Referat fra styremøte i MRLF 19. mai 2022

Tid: 19.05.22.06.21 kl. 17.00-19.00
Sted: Microsoft Teams

Til stades: Ingunn R Innerdal, Jon Kristian Høye, Kai Grimstad, Svein Anders Grimstad, Fredrik Axelsson, Eigil Sandvik, Tom Willy Christiansen, Maria Eugenia Dominguez Pedroso, Brit Ingunn Hana (ref)

Sakliste styremøte
1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

2. Brit Ingunn Hana blir valgt til referent.

3. Referatet fra styremøte 22.03.22 blir godkjent.

4. Økonomi:
a. Regnskap 2021 blir gått gjennom. Organisasjonssekretær Grønnesby har hatt dialog med regnskapsbyrået, sammen med revisor, for å sikre at vi får god kontroll i vedtatt ny regnskapsordning. Diskuterer kva som er relevant formue for Møre og Romsdal legeforeningen.
b. Budsjett 2023. Forslag til budsjett for 2023 legges frem, etter mal frå dei siste ni åra. Budsjettforslaget godkjennes.

5. Forslag til årsmelding 01.07.21-30.06.22
godkjennes, med nokre små endringar.


6. Årsmøte 2022:
a. Status årsmøte, Thon Hotel Innlandet, Kristiansund 2. september 2022.
b. Status årsmøtekurs. Kostnad for deltakarar blir dagpakka.

7. Informasjon om utrulling av Office 365 for tillitsvalgte, frå Innerdal. Kor mange tilgangar treng vi? Leder får lisens, foreløpig avventer vi om vi treng fleire innkjøpte lisensar.

8. Søknad om støtte: Medisinernes seksualopplysning (MSO) ber om støtte til årlig nasjonalt seminar; 4000 kr. Dette innvilgas. Bes om tilbakemelding på kva pengane vart brukt til.

9. Årshjul:
a. Landsstyremøte DNLF: Stavanger.
b. Årsmøte MRLF: Egen sak.

10. Status yrkesforeninger og kurskomite:
AF: Sist veke var det landsrådsmøte i AF; Møtet var prega av at ein ser få løysingar i sikte. Nå snakker helesminister Kjerkol om strukturelle endringar, utan at det er kjent kva det betyr. Handlingsplanen har ikkje vore fulgt opp med nok midlar til at den kan virke. Liten auke av fastlegar på landsbasis i 2021. (28 fleire legar) Det er fokus på at mange unge slutter. Legevakt oppleves for mange som ei av dei største belastningene i jobben.
OF/YLF: Snarlege lokale forhandlingar av B-delsavtalen. HMR merker tydeleg auke i pasient -strømmen, og det er tankar om at dette kan ha samanheng med fastlegekrisa. Det er bekymring for auka kostnad på nybygg og at dette kan finansierast ved auka effektivisering.
PSL kommenterer utfordringar i kommunikasjonen med Helse Midt-Norge.
Oppstart av nytt journalsystem, Helseplattformen, i Trondheim har vore utfordrande i allmennpraksis, noko enklare i legevaktmodulen.

12. Eventuelt
På landsstyremøtet bruker det bli bedt om penger til medisinstudentene humanitæraksjon. Styret godkjenner at leder får fullmakt til å innvilge sum rundt 10 000-15 000 kr/tilsvarande kva Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag innvilgar.