Referat fra styremøte i MRLF 19. mai 2020

Styremøte i Møre og Romsdal legeforening 19.05.20
Digitalt møte på Teams fra kl 17:00 -20:00

Til stede: Ingunn R Innerdal, Tom Willy Christiansen, Ingrid Prytz Berset, Øyvind Dreijer Haldorsen, Eigil Sandvik, Bjarne Storset, Erik Kjetsås, Nils Ringdal, Dag Brekke og Brit Ingunn Hana (ref)

Sakliste: 

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. 

2. Valg av referent, Brit Ingunn Hana blir valgt.

3. Godkjenning av referat fra styremøte 28.04.20. Referatet godkjennes.

4. Styret behandlet forslag til vedtekter for Møre og Romsdal legeforening, og forslaget til vedtekter ble godkjent.
Forslaget skal oversendes sentralstyret for førehandsgodkjenning før det blir sak i årsmøtet. 

5. Årsmøte: 
a. Status; møtet blir 3. september 2020 kl. 18:00 på digital plattform. Marit Hermanssen har sagt seg villig til å delta.

Vi planlegger årsmøtemiddag ( treretters) på de ulike sjukehuslokasjonene.
Drikke må den enkelte betale selv. Bente Grønnesby organiserer dette, styret avtaler lokale ansvarlige og aktuelle spisesteder:

Kristiansund; Brasseriet/ Kranåsskjæret; Eigil Sandvik
Molde; Molde Fjordstuer; Brit Ingunn Hana
Ålesund; Apotekergata nr 5; Ingrid Berset/ Igor Jokic
Volda; Ivar Åsen eller Fugl Føniks i Ørsta ; Erik Kjetsås

b. Regnskap og budsjett. Nils Ringdal orientererom regnskapet frå 2019. Regnskapet er sendt til revisjon. Nils Ringdal la også frem forslag til budsjett for 2020, budsjettforslaget ble godkjent. 

c. Valgkomite: Bjarne Storset. Det arbeides videre med forslag på ytterlegare to medlemmer. Ønskelig med en fra Helse Møre & Romsdal og en fra Sunnmørsregionen.

d. Årsmelding: Styret gjennomgjekk utkast til årsmelding. For NAMF fungerer Ligita Laimina inntil ny tillitsvalgt er på plass. Årsmeldingen godkjennes av styret.

6. Tillitsvalgt Namf
Ligita Laimina trakk seg i starten av perioden. Det avtales at Ingunn Innerdal sender mail til medlemmene (20 stk.) og kaller de inn til høsten for å få de til å velge ny tillitsvalgt.

7. Ny handlingsplan for fastlegeordnigna
Tom Willy Christensen orienterte om den nye handlingsplana for allmennlegetjenesten 2020-2024, som nyleg ble framlagt.
Hovudtrekk er grunntilskudd i 2 år 500 pasienter på alle lister uavhengig i antall pasienter på lista, økt per capita tilskudd (basistilskudd) opp til 1000 pasienter. Økt antall ALIS-stillinger.
Fokus på å forenkla sykemeldingspraksis og å fjerne oppgaver fra fastlegane.  Rammen er 70/30% fordeling mellom basistilskudd og inntekter fra takstbruk.
Totalt økte utgifter for staten i perioden 2020-2024 er 4,26 mrd.   

7. Nytt fra yrkesforeningene og kurskomiteen.

Allmennlegeforeningen: Ny handlingsplan for allmennlegetjenesta var hovedssak. 
Privatpraktiserende leger: Ingrid Prytz Berset tar opp flere konkrete saker. 
Det er viktig at vi ser på helhet i helsetilbud der privatpraktiserende leger blir regnet som en del av det offentlige tilbudet. Leger på sykehuset arbeider nå kveldspoliklinikk selv om avtalespesialister har kapasitet. Dette er utfordrende når en skal arbeide sammen som et team. Temaet tas opp på neste styremøte 02.06.20.

Leger i vitenskapelige stillinger: Utfordringer med GDPR, dette jobbes det med også på landsbasis.

YLF og OF; Erik Kjetså informerte kort om ulike problemstillingar i HMR mellom anna tilsetning av klinikksjef for Ålesund sykehus og utfordringar i klinikk for psykisk helsevern og rus.  
Dialogmøter med gynekologmiljøene i Molde og Kristiansund for å finne gode løsninger på driftsutfordringene for fødeavdelingene på nordsiden i fylket.
Det er utfordrende med elektiv drift med tanke på Covid-19.

Kurskommiteen; Håper å få starte opp igjen med mål om å arrangere 3-4 kurs ila høsten.

8. Årshjul: 
a. Digitalt Landsstyremøte 27.05.20.
b. Styremøter våren 2020: 02.06.20.
c. Styremøter høsten 2020: Utsatt til neste møte.