Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i MRLF 8. juni 2021

8. oktober 2021

Tid: 8. juni 2021 kl. 17.00-19.30 Sted: Teams
Til stede: Ingunn Romundstad Innerdal, Brit Ingunn Hana, Bjarne Storset, Erik Kjetså, Ingrid Prytz Berset, Kai Grimstad, Maria Pedroso, Nils Ringdal, Tom Willy Christiansen, Øyvind Dreijer Haldorsen, Eigil Sandvik, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

1. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
2. Bente Grønnesby ble valgt til referent.
3. Referat fra styremøte 27.04.21 ble godkjent.

4. Status yrkesforeninger og kurskomité (inkl. status valg yrkesforeninger):
AF: Fastlegekrisen er fremdeles like aktuell. Det meldes om at KS v/styreleder Bjørn Arild Gram har økt sitt engasjement. Regjeringens handlingsplan har så lagt ikke vist resultater. Det må bevilges mer penger til ordningen slik at listelengde kan reduseres.
Valg: Eigil Sandvik, Stian Endresen og Line Ellingsen stiller til gjenvalg for AF.
LSA: Vaksinering i rute/etter plan.
Valg: Kai Grimstad stiller til gjenvalg, Inger Lise Kaldhol forsetter ikke som vara.
PSL: Samarbeidsutfordringer om henvisningspraksis. Normaltariffen styrer egenandeler hos avtalespesialister, og differansen mellom en poliklinisk avtale hos avtalespesialist versus tilsvarende på sykehus er lav. Ventetid hos avtalespesialistene er som regel kort sammenlignet med sykehusets ventetider.
Valg: John Kristian Høye stiller til valg, Ingrid Prytz Berset blir vara.
NAMF: Årsmøte gjennomført. Hovedmål/satsningsområde - styrke arbeidsmedisinerens rolle i bedriftshelsetjenesten (BHT). Det jobbes for å få til offentlig refusjon for arbeidsmedisinere i BHT.
Valg: Maria Pedroso stiller til gjenvalg.
OF/YLF/HMR: Lønnsforhandlinger for OF skal gjennomføres lokalt. Vedtak om omfordeling av midler mellom helseforetakene i regionen ble gjort på feil grunnlag. Dette medfører at Møre og Romsdal HF får 35 millioner mindre, Nord-Trøndelag får 26 millioner mindre. Feilen lå til grunn for at vektleggingen av reelle kostnader og historiske kostnader ble annerledes enn i anbefalt i Magnussen-2-modellen. Sak behandles på styremøtet i Helse Midt-Norge 17.06.21.
Valg: Igor Jokic stiller til gjenvalg. Erik Kjetså trer ut av rollen som FTV for YLF.

Kurskomitéen: Palliasjonskurs høsten 2021. 2 kliniske emnekurs planlegges vår 2022. Solveig Ulstein går ut av kurskomiteen, men det er så langt ikke problemer med rekruttering av nye medlemmer.

5. Helse Møre og Romsdal har fått ca. 2000 Pfizer-vaksiner til vaksinering av helsepersonell. Disse gis med 12 ukers intervall og man regner med å være ferdig med vaksinering i uke 34.

6. Årsmøte 2021.
Økonomi: Det blir digital signering av rekneskap. Bente Grønnesby sjekkar at DNLF sentralt godkjenner at kun de som er registrert i Brønnøysund signerer regnskapet (Ingunn R. Innerdal, Brit Ingunn Hana og Tom Willy Christiansen). Budsjett 2022 utarbeides av Nils Ringdal og sendes styret.

Årsmelding:
Vedtak: Årsmeldinga ble gjennomgått og godkjent av styret
Status årsmøte: MRLF dekker alt av kostnader når det gjelder årsmøte og årsmøteseminaret. Bestilling og betaling av hotellrom gjøres/dekkes av den enkelt (MRLF dekker for styremedlemmer)
Programmet for årsmøteseminaret er ferdig og blir sendt ut sammen med invitasjon til årsmøtet.

7. Årshjul
a. Årsmøte og årsmøteseminar Hotell Waterfront, Ålesund 3.-4. september 2021