Referat fra styremøte i MRLF 28. mars 2023

Tid: 28.03.23
Stad: Oppmøte SNR Hjelset Prosjektkontor. 

13.00-15.30: Informasjon om status i SNR prosjektet og omvisning v. Ketil Gaupset
17.30-20.00: Styremøte

Til stades: Maria Eugenia Domingues Pedrosa, Eigil Sandvik, Svein Anders Grimstad, Bjørn Buan, Sabine Relling Bredeli, Ingunn R Innerdal og Brit Ingunn Hana

Sakliste styremøte
1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. 

2. Brit Ingunn Hana blir valt til referent.

3. Referatet frå styremøte 24.01.23 blei godkjent.

4. SNR – oppfølging av omvisning/informasjonsmøte.
Styret hadde ei flott omvisning på byggeplassen v. prosjektleiar Ketil Gaupset. Byggeprosessen er i rute, men det er meir bekymring kring OU prosessen. Det trenges forutsigbarhet på kva vilkår den enkelte arbeidstaker får. Fagmiljø må ivaretakast, slik at innflytting og vidare drift i SNR og SNR Kristiansund lykkas.

Møre og Romsdal legeforening håper og ser at arbeidsplassen blir attraktivt. Prosjektleiinga virker å ha teke inn over seg ein del av dei utfordringane som tidlegare har vore omtalt både via tillitsvaltlinje og med tanke på andre nye sjukekhusbygg. Nye vegforbindelsen til sjukehuset (E39 og ny innfartsveg til Kristiansund) kan ha betydning for reiseveg for dei tilsette.   

5. Helseplattformen
Styret deler bekymring rundt innføringa av HP. Brukerundersøkelsen i januar frå St. Olav viser at folk er slitne og usikre på framtida. Det er bekymring for arbeidsmiljøet og presset på dei tilsette. Det oppleves som eit tungvint system, som ikkje understøtter klinisk drift.

Tillitsvalte har stilt lojale opp, men det er utfordrande. Det er stilt krav til kva som må være til stades, for at HMR skal følge oppsett innføringsplan. Status pr. i dag ved St. Olavs er redusert produksjon/effektivitet, økt arbeidsbelastning, tungvint arbeidsflyt, feil i samhandling med andre instanser og økt risiko for feil behandling. Kva vil det koste å vrake systemet? Ved omlegging til HP er det fare for å miste arbeidskraft, både yngre ansatte og eldre som nermar seg pensjonisalder.

6. Økonomi:

a. Regnskap 2022. Ein går gjennom gjennom resultatregnskap og balanse.

b. Status økonomi inneværende år. Ingunn Innerdal og Brit Ingunn Hana skal sette opp eit intensjonsbudsjett som blir presentert til styremøtet i mai.

7. Forslag til vedtektsendring.

Styret i Møre og Romsdal legeforening vedtar endring av vedtektene i § 9. Endringsforslaget sendes legeforeningen sentralt, med spørsmål om studentmedlemmets tilknytning til kva legeforening (Møre og Romsdal eller Sør-Trøndelag legeforening) vedkommande skal tegne medlemskap i og om representanten kan være fullverdig styremedlem eller kun observatør.

Dette sendes legeforeningen sentralt, der det blir stilt spørsmål om studentmedlemmets tilknytning til både studiestedet primært og det lokale i vårt fylke.

Endringsforslag som sendes JAavd. og president:

«Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og styremedlemmer valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, LSA, NAMF og lokal Nmf representant fra desentralisert medisinutdanning i Helse Møre og Romsdal HF). Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av yrkesforeningene.

Kurskomiteens leder møter fast på styremøtene, men er ikke medlem i styret og har ikke stemmerett. 

Styret i MRLF består således av 11 medlemmer.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på oddetall.»

8. Kort orientering om støttekollega ordninga og endringar innad i gruppa..

Det er auke i etterspørselen til tenesta. I samband med at Gunnvor Starheim blir pensjonist, overtar Cato Innerdal som leiar.

9. Årsmøte 2023 blir 1. september kl.17:00.

Det foreløpige programmet for årsmøteseminaret blir gjennomgått.

10. Status yrkesforeninger og kurskomite.  

AF: Ny ordning for basistilskudd frå 1. mai. Fastlegetilskudd blir tildelt ut frå kriterier på alder, kjønn, sykligheit, sosioøkonomisk status og distriktsvekting. Kriteriene er tilgjengelege på HELFO sine sider. Måten regjeringa har lagt dette fram på, oppleves delvis som dobbeltkommunikasjon. I dag får fastlegane betre betalt for dei 1000 første pasientane på lista, dette blir det nå slutt på, og det kan derfor slå ut på at det blir fleire pasientar på fastlegane sine lister i staden for færre som spes. yngre legar har ytra ynskje om. Pr. i dag er det stor usikkerhet rundt effekten av dei nye reglane for basistilskudd.

OF og YLF har gitt utrykk for ynskje om at årets lønnsforhandlingar hovudsakleg blir sentrale. HMR har stor utfordring med rekruttering av legar.  

LSA: Nedbygging av FHI er bekymringsverdig. Det er ulike erfaringar for korleis samfunnsmedisinarane blir brukt i kommunane.

Arbeidsmedisin: Problem med rekruttering av LIS til spesialiteten. Kravet om 50% stilling for LIS for å få godkjent utdanning, begrenser muligheten til utdanningsinstitusjonar. Det er dyrt for ei bedrift å ha lege tilsett i 50%. Det er derfor kun dei største aktørane som har mulighet til slike stillingar.

11.  Årshjul: Planlegging/Orientering:

a. Styremøter våren 2023: 09.05.23. Digitalt styremøte. Obs tidspunkt; kl. 18:00

b. Regionutvalget: Det er planlagt maimøte.

c. Helsepolitisk seminar 08.09.23. Program og påmelding kjem.

d. Årsmøte 2023: 01.09.2023 i Molde

12.  Eventuelt. 

·       Søknaden frå YLF til arrangement i Ålesund blir innvilga.

·       Orienteringssak om det statsrådoppnevde Sjukehusutvalet. Sjukehusutvalet vil ikkje endre strukturen på Helseforetaksmodellen. Sykehusutvalet går inn for å avvikle innsatsstyrtfinansiering og gjøre rammefinansiering av sjukehusa til eit hovedprinsipp. Utvalet ønsker ei ny finansieringsordning ved sjukehusbygg,