3. Referat frå møte 10.10.17 vart godkjent.
4. Nytt frå yrkesforeiningane:

 PSL v/Nils Ringdal.

- Handlingsplan for avtalespesialister: Denne er dessverre utsatt til neste år. Det har vore lagt mykje arbeid med innspel frå Stian Endresen, styret i  Møre og Romsdal legeforening og PSL. Møre og Romsdal har relativt færre avtalespesialistar sammenlikna med trønderfylka. Dessverre ser det ut til at Møre og Romsdal ikkje blir prioritert frå HMN sin side.
- Lungespesialist Erik Liaaen, Ålesund, har blitt vararepresentant til PSL-styret og skal da møte på alle styremøter.
- 1.1.2019 blir screeningprogrammet for coloncancer starta opp og dette krev fleire ressursar. Ein hudhjemmel i Molde kan frigjere areal i SNR. 

AF v/Stian Endresen.
- Trønderoppgjøret. En aksjon frå fastlegar i Sør-Trøndelag har fått stor oppslutning. Dei set fokus på at viktige element må endras for å sikre kontinuitet og rekruttering. Det viktigaste  er kortare lister.
- L
egelisten: Datatilsynet har vedtatt at denne må avslutte sin verksemd, men avgjerda er anka slik at det kan ta tid for denne blir stengt.
Primærmedisinske team. Ørskog er med i forsøket. Tom Willy Christiansen orienterte.
-
Pakkeforløp. Det kommer sju grupper som tar for seg ymse forløp. Utfordringer med rutiner med oppfølgning i fasen ved overføring til fastlegen da det er mange elementer som endrer seg ved oppfølgning. 

 Of v/Odd Frode Aasen.
Det er no ein kandidat til FTV frå Molde sjukehus. Det blir valg i løpet av desember.   

LVS v/Dag Brekke.
18. desember skal Dag Brekke disputere til den medisinske doktorgrad. Tema er evaluering av tiltaket «raskere tilbake».
Ingunn Romundstad Innerdal orienterte om  ledermøte Gardermoen. 

5. Referatsaker:
Helsepolitisk konferanse hurtigruta/Svolvær 30.oktober-1.november.
Helsepolitisk seminar 17.november, Trondheim.

6. Søknadar om støtte:
- MedHum
-
Pleiemedhjelperkurs
Vedtak: Pleiemedhjelperkurs støttes med kr. 5.000,- MedHum vedtas støttet med kr. 10.000,-
7. Høyringsuttale utviklingsplanen.
Ida M. Birkhaug, Ingunn R. Innerdal, Brit Ingunn Hana og Tom W. Christiansen arbeider videre med utkastet som vart lagt fram på styremøte. Frist er 7.12.
8. Møtedatoar våren 2018.
Forslag: 14. februar, 21. mars og 8. mai.
9. Regninger.
Send desse til Nils Ringdal - oppsett på nettsidene.
10. Danske Bank inviterer til medlemsmøte der banken sponser utgifter. Ylf har blitt sponset. For AF kan det være aktuelt. Stian Endresen og Eigil Sandvik tar seg av dette.
11. Eventuelt.
Ingen saker.