Referat fra styremøte 15. desember 2023

Referat fra styremøte Møre og Romsdal legeforening
Tid: 15.12.23
Sted: Angvik gamle handelssted

Tilstede: Eigil Sandvik, Igor Jokic, Knut Strøm, Stian Endresen, Svein Anders Grimstad, Tom Christiansen,
Frafall: Marit Teigen Hauge, Fredrik Axelsson, Maria Pedroso, Erik Dyb Liaaen

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Møteinnkalling og sakliste godkjent

2. Valg av referent
- Eigil Sandvik valgt som referent

3. Godkjenning av referat fra styremøte 7/11
- Referat godkjennes uten tilleggskommentarer

4. Helseplattformen – status, styrevedtak, konsekvenser for videre arbeid, strategier

-  Stian fortalte om status for Helseplattformens (HP) innføring i Vanylven. Kun fastlegemodulen startet 1. desember, resten av kommunen skal på i april.

Stort spørsmål om hvorfor Vanylven ble valgt til utprøving av HP. Vanylven har et lite legekontor, fratatt tillatelse til å ha LIS 1 lege pga manglende kvalitet. Har 5 legehjemler, totalt 3000 pasienter. Skal visstnok ha 40 – 60 min per pasient under innføring av HP.

Stian sendt spørsmål til kommunen om hvordan de skal opprettholde kapasitet for pasientene med så sterk reduksjon i drift. Hvilke økonomiske avtaler har de inngått? Hvordan håndtere drift?

Stian prøver å invitere seg på praksisbesøk.

- Igor og Knut fortalte om betraktninger rundt vedtaket i HMN. Hvordan skal man håndtere manglende behandlingskapasitet i HMR når man skal starte opplæring i HP? Finnes ingen plan på hvordan pasientene skal få sine undersøkelser og behandling. HMR må kjøpe tjenester av private aktører, også utenfor fylket. Hva vil alt dette koste? Finnes ingen kalkyle på hva den reelle kostnaden er ved å gå videre med innføring.

Man mangler helsepersonell i HMR til å innføre HP, og med HP får man heller ikke lenger tak i vikarer. Flere LIS leger har signalisert at de vil slutte ved innføring av HP. Blir stor mangel på fagfolk, og det er stor frykt for at avdelinger må stenge og funksjoner blir slått sammen, feks akutt og føde i Volda.

Igor vil etterspørre dato for når adm. Dir. Lødemel skal vurdere forsvarlighet for å gå videre med innføringen av HP. Vider når dato for opplæring i HP skal startes?

Spørsmål også om Lødemel blir instruert av HMN til å bryte helsepersonelloven?

-Tom Willy: Styrepapirer i HMR med gode ROS analyser, men lite på økonomi. 600 mill dukket opp som tall på uklart grunnlag og overskygget alle andre hensyn. Umulig å forstå regnestykket og er sannsynligvis feil. Regnestykker og beregninger i det offentlige skal være forståelige.

Sunk-cost, kan ikke regne på tapte kostnader i slike prosjekter, må basere seg på fremtidige kostnader.

Enkeltmedlemmer i Helse- Midt har personlig ansvar for liv som går tapt som følge av innføring av HP mot alle faglige råd.

Det finnes gode alternative journalsystemer. DIPS Arena har 86% av sykehusmarkedet i Norge.

Svein Anders fremhever ros til presidenten i DNLF for sin tydelige støtte til oss i denne prosessen.

Tiltak videre:
DNLF sentralt vil se på lovligheten i vedtaket.

Planlegge møte med tillitsvalgte i M&R og Trondheim, Sylvi Listhaug og Mørebenken primo februar –24.

Tom W har kontakt med Anne Breiby som bla. ser på jusen i vedtaket.

Jobbe med migrasjon av data i HP, og samtidighetskonflikten med låsing av journal til stadighet i HP.

Vurdere bruk av eksterne konsulenter til å belyse ulike problemstillinger rundt innføring av HP i fylket.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:
MRLF er bekymret for kapasiteten i helsetjenesten med innføring av HP. Leder får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å belyse problemstillingen.

5. Status yrkesforeninger og kurskomitè

AF: Følge opp prosjektet i Vanylven

YLF: Mange vurderer oppsigelse. Resignasjon. Merkelig stemning i sykehuset. Dilemma blant medlemmene hvor langt de skal strekke seg for å prøve å få et dårlig system til å fungere.

OF: Resignasjon og bekymring. Frafall av leger. Mange sentrale fagfolk forsvinner og stor fare for at funksjoner forsvinner.

6. Tema fra møte med lokalforeningsledere 1/12 + planlagt ledersamling 17. og 18. Januar

- Utsetter gjennomgang til digitalt møte i januar –24.
 

7. Møteplan 2024:
30/1: Digitalt styremøte Teams
5/3: Styremøte Vestnes – invitere adm. Dir/ foretaksledelse?
23/4: Digitalt styremøte Teams

-Sende invitasjon til direktør og fagdirektør til møte på Vestnes den 5/3-24.

8. Eventuelt
- Ingenting under evt.