Referat fra styremøte i MRLF 14. oktober 2019

Tid: 14.10.19 kl. 16.30
Sted: Vestnes fjordhotell

Følgende møtte på styremøtet: Eigil Sandvik, Øyvind Dreier Haldorsen, Tom Willy Christiansen, Nils Ringdal, Ingunn Romundstad Innerdal, Bjarne Storset, Erik Kjetså og Brit Ingunn Hana (ref)

Første halvdel av møte ble satt av til dialogmøte med konst. adm. dir. Nils Kvernmo, Helse Møre og Romsdal HF.
Kvernmo informerte om situasjonen i HMR og tanker han har gjort seg. Aktuelle tema var fagutvikling og ledelse i helseforetaket, helseplattformen og prosessen rundt tilsetting av ny adm. direktør. Et hovedfokus i samtalen var hvordan vi i Møre og Romsdal kan opptre mer samlet.

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

2. Valg av referent.
Brit Ingunn Hana vart valgt til referent.

3. Godkjenning av møtereferat fra styremøte 24.09.19:

Referatsaker:
●      Representasjon Regionutvalg Midt. Ingunn R Innerdal, Erik Kjetså (YLF) og Eigil Sandvik (AF) blir meldt inn som representantar frå Møre og Romsdal legeforening.
●      Brønnøysundregistrene. Registreringen skal nå være oppdatert.
●      Protokoll. Årsmøteregnskapet er godkjent. Neste år er det ønskelig at alle i styret signerer regnskapet.

4. Status yrkesforeningene:

●      PSL; Det blir arbeidd med å skaffe erstatter for Nils Ringdal. Ringdal går gjennom nye aktuelle hjemler i vårt fylke.
●      YLF; I september er det arrangert fire kvelder for LIS 1, en for hvert sjukehus.
Det er nå hovedtillitsvalgt på alle fire sjukehus. Ylf  arbeider for å samle ressursene på sjukehusa for å bedre samhandlingen.. Fokus fremover vil være ny LIS utdanning.
●      OF; Hovedtillitsvalt i Molde mangler fortsatt.
●      AF; Ønskelig med alternative finansieringsmodeller. DNL formidler at en må få friske midler inn. Stor skuffelse rundt statsbudsjettet, 350 mill er kun å vente på ny utredning og avklaring til neste år. Tariffkonferanse neste veke der de økonomiske utfordringene vil bli drøftet.
●      LSA; Mange ubesatte stillinger. Ålesund har manglet kommuneoverlegefunksjon.
●      Kurskommiteen; LIS1 kurs (Turnuslegekurs) gjennomført i september. Flere kurs på Sunnmøre under planlegging v. Ullstein. Planleggingen elles for 2020 er i rute.

5. Støttekollegaordning.
Ønskelig at representanter for støttekollegaordningen delta på et styremøte tidlig i 2020.

6. Arbeidsmetode.
Bjarne Storset kan ta oppgava som teknisk-/informasjonsansvarlig.
Vi ønsker å presentere styret på facebook, dette arbeider vi videre med på neste styremøte.

7. Hovedarbeidsområder 2019-2020.
Dette må vi arbeide videre med.

Aktuelle tema som ble nevnt:
●      Faglig samhandling på tvers av fylket. Hvordan kan Møre og Romsdal legeforening bidra til dette?
●      Helseplattformen, dette skal være tema på hvert styremøte
●      Digitalisering, se evt. sak under.

8. Årshjul:
a. Julemøte Gamle Angvik Handelsted 22.11.19
b. Region og lokalforenings-seminar. 14.-15.11.19.Øyvind Dreier Haldorsen er styrets representant på dette.
c. Helsepolitisk konferanse 06.12.19. Tema: Helseplattformen.
Ny påmeldingslink er sendt ut fra organisasjonssekretær.
d. Møtedag foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal, 05.12.2019
e. Kurs i styrearbeid: 04.02.20-05.02.20. Program kommer senere.

9. Eventuelt:
a. Høring Tvangsbegrensningsloven innsendt 08.10.19.
b. Helseplattformen: Henrik Erdal representerer HMR og blir vår innføringsleder for Helseplattformen. Kirsti Hammer har overtatt stilling etter Anne Lise Sagen Major som takket for seg i sommer. Erdal har sendt mail med forespørsel til leder/styret om blant annet fastlegers holdning til Helseplattformen. Tom Willy Christiansen vil forsatt være Møre og Romsdal legeforenings kontaktperson i arbeid med Helseplattformen. 
c. Nett-tenester: Markedet vil ha nett-tenester. Digital tilbakemelding kan vere nyttig. Men tilbud gir også økt forbruk. En må ikke glemme at fastleger skal være portvokter mot sykehusene. Pilotprosjektet i Molde om storlegevakt gir spennende muligheter, kun 2 piloter i Norge. Piloten er bygd opp med legevaktstasjoner på tre nivåer der videokonsultasjon utgjør et av hjelpemidlene. Signe Hjort er prosjektleder for storlegevakten i Molde, og det er ønskelig med orientering til styret fra henne på et kommende styremøte.

Viktig tema er ansvar ved videokonsultasjoner. Hva om legen gjør feilvurdering, hvem har ansvaret da?