Referat fra styremøte i MRLF 28. april 2020

Tid: 28.4.20 kl.1900-2030
Stad: Møte i Microsoft Teams

Tilstede: Ingunn R. Innerdal, Eigil Sandvik, Dag Brekke, Tom Willy Christiansen, Ingrid Prytz Berset, Bjarne Storset, Erik Kjetså, Øyvind Dreijer Haldorsen, Kai Grimstad, Brit Ingunn Hana, Igor Jokic

Dialogmøte med Helse Møre og Romsdal HF

I første del av møtet deltok ledelsen i Helse Møre og Romsdal HF ved adm. dir. Øyvind Bakke, fagdirektør Torstein Hole og HR-direktør Ketil Hjelset.
Ledelsen informerte om status i helseforetaket og flere ulike tema ble drøftet, som blant annet håndtering av covid-19-situasjonen, stedlig ledelse, samhandling, avtalespesialister, spesialistutdanning, investeringsprosjekter (SNR/DMS/PET Ålesund/bygningsmessig utviklingsplan Ålesund, strømforsyning Ålesund, dagkirurgi Volda), økonomi, OU-prosess SNR, fagnettverk og klinikk for psykisk helsevern og rus.

Et av hovedmålene med møtet var at styret i Møre og Romsdal legeforening skal ha en god dialog med ledelsen i Helse Møre og Romsdal. 

Ordinært styremøte
Saksliste:

1. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

2. Bente Grønnesby ble valgt som referent.

3. Referatet frå 24.03.20 ble godkjent.

4. Situasjonen Covid -19

Of:
Det estimeres et smittetall på 1,13 med topp i sept/okt. ifølge Helse Midt-Norge.
Sykehusene skal opp på 80% av normal drift fra 1. mai.
Det uttrykkes bekymring i forhold til at tillitsvalgte ikke har blitt tilstrekkelig involvert i denne prosessen.
Det oppleves at det er store forskjeller i de ulike yrkesgrupper når det gjelder kveldstakst på poliklinikker.
AF:
Eigil Sandvik orienterte om nye takster. Fra AF sin side er det ønske om økning per capita, og en avventer handlingsplanen for fastlegeordningen.

Videre covid-19-strategi er å beskytte de svakaste og holde R-talet nede, samtidig som samfunnet gradvis åpnes opp.   

5. Microsoft Teams  er valg som arbeidsplattform for DNLF og lokalforeningen.
Teams via DNLF skal hovedsakelig benyttes som samhandlings- og møtevirksomhetsverktøy. Alle lokalforeningsledere har fått en lisens, men ikke tilgang til alle funksjoner, som f.eks. fil/dokumenthåndteingsverktøy.
Foreløpig benyttes MRLF googledocs når det gjelder fillagring, innkalling, referater etc. 

6. Forslag til vedtekter
Forslag til vedtekter ble gjennomgått og det ble enighet om et forslag som sendes styret før neste møte for ny gjennomgang og godkjenning. 

7. Årsmøte
a. Status – Seilet avbestilles og Bente Grønnesby sjekker hvordan vi avholder møtet digitalt. Dato opprettholdes til den 3. september, kl. 18.
b. Rekneskap og budsjett, utsettes til neste styremøte.
c. Valgkomité: Bjarne Storset + forslag til to medlemmer (ønskelig med minst en frå sjukehus og en fra primærhelsetjenesten på Sunnmøre.  Ingunn Innerdal/Erik Kjetså og Tom Willy Christiansen/Eigil Sandvik  utfordres til å undersøke) – tas opp igjen i neste styremøte
d. Årsmelding. Ingunn R. Innerdal er i gang med arbeidet. Arbeidsoppgaver fordeles til styremedlemmene.  

Ingunn R. Innerdal vil kontakte Marit Hermansen å undersøke om hun kan delta på det digitale årsmøtet.

8. Årshjul:
a. Styremøter våren 2020: 02.06.20
b. Helsepolitisk seminar/DNLF-satsningsområder/tillitsvalgtkurs i Alta er avlyst og flyttet til høsten 2021.

9. Nytt fra yrkesforeningene og kurskomitéen
Venter til juni/august med å fastsette kursplaner. Bente sjekker med Elin Stangeland vedr. nettkurs