Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening 6. november 2018

Tid: 6. november 2018 kl 16.30-20.00
Sted: Vestnes fjordhotell

Tilstede: Bjarne Storset, Ida Monn Birkhaug, Brit Ingunn Hana, Tom Willy Christiansen, Nils Ringdal, Dag Brekke, Kai Grimstad, Ingunn R. Innerdal 

Det ble servert middag kl 16.30. Møtet start kl. 17.00.

1.     Innkalling og sakliste ble godkjent.  

2.      Ingunn R. Innerdal valgt som referent.

3.     Referat fra møtet 02.10.18 ble godkjent. Kommentarer til referatet: Tillitsvalgt i NyÅlesund - tillitsvalgte fra alle fire aktuelle kommuner på plass. Forsatt mangel på hovedtillitsvalgt for overleger ved Kr. sund sykehus. Aktive YLF-tillitsvalgte ved Kr. sund sykehus.

4.     Nytt frå yrkesforeningene:
a.     Dag Brekke (LVS): Ikke aktuelle nyheter.
b.     Kai Grimstad (LSA) : Ikke aktuelle nyheter.
c.     Nils Ringdal (PSL):
i.      Utarbeidet handlingsplan for avtalespesialister i Helse Midt-Norge RHF. PSL ikke helt fornøyd med handlingsplanen. Manglende tilbakemelding på PSL sine kommentarer på handlingsplanen. Planen ble utsendt like etter siste møte i Regionsutvalget avtalespes. Ca. halvparten av kommentarenen ble tatt til følge.
ii.    Tilsatt øyelege (Henning Sandsmark) i Ulsteinvik 1. feb. 2019. Høye ansatt i 20 % gyn.hjemmel i Ålesund. Gastrohjemel Ålesund under tilsetting. ØNH Volda under arbeid.
iii.   Medlemsmøte 14. november: Ny PSL-tillitsvalgt skal velges da Nils Ringdal ønsker å trekke seg etter lang og tro tjeneste.
d.     Ida Monn Birkhaug (YLF): Fokusområder:
i.      Bedre lederopplæring og lederutviklingsprogram, med involvering av tillitsvalgte. Møre og Romsdal HF har plan om lederutviklingsprogram. Hva blir tillitsvalgtes deltagelse i dette programmet?
ii.    Fagnettverk ikke organisert i mange klinikker, 40 000 prosedyrer - Fagdirektør Torstein Hole i gang med opprydding. Hole vil legge mer vekt på fagnettverk og vil at fagdirektør skal delta på det første fagnettverksmøtet i hver klinikk.
iii.   Vanskelig økonomisk situasjon: Bekymring rundt eventuell sammenslåing av fødeavdelinger i Molde og Kr. sund og dominoeffekter dette kan gi (ikke anestesivakt - ikke barnelege i vakt - ikke barneavdeling - ikke akutt ortopedi - manglende rekruttering også til medisin - manglende innhold i SNR).
iv.   SNR: Forsatt ikke bestemt hvor mange leger og hvilke spesialister som skal inn i SNR.
v.     YLF fokus på samhandling og dialog blant tillitsvalgte ved alle sykehusene.
vi.   Samhandlingsdokument “Møteplass Møre og Romsdal”. Sentralstyret i Legeforeningen nedsatt samhandlingsutvalg og utarbeidet mandat for dette, som resultat etter NFA sitt ønske om et samhandlingsdokument mellom leger i og utenfor sykehus. NFA sitt samhandlingsdokument ble videreført i samhandlingsdokument ”Møteplass Møre og Romsdal”. Ida Monn Birkhaug er representant i samhandlingsutvalget og ønsker at fokus endres fra hva sykehusleger og fastleger gjør bra/dårlig, til et overordnet fokus hvor det stilles systemkrav som understøtter dialog om samhandling mellom leger. Diskusjon i styre rundt samhandlingsdokumentet “Møteplass Møre og Romsdal”, som har vært ute på høring. Styret var delt i meninger om utforming av dokumentet.  

5.     Orienteringssaker
a.     Medlemsmøte allmennlegeforeninga gjennomført 31.oktober 2018. Vellykket møte. Tilstede blant annet  Tom Ole Øren og Kirsten Rokstad. I møtet ble det ytret bekymring rundt utvikling hvor det settes av midler til rekrutteringstiltak, men hvor grunnfinansieringen til fastlegeordningen gjennom næringsvirksomheten ikke styrkes.
b.     Helsepolitisk seminar 3.desember. Møre og Romsdal legeforening dekker opphold og reise for styremedlemmer. Kommenter fra Nils Ringdal: Invitasjon til leger i HF og RHF må komme fra RHF/HF, som også må dekke utgifter til reise/opphold for sine tillitsvalgte. Ringdal vil ta dette opp i neste Regionutvalgsmøte.
c.     Lederseminar 15. og 16. januar: Nestleder Ingunn R. Innerdal reiser.
d.     Landstyremøte 4.-6.juni 2019.
e.     Rekneskap første halvår:
i.      Nytt oppdragsdokument fra BDO Molderevisjon: Undertegnet og innsendt av leder Inger Lise Kaldhol.
ii.    Regnskap pr. juni 2018: Overskudd på ca. 300 000kr. Noen utgifter ikke medtatt: 75 000 kr sekretærutgifter, 45 000 lederhonorar. Økonomien er god, pga tilleggskontigent på 500 kr. Viktig for drifting av organisasjonsarbeidet.
f.      GDPR: Ikke diskutert i møtet.
g.     Referat Regionutvalget 18.10.18, foreligger foreløpig ikke.

6.     Søknader om støtte
a.     Pleiemedhjelperkurs fra medisinstudentene ved NTNU: Vedtas støtte 5000 kr.
b.     Søknad fra YLF foretakstillitvalgte i Helse Midt-Norge: Søknad om støtte til møte på foretaksnivå med foretakstillitsvalgte fra alle tre helseforetak omhandlende ny LIS-struktur. Støtte på 5200 kr fra Møre og Romsdal legeforening vedtas.
c.     Søknad fra YLF Møre og Romsdal HF: Ønske om å organisere LIS 1-2-3 kvelder også neste år. Støttes med rimelige utgifter til mat/drikke fra Møre og Romsdal legeforening i 2019 vedtas.
d.     Søknad fra YLF til fellesmøte med foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgt YLF og hovedtillitsvalgt OF i Helse Møre og Romsdal ved Storfjord Hotell. Totalt 8-12 prsoner, dagpakke a 650 + reise innad i foretaket. Styre vedtar at Møre og Romsdal legeforening dekker dette.

7.     Helseplattform-vidare arbeid:
a.     Søknad om støtte til Eirik Ytterland (fastlege) til studietur til København. Styret vedtar å dekke frikjøp til studieturen. Tilsvarende for Bjarne Storset.
b.     Møte om helseplattformen for fastleger onsdag 28.nov. Oslo. Marte Walstad, jobber i prosjektorganisasjonen for Helseplattformen, inviterer en fastlege fra hver av de lokale legeforeningene. Dette bør Helseplattformen dekke. Bjarne Storset reiser. Forsøker å få dekket utgifter fra Helseplattformen til reise/opphold.
c.     29. oktober gjennomført møte ang. Helseplattformen på Vestnes. Invitert flere fra kommunen inkl. Tom Willy Christiansen. Ønskelig med fellesarena for samhandling mellom kommune-fastleger- og spesialister i spes. helse-tjenesten i Møre og Romsdal. Mål om å lage en styringsgruppe med Anne-Lise Sagen Major som leder.
d.     Vedtak i Styret: I videre arbeid med helseplattformen vil Møre og Romsdal legeforening støtte oppretting av en arena for fellesrommet mellom fastleger, kommuner og helseforetaket i Møre og Romsdal.  Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker at styret blir representert ved fastlege og sykehusspesialist i styringsgruppen.

8.     Evaluering årsmøte 2018:
a.     Godt gjennomført årsmøte. Ida Monn Birkhaug kommenterte høy pris er avgjørende for at en del yngre leger velger bort årsmøtet. Dette må tas med i betraktningen om hvor neste års årsmøte med valg vil bli holdt.  

9.     Årsmøte 2019.
a.     Planlegging av neste årsmøtet utsettes til neste styremøte.
b.     Møtet bør fortrinnsvis holdes i en av byene (Ålesund/Molde) for best oppmøte og lavere kostnader.
c.     Lørdag 7. september? Årsmøtekurs? Wilhelmsen kan ikke.

10.  Samarbeid med NAV
a.     Leder i kurskomitéen Bjarne Storset informerer om dialog med direktør i NAV Møre og Romsdal. Styret har fått forelagt aktuelle mail fra E. N. D’angelo, spes. i allmennmedisin NAV Møre og Romsdal. Det har regelmessig vært arrangert kurs i trygdemedisin for fastleger, men det vurderes at det ikke er grunnlag for slikt kurs hvert år. Storset har gitt tilbakemelding om dette til direktør i NAV Møre og Romsdal. Styret ber leder Inger Lise Kaldhol og Bjarne Storset utforme et skriftlig svar på aktuelle forespørsel.

11.  Møtedatoer våren 2019:
a.     Forslag til møtedatoer våren 2019: 5.februar, 19.mars og 21.mai.  Innerdal ber om at styret undersøker datoene til neste styremøte.

12.  Eventuelt:
a.     Manglende overlegetillitsvalgte og aktivitet i OF, spesielt i Kr. sund. Behov for ny hovedtillitsvalgt i Ålesund.
b.     Orientering fra Ingeborg Henriksen om LIS på vent, utsatt til julemøtet.
c.     Tom Willy Christiansen informerer om tilfelle i Sykkylven hvor privat allmennpraksis blir omgjort til fastlønnet kommunal praksis. Fastlegen ønsker å bli kjøpt ut, mens kommunen mener listen ikke er noe verdt. Legeforeningen sentralt inne i bildet.