Referat fra styremøte i MRLF 27. september 2022

Tid: 27.09.22.
Stad: Vestnes Fjordhotell
Til stades: Ingunn R. Innerdal, John Kristian Høye, Kai Grimstad, Svein Anders Grimstad, Igor Jokic, Tom Willy Christiansen, María Eugenia Domínguez Pedroso, Eigil Sandvik, Bjarne Storset, Brit Ingunn Hana (ref.). Frafall: Fredrik Axelsson.

Sakliste styremøte
1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

2. Brit Ingunn Hana ble valt til referent.

3. Referat frå styremøte 19.05.22 og 08.08.22 ble godkjent.

4. Evaluere årsmøte/årsmøteseminar 02.09.22.
Det er gode tilbakemeldingar. Vi registrerte at det var få deltakarar frå Helse Møre og Romsdal, truleg fordi det er vanskeleg å prioritere kurs i ein travel kvardag.
Målet er å engasjement på tvers. Vi drøfter om vi bør organisere emnekurs for allmennlegar for å nå en større del av medlemsmassen ved årsmøte 2023. Eventuelt i tillegg annet kurs som enten kan være aktuelle for tillitsvalgte i sykehus eller dekker læringsmål i felles kompetansemodul for LIS.

5. Status regnskapsføring fra DNLF. Orienteringssak.
Regnskapstenester frå Accontor Molde er sagt opp. Accontor ved Risbakken har bekrefta oppsigelsen og stadfesta at Accontor Molde ferdigstiller regnskapet for 2022.

6. Gjennomgang av budsjett 2023 og MRLF vedtekter.

7. Plan for styrets arbeid 2022-2023.
Sak 6 og 7 blir drøfta sammen. Det blir minna om vedtekter med tanke på oppgåver styret i Møre og Romsdal legeforening har. Eit hovudfokus må vera korleis medlemmene klarer kvardagen i krevande tider. Det blir opplyst at HMR vurderer oppstart av støtteordning for ansatte, som del av bedriftshelsetjenesta. Minner også om kollegastøtteordninga for legar i regi av Møre og Romsdal legeforening.
Brit Ingunn Hana skal lage ei kort oppsummering over kva styremedlemmer har rett på av økonomisk støtte iht vedtak på årsmøtet.

8. Årshjul: Orientering
a) Styremøter hausten: 27.09.22 fysisk Vestnes Fjordhotell, 18.10.22, Digitalt,
Julestyremøte: 09.12.22, Hotell Brosundet, Ålesund.
b) Lokalforeningsseminar: Digitalt 17.11.22-18.11.22.
c) TV-aksjon: Leger uten grenser. 23.10.22. Vedtak: Styret i Møre og Romsdal legeforening vedtek å støtte TV-aksjonen med 10 000 kr. I tillegg vil vi bruke Facebooksiden til å reklamere om aksjonen.
d) Regionutvalet: Regionutvalgmøte med Helse Midt-Norge 22.09.22.
På dette møtet var det stort fokus på innføring av Helseplattformen (HP)
Det blei peika på ulike utfordringar ved innføring av nytt journalsystem, m.a. med forløp. Desse vanskane må kommuniserast. For å vere ajour med forløp i HMR må aktiviteten fram til oppstart 29.04.2023 auke med 10-11%. Det er derfor bekymring for om kontrollar etter behandling vil bli gjennomført slik retningslinjene seier. Dette kan bli utfordrande for legar som har behandlingsansvaret. Møre og Romsdal legeforening bør vere merksame på slike utfordringar og korleis vi kan ivareta medlemsmassen.
e) Møte om Helseplattformen FTV/HTV/01.11.22. Informasjonsutveksling før innføring av HP ved St. Olavs Hospital HF. Møtet organisert frå sentralstyret.
Jfr. Pkt d.
f) Helsepolitisk seminar 02.11.22. Fastlegekrisen, psykisk helsevern, Helseplattformen og beredskap.

9. Status yrkesforeninger og kurskomite.
OF; Alle byggeprosjekt ligg i minus i ca ½ milliard. Søkt om ekstra lånebevilgning til SNR. Uten ekstrabevilgninger vil dette kunne gå hardt ut over tenestetilbodet, m.a. blir funksjonsfordeling og om alle vaktlag skal oppretthaldast drøfta. Stor spenning i HMR om AIO (akutt, intensiv, overvåkning) utbygging i Ålesund får finansiering i årets statsbudsjett. Innføring av Helseplattformen vil bli krevjande. Ikkje aktuelt å tilsidesette tariffavtaler.
AF: Fagtlegekrise /pasientkrise; Kommunane har blitt overlatt til seg sjølve. Effekten av mangel på fastlegar blir gradvis tydelegare og belastninga på daglegevakt og legevakt har auka. Dette kan gå ut over pasienttryggleiken, da kontinuiteten i pasientoppfølging uteblir Kommunen har ansvaret for pasientane og statsforvaltaren vurderer evt. suspensjon av ordninga i nokre kommunar.
PSL: Privatpraktiserende legar har mulighet til større autonomi enn legar i det offentlige. Det er bekymring for at ordninga blir mindre attraktiv om felles pasientinntak med HF gjer ordninga meir byråkratisk. Regionutvalet og PSL-sentralt følger opp utfordringar med Helse Midt-Norge RF, som premisslevrandør for oppfølging og tildeling av hjemlar.
Arbeidsmedisin; Det blir uttrykt bekymring for utdanning av nye spesialistar. (BHT vil ikkje ha LIS)
LSA: Fastlegekrise, ellers lite nytt. LSA representanten i styret ynskjer seg erstatta, da han har starta i ny jobb som fastlege. Arbeid med dette fram mot stadfesting av yrkesforeningsvalde tillitsvalde i årsmøtet september 2023.
Kurskomiteen;
• Kurs for LIS-1 september 2022.
• Kurs i endokrinologi november 2022.
• Kurs i ultralyd våren 2023.

10. Brev fra Norsk medisinstudent forening – v. Maja Mikkelsen. Praksisplasser.
Kontaktinformasjon til OF FTV Igor Jokic vidareformidlast.

11. Eventuelt.
a. Søknad støtte medlemsmøte PSL v. Høye. Søknaden blir støtta. Styret ber Høye lage eit kostnadsoverslag før arrangementet.
b. Høring: Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge RHF. Fristen for høyring i legeforeninga er 3. oktober. Det kom fram synspunkt om at planen er overordna og generell i alle formuleringar. Ingunn R. Innerdal skriv eit kort høyringssvar