Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening 2. oktober 2018

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (leder), Eigil Sandvik (AF), Brit Ingunn Hana (styremedlem), Ida M. Birkhaug (YLF), Bjarne Storset (leder kurskomite), Tom Willy Christensen (styremedlem), Nils Ringdal (PSL), Ingunn R. Innerdal (nestleder).
Ikke møtt: John Høye (OF), Kai Grimstad (LSA), Ligita Lamina (NAMF), Dag Brekke (LVS)

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Grunnet mange saker på sakslisten ble disse sakene vedtatt utsatt: Evaluering av årsmøtet, møtedatoer til våren 2019, årsmøte 2019, spørsmål fra praksiskonsulent, orienteringssak - GDPR, halvårs reknskap.

 2. Valg av referent: Ingunn R. Innerdal

 3. Godkjenning av referat møtet 15.05.18. Referatet godkjent.

 4. Nytt frå yrkesforeningene:

AF v. Eigil Sandvik: 
Dagsaktuelt: Helseminister Høie støtter at listelengder må ned og dette må kompenseres økonomisk. Videre støtte til rekrutteringstilskudd/ordninger. Protokoll i normaltariff-forhandlinger underskrevet. Blant annet bevilget 15 mill. til A-LIS Nord, videreføring av A-LIS Vest.
Planlagt medlemsmøte Ålesund 31.10.18: Tema - fastlegekrisen - to fra styret i Allmennlegeforeningen kommer.
Tariffkonferanse november, videre taktikk diskuteres.
Møte i styringsgruppe DMS Kr. sund: Gjennomgang av sammensetning i videre arbeidsgrupper. Planer fortsatt på overordnet nivå/idefase-nivå. Kun Eigil Sandvik som lege i styringsgruppe. Bekymring rundt manglende lege-involvering i ulike grupper. Samhandlingsdokument mellom fastleger og sykehusleger (Møteplass Møre og Romsdal). Positivt til avklaring av samhandlingsspørsmål. Ute på høring, høringsfrist 19.10.18.   

YLF v. Ida M. Birkhaug:
LIS1 kvelder: Gjennomført på alle fire sykehus i september. Godt rekrutteringstiltak. Spm. fra LIS2/3 - Hvorfor ikke lignende for LIS2/3? Ønske til Møre og Romsdal legeforening om støtte til kvelder også for LIS2/3. YLF vil komme med skriftlig søknad om dette.
Spesialiseringsstruktur: Første faglledernettverksmøte i Helse Midt + fagnettverk innen hvert fag gjennomført. Spesialiseringsløp m. utgangspunkt i spesialiseringskomiteenes-forslag begynner å ta form. Beholder obl. kurs og prosedyrelister i Helse Midt.
Fagnettverk. Faget må prioriteres og fremheves. Til tross for press på ledelse/fagdirektør Hole er fagnettverkene ikke operative.Dette var et av argumentene for å opprette tverrgående klinikker. Christensen: Sykehusene er kompetansebedrifter, fagfokuset må være helt sentralt. Storset: Ber Birkhaug formulere dette skriftlig slik at det kan legges frem for styret i HMR.
Rekrutteringssituasjonen blir vanskeligere og vanskeligere. Mye penger går til innleie av vikarer, samtidig som fast ansatte ikke får skrive overtid. Rekrutteringsstipend (til LIS i gr.1 tjeneste): Vedtatt i HF sin ledergruppe, men noen betenkelige momenter i hvordan dette er tenkt gjennomført (f.eks. vurdert behovsprøvd, ønske om ikke å gå åpent ut med ordningen).

PSL: Nils Ringdal
Stian Endresen ledet utvalg i Møre og Romsdal som kom med forslag til nye avtalespesialist hjemler. Prioritert Sunnmøre. Bestemmes av RHF. ØNH Volda (fire søkere), Øye Ulsteinvik (en søker), Gastro Ålesund (fire søkere, arb. m. innstilling), Hud Molde (ingen søkere). Vedvarende arb. m. flere andre hjemler i Møre og Romsdal.
Handlingsplan: Under utarbeidelse i RHF. Psykologforeningen, brukerrepr., PSL sitter i gruppe som arbeider med handlingsplan. Skal vedtas i HF. Siste utkast ikke gjort tilgjengelig for Ringdal.
Flere nye avtalespes. den nærmeste tiden. Plan om å innkalle alle til møte i Ålesund i november 2018. Rekruttere ny PSL-tillitsvalgt blir tema. Styret vedtar at Møre og Romsdal legeforening dekker middag til møtedeltakerne (drikke ikke inkl.). 

OF: Hana/Innerdal: 
Bekymringsverdig at det ikke er tillitsvalgte v. Kr. sund sykehus.
Sak til neste styremøte: Manglende tillitsvalgte i OF.

Kurskomiteen: Storset.
Sim-Care gjennomfører akutt.med. kurs i november, fordi Molde kommune trenger noe mer tid til å få sitt kurs på plass.
Planlegging av vårens kurs.

5. Orienteringssaker.

 1. “Hurtigrutekonferanse”  i Kristiansund 16.-18.oktober. Bra påmelding, Legeforenignen i Møre og Romsdal har fullt opp sin kvote. 
 2. Medlemsmøte allmennlegeforeninga 31.oktober.
 3. Lokalforeningsseminar 15. og 16. november, Oslo, Inger Lise Kaldhol deltar.
 4. Helsepolitisk seminar 3.desember, Trondheim: Holde av datoen, tema: Digital helse. Videre planlegging i RU 08.10.18. Foredragsholdere må på plass.
 5. Lederseminar 15. og 16. januar. Ønsket at Innerdal reiser.
 6. Landstyremøte 4.-6.juni 2019.
 7. Intern høyring om PKO-ordning: Høringsfrist utgått.
 8. Rettleiar frå legeforeninga på #metoo problematikk: Legeforeningen sentralt laget veileder.
 9. Rekneskap første halvår- Nytt oppdragsdokument revisjon: Utsatt til møte i november.
 10. GDPR: Utsatt til møte i november.
 11. Søknader om støtte: MSO: Avslag. Ikke tradisjon for å støtte landsdekkende organisasjoner, med unntak av MedHum.

6. Høyringsuttale regional utviklingsplanen: 
Dokument laget og sendt til DNL sentralt gjennomgås ila av uke 41 og innsendes som høringsuttalelse til RHF. Dokumentet gjennomgås raskt av Innerdal. 
Timer styremedlemmer bruker på utarbeidelse av høringsuttalelser vil  honoreres av Møre og Romsdal legeforening og regning kan sendes.

7. Helseplattform-vidare arbeid:

 1. Informasjon fra Christensen som sitter i Helseplattform-arbeidsgruppe (fastlegelinjen). Mål: Et EPJ-system for primær- og spesialisthelsetjeneste, i Helse Midt. I resten av Norge skal de ha en annen organisering. 
 2. Kontraktsignering med EPIC planlegges. Eneste gjenværende leverandør. I gang med å legge inn forløp i systemet. Kjøpes av Helse Midt og Trondheim kommune. Avtaler inngås på vegne av oss. Dersom leger fra Møre og Romsdal ikke er involvert nå, får man ikke påvirket forløpene som legges inn.   Fastlegelinjen, kommuneadministrasjonslinje, sykehus (i hovedssak leger fra St. Olavs), faglig referansegruppe (m. Bjarne Storset). Kontrakter skal skrives i mars 2018.
 3. Tom Willy Christiansen vil fortsatt sitte i gruppen. Vil arbeide for videre involvering i Møre og Romsdal. Lokalt engasjement viktig. Saken følges videre.

8. Spørsmål frå praksiskonsulent: Utsatt.

9. Evaluering årsmøte: Utsatt.

10. Årsmøte 2019. Union hotel?  Hvis Union, Lørdag 7. september? Årsmøtekurs? Wilhelmsen kan ikke. Utsatt.

11. Møtedatoer våren 2019:  Forslag: 5. februar, 19. mars og 21. mai. Utsatt. 

 12. Eventuelt:
Ekstra styremøte 06.11.18.

 1. Høyring beslutninger på klinisk nivå?
 2. Lege-tillitsvalgt ved kommunesamanslåing NyeÅlesund-kommune. Tom Willy Christensen poengterer at det er viktig at man har legetillitsvalgt på plass i NyeÅlesund for utvikling av legetjenesten. Etter diskusjon konkluderer styret med at nåværende kommuners tillitsvalgte må organisere fellesmøte å velge representant/tillitsvalgt i NyeÅlesund kommune.
 3. Samhandlingsdokument (Møteplass Møre og Romsdal): Møre og Romsdal legeforening vil ikke komme med egen høringsuttalelse. 
 4. Søknad frå YLF: Søknad om støtte til at YLF foretakstillitsvalgt deltar på møte om spesialiseringstruktur, sammen med andre foretakstillitsvalgte i RHF(dagpakke, reise). Styret vedtar at støtte vil bli gitt.
 5. Referat RU juni 2018: Ikke gjennomgått.
 6. LIS utdanning: YLF vara-foretakstillitsvalgt Ingeborg Henriksen inviteres til neste styremøte for å informere om arbeidet med LIS2/3 spesialiseringsløpene.