Referat fra styremøte i MRLF 9. desember 2023

Julestyremøte i Møre og Romsdal legeforening
Sted: Hotel Brosundet, Ålesund

Tilstede: Brit Ingunn Hana, Tom Willy Christiansen, Eigil Sandvik, John Kristian Høye, Svein Anders Grimstad, Kai Grimstad, Bjarne Storset, Fredrik Axelsson og Ingunn R. Innerdal (ref.)

Referat styremøte
1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

2. Ingunn R. Innerdal ble valgt til referent.

3. Referat fra styremøte 18.10.22 ble godkjent.

4. Helseplattformen
a. Drøfting av status.
b. Informasjon fra møte 06.12.22 Axelsson/Innerdal: Møte for hovedtillitsvalgte, foretakstillitsvalgte. Nina Kongshaug (Fag.med.dir Helseplattformen) informerte om status.

E-meldinger, epikriser og henvisninger fungerer ikke godt nok. Radiologdelen av programmet er for dårlig. Aktivitetsmåling (uke 50, 2019 og 2022) skal bestemme om man går videre i HNT. Merkantil personell er overarbeidet. Slik programmet fungerer i dag, gir den en risiko for pasientskade. Hvordan skal en planlegge drift når man ikke kan bruke vikarer grunnet omfattende opplæringsbehov? Tariffavtalene for arbeidstakerne gjelder. Hva skal til for at innføring i HNT/HMR blir utsatt?

c. Styret i MRLF og tillitsvalgte i HMR er tydelige på at videre utrullering ikke kan skje i HNT/HMR før programmet er godt nok.

5. Økonomi:
a. Status overgang til nytt regnskapssystem via DNLF. Nåværende regnskapsfirma fullfører regnskapet for 2022. Avtaler med Danske Bank er signert (DNLF sin bank).

6. Henvendelse fra Norsk medisinstudent forening (Nmf) om samarbeid med MRLF/styret ved desentralisert medisinutdanning i Ålesund fra høsten 2023.
a. Styret ønsker å inkludere Nnf-representant ved LINK-Ålesund i styret.
Vedtak: Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å inkludere studenter i styrearbeidet og vedtar at Nmf-LINK-studentrepresentant skal være fullverdig medlem i styret i Møre og Romsdal legeforening. Forslag til vedtektsendring om styrets sammensetning vil bli utarbeidet til årsmøtet, for å effektuere styrets vedtak.

7. Status yrkesforeninger og kurskomite.
a. PSL: Arrangert medlemsmøte, god oppslutning. Henrik Erdal fra HP – informasjon, lite ønske fra PSLmedlemmer om å bytte journalsystem ut ifra de tilbakemeldingen som er kommet så langt. Felles henvisningsmottak – informasjonsmangel, innført innenfor psykisk helsevern. Kommunikasjon med Helse Midt-Norge utfordrende, arbeides med.

b. LSA: Arbeidet med avtale for medlemmer i enkeltkommune.

c. AF: Regjeringen foreslår risikojustert basistilskudd og fjerne knekkpunktmodellen. Større inntekt fra basistilskudd enn aktivitet. Regjeringens ekspertutvalg kommet med foreløpige rapport, som ikke anerkjenner risikojustert basistilskudd som en løsning.

Mye penger satt av til å styrke fastlegeordningen. Totalt over 900 millioner. Samtidig ønsker regjeringen å innføre ny modell, som fastlegene ikke ønsker og som en frykter vil fjerne trygghet og forutsigbarhet for fastlegene. Bekymring for de forslag som blir fremmet fra regjeringen om hvordan fastlegeordningen skal organiseres.

d. YLF/OF:
i. Økonomi: Krav 2023 – effektivisere for 310 millioner. Samtidig som Helseplattformen innføres. «Strukturelle ordninger» varsles fra ledelsen. Trussel mot legevaktlag. Hva skal prioriteres bort, hvem skal få dårligere tilbud? Økt bevilgning i 2023 dekker ikke inn lønnsøkning eller økte kostnader.

ii. Samtidig innføre HP – med driftskostnad 250 mill. pr. år. + stor risiko for redusert effektivitet med inntektstap.

iii. Lange ventelister (inkl. psykisk helsevern): Sannsynligvis forverring ved innføring av helseplattformen.

iv. Sliten arbeidsstokk, etter flere år med pandemi.

v. Innføring av parkeringsordning: kostnad ca. 4000 kr i året.

vi. Rekruttering: Vanskelig.

vii. Helseplattforminnføring: Ingen ferie, kurs, permisjoner første halvår. Meldt fra Legeforeningen at tariffavtaler skal holdes.

viii. Psykisk helsevern: Midler som øremerkes til psykisk helsevern fra regjering, og deles ut fra Helse Midt-Norge; forsvinner når det kommer til HMR. Pr. i dag ikke adekvate behandlingstilbud, f.eks. ikke godt nok psykosebehandlingstilbud.

e. Kurskomiteen:
i. Bjarne Storset trekker seg som leder i Kurskomiteen. Stian Endresen blir ny leder i kurskomiteen overtar fra 01.01.23. Kurskomiteen konstituerer seg selv.

8. Årshjul: Planlegging/Orientering:
a. Lokalforeningsseminar: Digitalt 17.11.22-18.11.22. Ingunn R. Innerdal informerer kort. Fastlegeordning, nedbygging av psykiatrisengeplasser, faginnhold i private-fastlegetjenester og legeforenings ivaretakelse av privatpraktiserende leger.
b. Lederseminar DNLF 19.01.23.
c. Regionutvalget: 02.02.23 Trondheim.
d. Helsepolitisk seminar ble utsatt grunnet for få påmeldte. Dato foreløpig ikke satt.
e. Styremøter 1. halvår 2023: 24.01.23 Digitalt styremøte. 14.03.23 Fysisk styremøte. Invitere alle vara + ev. gjester? Eller be om omvisning SNR? 09.05.23 Digitalt styremøte.

9. Eventuelt.
a. Pleiemedhjelperkurs Trondheim: Søknad om 5000 kr innvilget.
b. Møte for tillitsvalgte i Klinikk for psykisk helsevern og rus v/klinkktillitsvalgt Ingunn R. Innerdal (deltok ikke i styrebehandling av søknaden): Søknad om støtte til lunsj innvilget.