Referat fra styremøte i MRLF 26. september 2023

Tid: 26.09.23 16.00-20.00
Sted: Vestnes Fjordhotell

Tilstede: Eigil Sandvik, Marit Teigen Hauge, Igor Jokic, Knut Strøm, Fredrik Axelsson, Maria Pedroso, Stian Endresen, Svein Anders Grimstad, Tom Christiansen, Erik Dyb Liaaen

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent med kommentar om at flere ikke hadde mottatt saksliste. Saksliste ble presentert i møtet.

Aksjonspunkter:
· Eigil sjekker mailingliste med Bente
· Det var enighet om at MRLF skal bruke Teams som plattform for dokumentdeling mm
· Eigil sjekker med Bente og DNLF for å få hjelp til teknisk løsning og opplæring av styret i neste møte

2. Valg av referent.
Erik Dyb Liaaen ble valgt til referent

3. Godkjenning av referat fra styremøte 30/5-23 og årsmøte 1/9-23
Referatene ble gjennomgått og godkjent

Aksjonspunkter:
· Eigil sender ut kopi av budsjett til styret
· Referater og årsmelding skal legges ut på hjemmesidene
· Styret ser det hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over oppgaver som skal ivaretas av adm.sekretær.

4. Evaluere årsmøte/årsmøteseminar 1/9-23
· Bra deltakelse, både fra sykehus og utenfor sykehus samt geografisk spredning
· Godt program og interessante gjester, godt engasjement blant deltakere 
· Viktig å få med flere tillitsvalgte til å delta på årsmøteseminarene

5. Valg av nestleder
Igor Jokic ble enstemmig valgt

6. Valg av kasserer
Erik Dyb Liaaen ble enstemmig valgt

7. Representasjon Regionutvalg Midt-Norge
Eigil som leder MRLF
Stian fra AF
Fredrik fra YLF

PSL og LSA ikke avklart

8. Status yrkesforeninger og kurskomite.
LSA: Marit Hauge ny TV, ønsker å være tilgjengelig for medlemmer. Antall medlemmer gått ned fra 51 til 41 fra ifjor. Usikkert hvorfor, effekt etter pandemien?

OF: Store saker: SNR, AIO prosjekt i Ålesund – mange kutt for å holde budsjett, sviktende rekruttering, særlig radiologi. Rektumkirurgi i fylket er truet pga manglende radiologikompetanse. Mye støy i TSB, utfordringer ifht ledelse og flere leger har sluttet. Spent på ny direktør sin handlekraft. Frykt for negative konsekvenser av innføring av Helseplattformen, fare for tap av arbeidskraft pga flukt til det private.

9. Plan for styrets arbeid 23/24, viktige arbeidsområder
Oppfølging av innføring av Helseplattformen
Fastlegeordningen
Legeutdanning i Ålesund – kapasitet, kvalitet
Sykehusbygg: SNR, DMS Kr.sund og AIO
Rekruttering av tillitsvalgte
Rekruttering av leger til fylket
Være relevant og samlende for alle leger i og utenfor sykehus, offentlig og privat
Legge til rette for møteplasser for alle medlemmer

10. Årshjul:
Styremøter:
- Digitalt møte 7/11 (Teams)
- Julemøte 15/12 (Angvika)
- Digitalt møte 30/1 (Teams)
- Fysisk møte 5/3 (Vestnes)
- Digitalt møte 23/4 (Teams)
- Årsmøte 6/9 (Ålesund)

11. Status Helseplattformen
Situasjonen ifht innføring regionalt og lokalt ble diskutert.

Momenter fra runde rundt bordet:
· På mikrobiol.avd er det lavere produktivitet to år etter innføring av Epic Beaker.

· Mange fastleger som har hatt SystemX har skiftet til andre systemer forventes å være  motvillige til nytt skifte av journalsystem.

· Mange opplever HP-link som svært tungvint ifht å bestille laboratorieprøver og mange fastlegekontor har gått over til å rekvirere prøver hos Fürst, noe som gir tapte inntekter for helseforetaket.

· Vanylven skal bli pilotkommune ifht innføring av HP i hele kommunen, både fastleger, legevakt og kommunale tjenester med oppstart 1.november

· Rapporter fra Ålesund kommune tilsier redusert effektivitet og økt tidsbruk på dokumentasjon pga tungvint system i kommunehelsetjenesten, til tross for ledelsens positive holdning.

· Det er vedvarende problemer ved legevakten i Trondheim og store underskudd på driften som konsekvens.

· De store problemene ved StOlav går ut over kapasiteten ifht  universitetssykehusfunksjoner og dermed tilbudet om spesialisthelstjenester også for innbyggere i Møre og Romsdal

· Adm.dir StOlav har vært svært tydelig på problemene og konsekvensene, men tillitsvalgte opplever at Adm.dir HMN RHF bagatelliserer problemene og, statsråd/sekretær vil ikke involvere seg.

· Store ressurser trengs fortsatt på StOlav pga vedvarende problemer der, spørsmål om det vil frigjøres nok ressurser til innføring i HMR/HNT og konsekvenser for bemanning og økonomi i HF.

· En ser tendens til at leger slutter med HP som begrunnelse

· Blant ansatte og tillitsvalgte er det stor  bekymring for hvilke konsekvenser innføring vil få i HMR ifht aktivitet, pasientsikkerhet, rekruttering av fast personell og vikarer og økonomi.

· OF/YLF opplever ikke at bekymringer tas på alvor hos ledelse i foretaket og HP.

· OF planlegger spørreundersøkelser til medlemmer om Helseplattformen

· Det er trolig behov for informasjon om konsekvenser for befolkningen, hittil lite konkrete eksempler og informasjon om bekymringene i riksdekkende media.

Vedtak:
Styret ser med stor uro på alle rapporter om problemer knyttet innføring av Helseplattformen og er bekymret for konsekvenser av innføring av HP i Møre og Romsdal før utfordringer ved StOlav er løst og tilstrekkelige ressurser tilføres. Styret vil følge situasjonen nøye.

12.  Forespørsel om støtte til MSOs årsseminar 2023
Vedtak: MRLF støtter arrangementet med kr 5000

13.  Eventuelt

Spørsmål om støtte til avvikling av medlemsmøter i yrkesforeningene

Vedtak: Det er viktig å støtte opp under faglig aktivitet og fasilitere samlingspunkter for medlemmene, og MRLF vil støtte bevertning og evt leie av lokaler ifm medlemsmøter i yrkesforeningene.