Referat fra styremøte i MRLF 27. oktober 2020

Referat styremøte Møre og Romsdal legeforening
Tid: 27.10.20 kl. 17.00-19.00, Teams

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (LSA), Tom Willy Christiansen, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær), Bjarne Storset (leder kurskomite), Brit Ingunn Hana (nestleder), Ingunn R. Innerdal (leder), Eigil Sandvik (AF), Ingrid Prytz Berset (PSL), Maria Pedroso (NAMF), Nils Ringdal (kasserer), Øyvind Dreier Haldorsen.

Sakliste
1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

2. Ingunn R. Innerdal ble valgt til møtereferent.

3. Referat fra styreseminar/styremøte 30.09.20 ble godkjent.

4. María Eugenia Domínguez Pedroso presenterte seg som nyvalgt hovedtillitsvalgt i Norsk forening for arbeidsmedisin (NAMF) i Møre og Romsdal

5. Helseplattformen.
• Christer Mjåset er ansatt som vise adm.dir. i Helseplattformen. Mjåset har satt søkelys på fastlegenes sentrale rolle for et vellykket prosjekt. Det er planlagt å opprette en styringsgruppe, som skal komme med innspill som gjelder fastlegeopsjonene med mer. Det vil bli sendt ut en formell forespørsel til lokalforeningene om dette. Ønskelig at en fastlege fra Møre og Romsdal påtar seg å sitte i denne styringsgruppen.
• Møre og Romsdal legeforenings rolle i arbeid med Helseplattformen. Helseplattformen vil bli en av flere aktører som selger journalsystem til fastlegene. Det er ikke MRLF sin rolle å bidra i denne «salgsprosessen». Møre og Romsdal legeforening har arbeidet med at leger i fylket skal involveres i utarbeidelse av Helseplattformen.

6. Status konflikt/streik:
• Brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om særavtalen, som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforholdene for nyutdannede leger i kommunene.
• Ingen vernebestemmelser gjelder pr. i dag legevaktsleger, og de kan bli pålagt ubegrenset antall passive og aktive legevaktstimer i tillegg til sitt virke som fastlege. Legeforeningen krever at legevaktsleger skal måtte samtykke dersom de pålegges mer enn 7 timer legevakt pr. uke, tilsvarende 28 timer beredskapsvakt.
• Drøfting av hva som kan være mulige løsninger, etter at streiken er over. Det presiseres at det er kommunenes ansvar å organisere en forsvarlig legevaktsordning, som også ivaretar den ansatte legen. • Organisering av streiken, uttak av leger og organisering av streikeaktiviteter styres fra legeforeningen sentralt. • Styret i Møre og Romsdal legeforening støtter opp om streiken. • Eigil Sandvik, Inger Lise Kaldhol og Ingunn R. Innerdal er lokale kontaktpersoner.

7. Status yrkesforeninger og kurskomiteen
• AF: Den pågående streiken har hovedfokus.
• LSA: Særavtalen regulerer også samfunnsmedisinernes arbeidsforhold, og LSA er også i streik. Dette er krevende samtidig som man håndterer covid-19-pandemien. Pandemien har vist at samfunnsmedisinsk beredskap er nødvendig, men med dagens organisering finnes det ingen slik beredskap. Den enkelte kommuneoverlege har derfor beredskap 24/7, 365 dager i året.
• PSL: Samarbeidsvansker med lokalsykehus, hvor få henvisninger videresendes. Dette til tross for kapasitetsvansker, og nedsatt elektiv drift i sykehus grunnet covid-19-pandemien. Dette medfører lengre ventetid for undersøkelse/behandling, enn hva som er strengt tatt nødvendig. Informasjon om avtalespesialistene er ikke lett tilgjengelig. Innerdal vil løfte dette til RU (Regionutvalget) i dialogmøte med Helse Midt-Norge.
• NAMF: Lite henvisninger til Arbeidsmedisinsk avd. St. Olavs. Pedroso stiller spørsmål ved hvem som vurderer forsvarligheten ved rovdrift på legevaktsleger.
• Kurskomiteen: Nevrologikurs avholdt. Krevende å organisere fysiske kurs gitt usikkerhet i smittetrykk/covid-19-tiltak. Planleggingsmøte i kurskomiteen medio nov-20, kurs neste halvår (2021) vil bli planlagt med alternativ digital løsning.

8. Årshjul:
• Styremøter høsten: Julestyremøte: 13.11.20, Angvik Gamle Handelssted.
• Lokalforeningsseminar: Digitalt 19.11.20-20.11.20.
• Landsstyremøte DNLF del II: 30.11.20-01.12.20. Møtet har blitt omgjort til kun digital deltagelse.
• Helsepolitisk seminar: Utsatt til 25.03.20
• Regionutvalget:
Dialogmøte med Helse Midt-Norge RF 20.11.20.

9. Eventuelt
• Brev fra DNLF sentralt om lokalforeningenes rolle overfor tillitsvalgte i fylket. Det poengteres at dette er en viktig del av lokalforeningenes ansvarsområde, og at midler bør settes av til slikt arbeid. Dette vil bli satt opp som egen sak på neste styremøte.
Saker til neste styremøte:
- Brev fra DNLF om lokalforeningens rolle over for tillitsvalgte i sin region/fylke.
- Høring om journalføring/taushetsplikt/e-helse?