Referat fra styremøte i MRLF 25. januar 2022

Referat styremøte 25.01.22
Sted: Digitalt møte

Tilstede: Ingunn R. Innerdal (ref.), Brit Ingunn Hana, Tom Willy Christiansen, Fredrik Axelsson, Svein Anders Grimstad, Kai Grimstad, Eigil Sandvik, María Pedroso. Organisasjonssekretær Bente Grønnesby deltok på første halvdel av møtet.

Sakliste styremøte
1.     Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

2.     Ingunn R. Innerdal ble valgt som referent. 

3.     Møtereferat fra styremøte 10.12.21 ble godkjent.

4.     Årsmøte 2022:
a.     Tidspunkt: 02.09.22. Sted: Kristiansund. Bente Grønnesby forespør Thon hotel, Innlandet, Kristiansund
b.     Komite: Bjarne Storset, Eigil Sandvik, Brit Ingunn Hana, Bente Grønnesby, Ingunn Innerdal, María Pedroso
c.     Forslag til kurs: Helseplattformen? Samhandling? Samarbeid NAV/Helfo, blåreseptforskrift, leger i NAV, attestskriving, uføretrygd, koordinerende rådgivende overlege NAV Møre og Romsdal. Samhandling mellom sykehusleger/avtalespesialister/fastleger? Sammenfaller det mye med trygdemedisinkurs? Fastlegekrise? Tillitsvalgtes arbeid? Legeforeningen for alle medlemmer? Bidrag fra JA-avd./sekretariatet?

d.     Bente Grønnesby innkaller til snarlig møte i årsmøtekomiteen.

5.     Status yrkesforeninger og kurskomite: 
a.      AF: Fastlegekrise. Forverret av endring i blåreseptforskriften. Tillitskrise. Krav om endring. Skuffelse over ny regjering så langt. Regjeringen må være tydelig i ønsket satsning overfor Helse og omsorgs departementet/embetsverket. Utredninger er gjennomført, legeforeningen har også vært tydelig på hvilke tiltak som er nødvendig. Økt basistilskudd, kortere listelengde, flere leger inn ordningen. Nødvendig med fleksibilitet, hvor næringsdrift er hovedmodellen, men alternative driftmåter er aktuelle i f.eks. etableringsfase. 

b.     LSA: Aktuelle problemstillinger tilknyttet pandemihåndtering og fastlegeordnignen. Kommunene venter på statlige midler – til økt basistilskudd.

c.      Namf: Fra 2019 får LIS tellende tjeneste ved arbeid i BHT, dersom BHT er registrert som utdannningsinstitusjon. Ingen andre krav til BHT enn registrering. Manglende kvalitetssikring i tjenesten? F. eks. ikke krav til overlege i arb. med. som veileder.

d.     PSL: Ikke tilstede.

e.      LVS: Mail sendt ut til alle medlemmer, ingen respons på forespørsel om ny fylkestillitsvalgt etter Dag Brekke.

f.      YLF: Nye lønnskategorier ble innført i HMR i 2021. Spekter sentralt rådgir nå arbeidsgiver å se på ordingen igjen. Spm. om hvor mye tid skal være tellende, ved bytte av spesialitet. I følge ny avtale blir 3 år og 3 mnd. tellende., uavhening av om det er tilgrensende spesialiteter. Spekter har nå endret sin tolkning av dette, og ønsker en faglig vurdering i hver enkelt spesialitet om hva som skal regnes som relevant erfaring. Utfallet har stor øknomisk betydning for LIS. Avventer sentral avgjørelse.
Aktuelt: Innføring av koblede-LIS1-stillinger. Stillinger koblet til spesialiseringsløp i allmennmedisin eller BUP/VOP. Overdrevet tro på å skulle tvinge leger til å stå i et spesialiseringsløp, vanlig oppsigelessregler vil måtte gjelde. 

g.     OF: HMR som arbeidsgiver. HMR som «IA»-bedrift? Forhandlingsklima?

6.     Status covid-19-pandemi:
a.      HMR: Ulikt om boosterdose er gitt av HMR eller kommunene. Lite yrkesrelatert smitte. Utbrudd blant LIS i Kr. sund. Kontorlokaler ikke dimensjonert store nok til å holde avstand. Heller ikke ivaretatt ved nye sykehusbygg.

b.     Karanteneplikten opphevet fra midnatt. Daglige tester. Flere folk kan være i arbeid, men mer smitte ila kort tid.

7.     Status helseplattformen:
a.      Det stilles spørsmål om tidsplanen vil holde. St. Olavs hospital HF, Trondheim kommune og testlegekontor i Trondheim, skal etter planen ta Helseplattformen i bruk ila våren 2022. Ved St. Olavs vansker med høyt pandemirelatert sykefravær, etterslep av operasjoner grunnet pandemien, opplæring vil gi nedsatt produksjon og innføring vil gi nedsatt produksjon.

b.     Fortsatt fremstår mye ubestemt. Avtale for fastleger/avtalespesialiseter? Kostander? Migrering av data – kvalitet på migrert data? Overvåking av aktivitetsdata – må nøye avklares i avtaleverket. Hva hvis en velger å stå utenfor Helseplattformen eller velger å gå ut av Helseplattformen?

c.      Hvem leser hva – frykt at en skal gå fra arbeidsverktøy til åpen oppslagstavle.

8.     Møteplan marsstyremøte m. Adm. dir. Øyvind Bakke.
Ingunn Innerdal inviterer også ny HR-sjef Britt Rakvåg Roald.
a.     Orientering frå Øyvind Bakke – viktigste saker i HMR pr. mars 2022.
b.     HMR som arbeidsgiver: Ledelse, verdigrunnlag.
- Rekruttere, utdanne, beholde. Trygge og gode arbeidsmiljø. Kompetanseflukt. Avtalespesialister. HMR som arbeidsgiver i alle livets faser.
-Medbestemmelse. Krav v.s. kontroll.
- Forhandlingsklima.
- Produksjon og effektivitet, v.s. kvalitet, riktige faglige valg. Hva driver vi med? Helseatlas, kloke valg kampanjen.

c.     Oppdragsdokument. Psykisk helsevern.
d.     SNR.

9.     Årshjul: Orientering
a.      Styremøter våren 2022: 22.03.22 (Vestnes Fjordhotell) og 10.05.22 (digitalt/fysisk?).
b.     Marsstyremøte – Adm. dir. HMR, Øyvind Bakke kommer.
c.     Lederseminar 18.-19.01.22. Omgjort til digitalt halvdagssemiar.
d.     Helsepolitisk seminar: Flyttet til 02.11.22.
e.     Landsstyremøte DNLF: 31.05.22-02.06.22.
f.      Årsmøte 2022: 02.09.22. Egen sak.

10.  Eventuelt. 
a.      Blåresept:
- 2015 Riksrevisjonen mente at en ikke hadde sanksjonsmuligheter overfor leger, ved feil bruk av blåreseptordningen.
-Enstemmig stortingsvedtak, vedtok forskriftsendring med mulighet til personlig overtredelsesgebyr på 213 000 kr fra 01.01.22. DNLF har sendt to høringssvar, hvor gebyrordningen motargumenteres. Argumentene har ikke blitt hørt.
- DNLF v. president Rime har stilt krav til regjering/helseminister Kjerkhol om at gebyrordningen må avvikles. DNLF avventer svar fra Kjerkhol.
- Mulig at DNLF vil anbefale at alle leger begrenser blåreseptforskrifning til et minimum, og overlater vurdering av om pasientene fyller kriterier for blåresept til Helfo. For at leger skal kunne utføre sitt arbeid, trenger legestanden tillit fra pasienter og offetlige myndigheter.