Referat fra styremøte i MRLF 9. april 2019

Tid: 09.04.19 kl. 16.30-20.00
Sted: Vestnes fjordhotell

Tilstede: Tom Willy Christiansen (årsmøtevalgt), Inger Lise Kaldhol (leder), Bjarne Storset (kurskomite), Ingunn R. Innerdal (nestleder), Ida Monn Birkhaug (YLF), Brit Ingunn Hana (årsmøtevalgt), Eigil Sandvik (AF), Nils Ringdal (PSL).
Fraværende: Ligita Lamina (NAMF), Dag Brekke (LVS), John Kristian Høye (OF), Jonas Vegsundvåg (LSA).

Det ble servert middag kl. 16.30. Møtet startet kl. 17.00.

  1. Innkalling og sakliste ble godkjent.  
  2. Ingunn R. Innerdal ble valgt som referent
  3. Referat fra styremøte 05.03.18 ble godkjent.

Oppfølgingssak: Bjarne Storset vil følge opp forespørsel om ny lege i støttekollegaordningen.  

4.  Årsmøte 2019:

○      Valgkomiteen er satt i arbeid. Vestnes fjordhotell booket er booket aktuelle dato. 

○      Årsmøtekurs: Veilederkurs ikke aktuelt da aktuelle foreleser er opptatt og Helse Midt-Norge/Helse Møre og Romsdal vil organisere egne kurs. Nytt forslag om kurs omhandlende supervisjon og LIS-utdanning fremmes og støttes av styret.  Kurskomiteen ved Bjarne Storset tar kontakt med Ingeborg Henriksen (ansvarlig for LIS-utdanning i Helse Møre og Romsdal), for å forhøre seg om mulig program og forelesere. Adm. dir. Remme har til Birkhaug vært positiv til slikt kurs. Nødvendig at sykehusleger får fri til kurset. Kurset må være relevant både for sykehusleger og fastleger. Kurset bør bli søkt godkjent for alle spesialiteter. 

○      Tidspunkt: 05.09.19. Kurs: 10.00-16.00. Årsmøte 17.00.

5. Regnskap 2018:
Nils Ringdal gjennomgikk regnskapet for styret. Ringdal vil forfatte eget skriv med kommentarer til regnskapet. Regnskapet for 2018 ble vedtatt godkjent av styret. 

6. Nytt fra yrkesforeningene. Utgikk.

7. Helseplattformen:
Legeforeningen sentralt planlegger Skypemøte med styret i lokalforeningene i Midt-Norge 6.mai kl. 17-19. Ønskelig at så mange som mulig fra styret møter. Endelig innkalling ikke kommet. Tom Willy Christiansen informerer om at allmennleger fra ulike deler av Møre og Romsdal har søkt på fagekspertstillinger. Christiansen deltar i faggruppen for legevakt. Birkhaug informerer om at det er rekruttert 12 leger til fagekspertstillinger i Helse Møre og Romsdal HF. Noe bekymring rundt mangel på klinikknære leger og få LIS. St. Olavs har overvekten av andel legefrikjøp. Ingen leger fra Kristiansund og Volda representert fra legene i helseforetaket.

8.   Orienteringssaker:
·      Referat fra møte i RU 11.03.19. Gjennomgått.
·      RU blir i Ålesund 27.mai: Bente Grønnesby avtaler med helseforetaksledelsen. Ida Monn Birkhaug har bestilt møterom.
·      «Hurtigrutekonferansen» 02.09.19-04.09.19 i Alta. Tema: Endelig program ikke satt.
·     Helsepolitisk seminar 6.desember, Scandic Hell. Arbeidsgruppe nedsatt.

9.   Dialogmøte med Helse Møre og Romsdal HF fra kl. 18.00
Styret hadde invitert adm. dir. Espen Remme og fagdirektør Torstein Hole til å delta på dialogmøte fra kl. 18.00. Tema i dialogmøtet var helseforetakets økonomiske situasjon og innsparingstiltak. Hovedfokus var vedtak om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund, innsparingsvedtak og prosess i Klinikk for psykisk helsevern og rus, SNR, tillitskrise, ønske om flere avtalespesialister i Møre og Romsdal og «hva er veien videre?».

10.  Eventuelt
Neste styremøte flyttes fra 21.05.19 til 28.05.19, slik at sakene til Landsstyremøtet kan drøftes med styret i Møre og Romsdal legeforening i forkant av Landsstyremøtet.  

Saker på vent:
Politisk påvirkning. Hvilken rolle skal lokalforeningene ha?