Referat fra styremøte i MRLF 8. august 2022

Digitalt styremøte 08.08.2022.

Til stades: Økonomisjef DNLD Kjell Walquist, Svein Anders Grimstad, Eigil Sandvik, Ingunn Innerdal og Brit Ingunn Hana ref.

1. Møteinnkalling og sakliste blei godkjent.

2. Valg av referent; Brit Ingunn Hana.

3. Godkjenning av referat fra styremøte.
Dette går vi gjennom på første møte etter årsmøtet.

4. Økonomi – tilbud om regnskapstjenester fra legeforeningens sekretariat.
Walquist orienterte om tilbudet fra DNLF.
DNLF tilbyr:
o Løpende bokføring
o Avtalt periodeavslutning
o Årsavslutning
o Elektronisk reiseregning
o Elektronisk bilagsflyt
o Elektronisk lønnskjøringer for utbetaling av honorar o.l.
o Elektronisk signatur
o Office 365 klient for kasserer for håndtering og lagring av økonomiinformasjon (klienten og data blir overført ved bytte av "kasserer")
o Tilrettelegging for revisor (revisjon/kontroll)

o Dagens reknskapsfirma må seiast opp innan oppsigelsesfrist, og det må presiserast i oppsigelsen at løpane regnskapsførsel for 2022 skal omfatte årsoppgjer og revisjon for 2022. Tilbodet frå Legeforeningen forutset at det føreligg eit komplett og revidert regnskap for 2022.

Dei frammøtte var positive til at DNL fører regnskapet for lokallaga. Det bidreg til profesjonalisering og drift i tråd med vedtektene.
Ingunn Innerdal sender mail til styremedlemmene og ber om skriftleg tilbakemelding innen 11.08
Vedtak:
Ved stemmegjeving i dagens styremøte og pr. mail i etterkant av møtet, er det fleirtal for overgang til kjøp av reknskapstjenester frå sekretariatet i DNLF.
Styret i Møre og Romsdal legeforening vedtek bytte frå noverande reknskapsfirma til kjøp av reknskapstjenester frå sekretariatet i DNLF/hovudforeninga med oppstart 01.01.23.

5. Valgkomitemedlem
Forslag må inn før årsmøtet 02.09.22 – mangler fortsatt to medlemmer.
Avtaler videre prosess.

6. Eventuelt, ingen saker til dette.