Referat fra styremøte i MRLF 28. mai 2019

Tid:       28.mai 2019 kl. 16.30-20.00
Sted:     Vestnes fjordhotell

Tilstede: Inger Lise Kaldhol, Ingunn R. Innerdal, Brit Ingunn Hana, Ingeborg Henriksen, Tom Willy Christensen, Dag Brekke, Bjarne Storset, Eigil Sandvik.

Det ble servert middag kl 16.30. Møtet startet kl 17

1. Saklisten og innkalling ble godkjent.  
2. Valg av referent: Ingunn R. Innerdal.

3. Godkjenning av referat møtet 09.04.19
○      Referatsak: Bjarne Storset har fulgt opp forespørsel om ny lege til støttekollegaordningen. Foreløpig forespørsel ikke gitt resultat. Storset følger dette videre.

4. Årsmøte 2019
Ingeborg Henriksen deltok i styremøtet etter invitasjon fra Bjarne Storset angående årsmøtekurs. Tema for årsmøtekurs vil bli ny LIS-utdanning. Praktisk tilnærming – hvordan få det til i hverdagen. Supervisjon og veiledning. Oppbygning av nytt LISutdannings-system. Aktuelt kurs både for 1. og 2. linjetjenesten. For LIS vil det være viktig at kurset dekker noen læringsmål. Kurset må godkjennes og gi poeng for allmennleger.

Endret tidspunkt: 06.09.19 Kurs 10-16. Årsmøte med innledning fra besøkende og dialog med årsmøtet rundt innledning: 16.30-18.30. Årsmøtemiddag: 20.00. Sted: Ålesund.

Inger Lise Kaldhol bestiller hotell. Kurspakke inkl. lunsj og pausemat mellom kursslutt og årsmøtet. Middag. Kaldhol kontakter ledelsen i sentralforeningen når endelig plan er ferdigstilt.

Kurs: LISutdanning – praktisk tilnærming – supervisjon/veiledning.

Plan legges ila neste uke. Inger Lise Kaldhol – sjekker hotell og legger ut foreløpig informasjon på Facebook og sender ut mail til medlemmene. Henriksen/Storset setter sammen kursprogram.

5. Årsmelding 2018/2019
Årsmeldingen gjennomgås av Kaldhol. Styret godkjente styrets årsmelding.

6. Nytt fra yrkesforeningene
○      AF: Forhandlinger Normaltariffen i gang – uklart hva resultatet blir. Nesten total utskiftning i AF-styret.

○      YLF: Ingeborg Henriksen: - OF/YLF: Vårsamling 29.05.19 - Hvilke strategier skal vi ha for å påvirket HF, inkl. forhandlingsstrategier. – Situasjon i Møre og Romsdal HF: Konst. Adm. dir. Kvernmo på plass. Foreløpig lite informasjon og dialog med foretakstillitsvalgte om prosessen fremover. Omstillingsgruppe fra St. Olavs med økonomer/HR-kompetanse er i arbeid sammen med Kvernmo. Sykehusvise info/dialogmøter gjennomført. Kvernmo formidler ønske om fremragende pas. behandling og økonomisk bærekraft. Det fryktes en nedbemannings/spareprosess med flate kutt, uten strukturendringer. YLF/OF mistenker – flatt kutt (legetimer, rapporttid sykepl.). I praksis fremstår det som helseforetaket er satt under administrasjon. Usikkerhet rundt store grep, uten faglig omstilling. Høyt sykefravær (80 seksjoner mellom 10-20 % sykefravær av 200 seksjoner). – Tillitsvalgtapparatet: Begge foretakstillitsvalgte trekker seg (Ida Monn Birkhaug, John Kristian Høye). Hovedtillitsvalgte ved flere sykehus ikke på plass.

○      OF: Ikke tilstede.

○      Klinikk for psykisk helsevern og rus: Sterkt kritisk internrevisjonsrapport.

7. Gjennomgang av landsstyremøtesakene

○      Rask gjennomgang av årsmøtesakene.

8. Orienteringssaker

○      Referat fra møte i RU 27.05.19: Holdt i Ålesund.

○      Hurtigrutekonferansen 02.09.19-04.09.19 i Alta. Få påmeldte. Styremedlemmene må vurdere deltagelse

○      Seminar for lokalforeninger og regionutvalg 14. og 15. november 2019

○      Helsepolitisk seminar 6.desember, Scandic Hell.

9.Helseplattformen
○      Tom Willy Christensen – vanskelig for leger i Møre og Romsdal å delta i arbeidet med Helseplattformen. Får ikke dekket reiseutgifter/kost/overnatting. Problematisk å jobbe via Skype.

○      Fastleger – Får bare med to fastleger i Helse Møre og Romsdal.

○      Christensen formidler sterk bekymring for det videre arbeidet med tanke på inkludering av fastleger, sykehusleger og finansiering av deltagelsen.

○      Kommunekontaktene og HF skal ha møte 24. 06.19 hvor videre fremgang diskuteres.

○      Samle legene som arbeider med dette i fylket? Samles 24.juni? Styret gir leder Kaldhol mandat til å innvilge ev. halv praksiskompensasjon for involverte fastleger.

10. Eventuelt
○      Styremøte 27.08.19.

○      Kurskomiteen: Ålesund hud, Normaltariff 1. feb. Otonev. og forbedringsvitenskap Ålesund. Akuttmed. kurs. Kr.sund 1. okt. Pediatrikurs – utsatt. Kurs i nevrologi mars. Lis1 kurs x 2. pr. år.

Saker på vent:

○      Politisk påvirkning, hvilken rolle skal lokalforeningen ha?