Referat fra styremøte i MRLF 18. august 2020

Tid/sted: 18. august 2020, Teams

Tilstede: Ingunn Innerdal, Bjarne Storset, Brit Ingunn Hana, Tom Willy, Øyvind Haldorsen, Inger Lise Kaldhol, Erik Kjetså, Nils Ringdal og Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent

2. Valg av referent
Bente Grønnesby ble valgt som referent

3. Godkjenning av referat fra styremøte 02.06.2020
Referatet ble godkjent med noen små endringer

4. Årsmøte
a) Status digital løsning: Bente tar kontakt med legeforeningen v/Kåre Moe for å få avtalt et testmøte i Zoom.
b) Status årsmøtemiddager: Bente tar kontakt med restaurantene vedr. antall og allergier. Det er 24 påmeldte til middag fordelt på Ålesund, Ulsteinvik, Molde og Kristiansund.
c) Årsmøtepapirer: mangler kurskomitéens årsmelding – Bjarne sender til Ingunn i løpet av uken
Agenda/ansvar: Ingunn årsmelding, Nils regnskap, Bjarne kurskomitéen
d) Innstilling til ny valgkomité: Bjarne Storset, Stian Endresen. Det jobbes med et medlem i tillegg. Kjersti Ødegård har fått oppdrag å rekruttere aktuelle kandidater, evt. så stiller hun selv.

5. Nytt fra yrkesforeningene og kurskomitéen
Ylf/foretakstillitsvalgt: Det har vært en god del snakk om Magnussen2 modellen og inntektsfordeling mellom helseforetakene. Endelig vedtak til fordeling tas av Helse Midt-Norge i desember.
Se innlegg skrevet av Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening) og Ingunn her:
https://www.rbnett.no/100Sport/meninger/2020/08/03/Inntektsfordeling-mellom-helseforetakene-i-Midt-Norge-22402866.ece?fbclid=IwAR3LQ_gWZm4AYxovhPUdEaJC2TVC50RwGTvOekE7WxYQqDGWF3Bqqqyjqlo
AF: Det har vært en del organisering rundt Covid19-situasjonene i sommer. Det utarbeides planer for en eventuell smitteøkning, blant annet gjelder dette legevaktsordningen.
LSA: det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommuneleger. Ellers så meldes det om travle tider.
PSL: intet nytt
Kurskomitéen: Det må vurderes om vi må arrangere nevrologikurset digitalt. Datoer for dette er 13.-14. oktober. Det skal avholdes akuttkurs og kurs i Normaltariffen (fysiske kurs).

6. Styreseminar 30.09.20.
a) Storfjord hotell er bestilt, gitt smittesituasjonen pr. nå så går vi ut fra at vi kan arrangere dette.
b) Innhold: Det er aktuelt å invitere både noen fra SNR og HMR til lunch. Helseplattformen er også aktuell.
Forslag til diskusjon i styret:
- hva skal vi gjøre fremover som styre?
- kan de tre hovedmålene fra legeforeningen sentralt være interessant å ta tak i?
- hva er hovedarbeidsområdet for MRLF?

7. Årshjul
Styremøter høsten 2020;
30.09.2020 (styreseminar), 27.10.2020 (Teams-møte) 13.11.2020 (Julestyremøte i Angvik)

Andre planlagte arrangementer:
Helsepolitisk seminar på Stjørdal 20.11.2020 (arrangeres av HMN og RU)
Årsmøte del 2 DNLF: 30.11.20-01.12.2020

8. Eventuelt
a) Inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Region Midt.
Over tid har det blitt dårlige rammer i HMR (underfinansiering over tid), dette har ført til underskudd i mange år.
Det er viktig at Møre og Romsdal legeforening er på banen nå, og støtter opp om alle leger i regionen.