Referat fra styremøte i MRLF 5. mars 2019

Tid: 5.mars 2019 kl. 16.30-20.00
Stad: Vestnes fjordhotell

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (leder), Eigil Sandvik (AF), Ida Monn Birkhaug (YLF), Kai Grimstad (LSA, vara), Dag Brekke (LVS), Brit Ingunn Hana, Ingunn R. Innerdal (nestleder), Bjarne Storset (leder kurskomite), John Kristian Høye (OF), Tom Willy Christiansen
Ikke tilstede: Ligita Lamina (NAMF). Jonas Vegsundvåg, Nils Ringdal (PSL)

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  Innkalling og sakliste lå ute på google-disk, men ble ikke distribuert pr. mail før møtet. Innkalling og sakliste gjennomgås og godkjennes.  
 2. Valg av referent: Ingunn R. Innerdal
 3. Godkjenning av møtereferat: Møtereferat fra 05.02.18 ble godkjent.
 4. Nytt fra yrkesforeningene:
  AF: Eigil Sandvik
  Rapport Menon Economics – 60 t uke, hver lege beh. ferre pas. i gjennomsnitt per uke, hver enket pasientsak er mer kompleks. Dersom man skal redusere til 45 t. uke, trengs 1000 nye fastleger.
  Arbeidsgruppe som ser på overførte oppgaver, som ikke har blitt kompensert – hvordan enklest mulig få inn midler for ved å peke på tilleggsarbeidsoppgaver. Tom Willy Christensen sitter i arbeidsgruppen.
  LVS: Dag Brekke. Alle stipendiater bør/kan være medlem av LVS.
  OF: John Kristian Høye
  Tariffkonferanse: Årets lønnsforhandlinger blir sannsynligvis sentrale.
  Økonomisk situasjon HMR: Relativt stille siste mnd. Arbeides med tiltak og ROS-analyser inn imot styremøte i HMR 27.03.19.
  Helseplattformen: Mail fra Sagen-Major til klinikkledere om rekrutering av fagfolk har blitt lite omtalt og håndtert av klinikkledelsen. Tillitsvalgte må her støtte opp om at fagfolkene blir rekruttert til arbeid med Helseplattformen.
  YLF: Ida M. Birkhaug
  Felles sentrale forhandlinger i mellomoppgjøret 2019 planlegges. Plan om felles forhandlingskurs på høsten, før avgjørelse om lokale eller sentrale forhandlinger i 2020.
  Foretakstillitsvalgte er invitert med på ledersamling i helse Møre og Romsdal, noe som er svært positivt.
  Økonomi HMR: Styresaken til styret i HMR under ferdigstilling til møtet 27.02.19. Mest detaljerte tiltak pr. i dag nedleggels av Aure rehabilitering og Sjøholt DPS Døgnseksjon, i tillegg sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Bekymring utrykkes vedrørende dominoeffekter av foreslåtte tiltak for Kristiansund sykehus. Dvs. etablere DMS Kristiansund med tilsvarende funksjoner, før SNR er bygget. Risiko for et betydelig svekket SNR, manglende støtte blant ansatte og befolkningen, pasientflukt, tap av fagmiljø/spesialster. Nedbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet for Nordmøre og Romsdal. Hva skal Møre og Romsdal legeforening gjøre med dette? Strategidiskusjon. Vedtas at ledelsen i HMR inviteres til neste styremøte 09.04.19 (fra kl. 18.00).
  Valg av ny foretakstillitsvalgt – Birkhaug jobber med årshjul. Har noen gode kandidater til ny foretakstillitsvalgt.
  Kurskomiteen: Bjarne Storset
  23.-24. mars. akuttmed. Kurs.: få påmeldte. Akutt. Med. kurs juni Ålesund. April: legge plan for høsten. Bra påmelding til geriatrikurs.

5. Orienteringssaker
Lederseminar 15. og 16. januar: Kort referat fra Ingunn. R. Innerdal.
Referat fra møte i RU: Inger Lise Kaldhol
Fokus på tilsetninger av LIS1. Vanskelig å få LIS1-stillinger fordi det er etablert for få stillinger i forhold til antall nyutdannede. Ansettelse i LIS1-stilling krever pr. i dag mye arbeidserfaring og NMF rapporterer at medisinstudenter skulker forelesninger for å få arbeidserfaring.Avtalespesialister; fortsatt lave ambisjoner i Helse Midt-Norge.
Lege-til-lege møteplasser – fagfolk må snakke sammen, drøftet med ledelsen i Helse Midt-Norge.
Halvparten av møtene i året (2 av 4), skal brukes til å reise rundt til de ulike HF. RU blir derfor i Ålesund i 27.mai.

6. Hurtigrutekonferansen. Tema på RU-møte 11.03.19.
U
tfordring å få til avtale med Hurtigruten. Må se på alternative destinasjoner.
Temaønsker fra styret i Helse Møre og Romsdal legeforening: Uønsket variasjon/kloke valg, samhandling (fastlege-sykehusleger), ledelse-stedlig ledelse-organisering (Magne Lerø, Redaktør Ukeavisen Ledelse), helseøkonomi (Geir Godager, Helseøkonomisk analyse AS/UIO), delte tillitsvalgtbolker (primær – spesialisthelsetjeneste), Hva skal leger jobbe med? Ledelsesmuligheter for leger/ledelse som karriere-vei for leger.
Forslag til sted: Inderøya – Jæktvolden. Danskebåten.

7. Årsmøte 2019

1.     Dato: Torsdag 5. september. Forslag: Kursstart kl.: 09.30-17.30. Årsmøte kl. 18.30. Årsmøtemiddag kl. 20.30.

2.     Sted: Vestnes Fjordhotell – Inger Lise Kaldhol booker.

3.     Tema: Pål Gulbrandsen – veiledning – ny LIS1 utdanning. Kurs i veiledning? Tom Willy tar kontakt med Pål Gulbrandsen. Ønskelig med veileder-kurs alla veilederkurset i Helse Sør-Øst. 8.timers kurs, som kan godkjennes av legeforeningen for alle spesialiteter. Ida M. Birkhaug kontakter Adm. dir. HMR Espen Remme/fagdir. Torstein Hole for å undersøke om de er villige til å sende foretakets leger på slikt veilederkurs. Dette i og med at helseforetaket pr. i dag ikke har fått organisert kurs.

4.     Valg: Valgkomiteen skal settes i arbeid, kontaktes av Inger Lise Kaldhol.

5.     Invitasjon må ut tidlig.

 8. Søknad om støtte
Søknad fra YLF v. Ida M. Birkhaug om støtte til halvårlig møte for FTV/HTV OF og YLF Helse Møre og Romsdal. Styret vedtar at støtte gis til to møter i 2019. Videre ønsker Styret i Helse Møre og Romsdal HF en tilbakemelding fra møtet.

9. Kurskomiteen-endret sammensetning
Maria Hellevik er nytt medlem. Øvrige medlemmer Bjarne Storset, Solveig Ulstein, Reidun Sveaas og Jan Betten.

10. Støttekollegaordning
Kjell Nordby trekker seg på grunn av sykdom. Gunvor Starheim og Solveig Ulstein er øvrige medlemmer. Vi må finne erstatning, fortrinnsvis en i nordfylket. Forslag: Bjarne Storset spør Svein Anders Grimstad.

11. Møte med NAV
Tilbakemelding til NAV om de bør kontakte praksiskonsulentene i forhold til dette.

12. Eventuelt
Avlønningsmodellen for leder: Stipend til leder på 1G. I tillegg har fastleger mulighet til å søke om praksiskompensasjon på fraværsdager. Det må åpnes for muligheter for at sykshusleger kan søke om lønnskompensasjon for fraværsdager, da de må søke om permisjon uten lønn ev. avspasere/ta ut ferie. En annen mulighet er mulighet for frikjøp i prosentandel (10-20%). Styret støtter at forslag utarbeides og blir årsmøtesak med forslag om vedtektsendring og legges inn i budsjettet.

Helseplattform: Skypemøte mandag 25.02.19. Legeforeningen sentralt møtte med 3 advokater, og poengterer at det er viktig at klinikere er med. 

ALIS vest: Skal utvides også til Møre og Romsdal. Fylkesmannen involvert.

Avvik multidose: Mediesaker.

Neste styremøte flyttes til 09.04.19.

Saker på vent:

●      Politisk påvirkning, hvilken rolle skal lokalforeningen ha.
●      Storlegevakt Romsdal, tillitsvalgt.