Referat fra styremøte i MRLF 21. januar 2020

Tid: 21.01.20 kl. 16.30
Sted: Vestnes fjordhotell

Tilstede: Ingunn R. Innerdal, Nils Ringdal, Erik Kjetså, Eigil Sandvik, Øyvind Dreier Haldorsen, Ingrid Prytz Berset, Thor Henry Andersen, Tom Willy Christiansen, Jon Sverre Aursand.

1. Innkalling og sakliste ble godkjent.
- Valg av referent: Erik Kjetså.

2. Godkjenning av referat fra styremøte 22.11.19. Referatet godkjennes.
- Referatsak: Representasjon RU: Eigil Sandvik, Ingunn R.Innerdal og Erik Kjetså representerer MRLF i RU.

3. Nytt fra yrkesforeningene og kurskomiteen.

YLF:
Fellesmøte FTV og HTV i HMR på Storfjord 13. Januar. Administrerende direktør deltok. Organisering av HMR, SNR/DMS og budsjettiltak som innebærer sengetallsreduksjon i medisinsk klinikk og klinikk for psykiatri og rus ble tatt opp.

OF:
Klinikk for Psykisk helsevern og rus: Molde DPS døgnseksjon og utredningspost i Molde foreslås sammenslått og Alderspsykiatrisk sengepost Ålesund foreslås nedlagt. Totalt 14 senger reduseres. HMR ligger lavest i antall senger pr. innbygger. Hvis man legger fjorårets nedtak til grunn i tillegg til planlagt sengetallsreduksjon vil HMR ha 2 senger/10 000 innbyggere mindre resten av landet. 6,17/vs landsgjennomstnitt på 8 senger/10 000 innbyggere. Underskuddet genereres andre plasser. Avvik fra signaler fra helseministeren. I tillegg forslag om sengereduksjon i medisinske avdelinger (Molde og Ålesund).

PSL:
Ny avtalespesialist i fordøyelsessykdommer i Ålesund. Kristine Slinning starter praksis samlokalisert med Ingrid Prytz Berset i løpet av 2020.

Øvrige nye i løpet av høsten 2019: Tone Stokkereid ØNH-spesialist. André Marin – avtalespesialist i Kardiologi.

Helsemyndighetene pålegger at administrasjonsarbeid skal gjøres innenfor kontortid, for å kunne ta imot Ø-hjelpshenvendelser. Diskusjon: Hvor ligger Ø-hjelpsansvaret? Er dette et middel for økt styringsbehov?
Diskusjon: Hvor finnes oversikt over avtalespesialister? Legespesialister.no

AF:
Venter på handlingsplan fra helseministeren. Ventes før påske. Lovnad om å gi fastlegen kortere arbeidstid. Liste over arbeidsoppgaver som bør ligge hos spesialisthelsetjenesten eks. viderehenvisning til annen spesialist på sykehus.

Øvrig lokalt: Kr.sund kommune har kjøpt en stilling og omgjort denne til kommunal A-LIS-stilling.

Kurskomite:
Hudkurs og nevrologikrus gjennomføres våren 2020.

Diskusjon: Helseforetaket og praksiskonsulenter arrangerer kveldskurs for allmennleger. Ønske om at MRLFs kurskomité melder seg tyngre på her.

4. Helseplattformen (HP)
-       Epic – skiftet mannskap. Det har blitt opprettet et lokalt kontor for Helseplattformens arbeidstakere i Ålesund. Tolv arbeidsplasser. Dette vil muligens lette deltagelse og påvirkning i Møre og Romsdal.
-       Trondheim kommune har løst inn opsjon. Pr. idag eneste kommune. Komunnene har behov for ny programvare (sykehjem). For fastlegene er det større usikkerhet med tanke på villighet til å bytte til HP. Krav fra fastlegene: Integrering av NEL, felleskatalogen og e-resept.
-       Fylkeskontoret: Nye Ålesund tillater ikke Tom Willy Christiansen å arbeide med HP i arbeidstiden.

Diskusjon:
Beslutning vedr. colonoskopi-skreening: Skal bare kunne drives hvis man har Dips arena eller HP. Medfører at colonoskopiskreening ikke blir innført i Helse Midt-Norge før Helseplattformen er på plass.
Dette er en merkelig løsning, spesielt for befolkningen. 

5. Økonomi: Regnskap 2019.
-       Overskudd 2019 ≈ 200 000 kr. En av grunnene er at «Hurtigrutekurset» ikke ble arrangert. 
-       Forventet resultat for 2020: Hurtigrutekurs og styrearbeidskurs gjør at man sannsynligvis går i balanse i 2020.
-       Ringdal gjennomgikk ordninger for styrets honorar og praksiskompensasjon. 9752 kr ny sats for heldags praksiskompensasjon fra 01.01.2020.
-       Dekning av utgifter til medlemsmøter i ulike yrkesforeninger er et satsningsområder og en har mulighet til å øke tilskuddet.
-       Kurskomiteen vil gjennomgå sitt regnskap 2019 i et senere styremøte.
-       Regnskap for 2019 signeres på styremøte i mars.  

6. Sekretærfunksjon - evaluering, arbeidsområder, lønn.
-       Bente Grønnesby er felles sekretær for Sør-Trøndelag legeforening, Nord-Trøndelag legeforening og Møre og Romsdal legeforening.
-       Lønnsforhandling. Fremsatt krav om 50 000 kr påslag i tillegg til lønnsvekst og endring av pensjonsavtale til tilsvarende øvrige ansatte i Legeforeningen.
-       Leder i Nord-Trøndelag legeforening har stilt spørsmål ved fordeling av arbeidsoppgaver/tilgang til sekretærtjenester mellom lokalforeningene og RU.

Til diskusjon: Pensjonsavtale, lønnspåslag og tilgang/fordeling av sekretærtjenester. 

Vedtak:
MRLF gir fullmakt til Lindy Jarosch-von Schweder å fullføre lønnsforhandlingene. MRLF sin innstilling er å imøtekomme kravene som er fremstilt, da kontinuitet i sekretærfunksjon og ivaretakelse av arbeidsoppgavene er viktig for foreningen. 
Ingunn R. Innerdal melder forespørsel om prolongering av avtale til RU.

7. Hovedarbeidsområder/metoder.
-       Tidligere hovedarbeidsområder: Følge opp fastlegeordningen, Helseplattformen, møteplasser for tillitsvalgte.
-       Tillegg:
Utdanning – følge ny organisering av LIS 1-3 løp.
Møtearenaer mellom primærtjeneste - spesialisthelsetjeneste.

8.           Årshjul:
a.           Lokalforeningsseminar: Øyvind Dreier Haldorsen deltok på vegne av styret.Diskutert om lokalforeninger skal slås sammen iht nye regioner. Fastlegekrisen. Info.
b.           Helsepolitisk seminar 06.12.19. Ingunn Innerdal, Eirk Kjetså og Eigil Sandvik deltar. Steinar Madsen – legemiddelmangel. Helseberedskap i konflikt. Helseplattformen – Gevinstrealisering. Fastlegeordnignen.
c.           Samling av foretakstillitsvalgte i Storfjord 13. januar 2019. Den nye direktøren i HMR Øyvind Bakke og HR sjef HMR Kjetil Hjelset deltok.
d.           Styrekompetansekurs Trondheim BI 04.02.20-05.02.20. Påmeldt; Ingunn Innerdal, Erik Kjetså, Øyvind Dreier Haldorsen og Eigil Sandvik.
e.           Styremøter våren 2020: 21.01.20, 25.02.20, 24.03.20, 28.04.20, 02.06.20.
f.            Hvem skal innkalles av eksterne representanter til styremøter våren 2020: Forsøker å planlegge utvidet styremøte med ny administrerende direktør i helseforetaket Øyvind Bakke og ledelsen i SNR-prosjektet. Innerdal vil u.s. om dette kan gjennomføres i mars eller april. Planlegger møtestart kl. 14. Støttekollegaordningen vil også bli invitert til et møte.

9.     Årsmøte august/september 2020: 
a.   Det besluttes at møtet holdes i Molde (Ålesund 2019).
Planlegger innlegg/helsepolitisk debatt fremfor kurs. Innerdal vil invitere president Hermansen. Dato fastsettes til torsdag 03.09.20. 

10.    Eventuelt.
a.  Forespørsel om vedtekter. Nils Ringdal vi undersøke videre bl.a. med Dag Brekke om lokalforeningen har egne vedtekter.