Referat fra styremøte i MRLF 30. mai 2023

Referat fra styremøte Møre og Romsdal legeforening
Tid: 30.05.23 kl. 18.00-20.00

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Eigil Sandvik, Svein Anders Grimstad, Maria Eugenia D. Pedrosa, Tom Willy Christiansen, Kai Grimstad, Stian Endresen, John Kristian Høye, Fredrik Axelsson, Ingunn R Innerdal (ref.) og Brit Ingunn Hana (ref., forlot møte halvveis)

Referat styremøte
1.     Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

2.     Brit Ingunn Hana ble valgt til referent.

3.     Referat fra styremøte 28.03.23 ble godkjent.

4.     Økonomi
a.      Revidert regnskap fra 2022 ble gjennomgått. Regnskapet revidert uten kommentarer fra revisor.
b.     Forslag til budsjett 2024 blir godkjent.

5.     Årsmelding 01.07.22-30.06.23
a.      Forslag til årsmelding ble gjennomgått i styret og styret godkjenner årsmeldingen.

6.     Årsmøte 2023
a.      Årsmøte avholdes i Molde ved Molde Fjordstuer 01.09.23.
b.     Status årsmøteseminar. De fleste tema og forelesere på plass. Etter forrige møte har det blitt lagt til et tema om status i fastlegeordningen. Innlegg fra Eigil Sandvik. Det arbeides med de siste detaljene før program og påmelding kan sendes ut.

c.      Valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet. Leder Ingunn R. Innerdal tar ikke gjenvalg.

d.     Valg i yrkesforeninger. Poengteres at valg må gjennomføres i yrkesforeningene før årsmøtet 01.09.23.

7.     Finansieringsordning fastleger.
a.      Informasjon frå Sandvik supplert av andre fastleger i styret. Pasienttilpasset basistilskudd innført 01.05.23. Erstattet knekkpunktmodellen. Ikke anbefalt fra ekspertutvalget eller DNLF/AF.

Regjeringen har satt av betydelig midler til å styrke fastlegeordningen, men ved innføring av Pasienttilpasset basistilskudd fryktes det at en ikke oppnår ønsket effekt. Det fremstår vilkårlig hvilke leger som får økt sitt basistilskudd, ulikheter forekommer innad i kommuner og på samme legekontor.

Leger med lange pasientlister belønnes. Det nye basistilskuddet stimulerer ikkje til redusete lister, mer tid pr. pasient og reduser arbeidstid for fastlegen. Det pasienttilpassede basistilskuddet gjenspeiler ikke nødvendigvis arbeidsmengden den enkelte paseint gir.  

8.     Status helseplattformen.
a.      Vedtatt ny innføringsplan hvor Helse Nord-Trøndelag sin innføring utsettes, mens dato innføring i Helse Møre og Romsdal opprett holdes – 27.04.24.

b.     Tom Willy Christiansen: Refererer fra innføring i Ålesund kommune. Av legearbeid virker helsestasjonsleger å være relativt fornøyde. Større utfordringer for sykehjemsleger, som mangler en del informasjon. Stor jobb med forberedende aktiviteter. Ikke tatt i bruk i legevakt.

c.      Torleif Jansen, tidligere fastlege Molde, ansatt som faglig ansvarlig lege, i utarbeidelse av ny/forbedret fastlegemodul i Helseplattformen.

9.     Vedtektsendring – medisinstudentrepresentant
a.      Tilbakemelding fra Jus- og arbeidslivs avdelingen i sekretariatet. Medisinstudentrepresentanten ved desentralisert legestudium i Ålesund, kan ikke sitte som fullverdig medlem med stemmerett i styret i Møre og Romsdal legeforening. I følge legeforeningens lover skal Norsk medisinstudentforening ha et lokallag ved hvert av de medisinske fakultetene. Videre skal dette lokallaget oppnevne et medlem med varamedlem, som kan sitte i det lokalforeningsstyret som omfatter leger ved dette fakultetet. Medisinstudentrepresentant ved desentralisert medisinstudium i Ålesund, kan ha observasjonsstatus i styret i Møre og Romsdal legeforening. Forslag om slik vedtektsendring legges frem på årsmøte i Møre og Romsdal legeforening 01.09.23.

10.  Årshjul:
a.      Styremøter våren 2022: 30.05.23

b.     Landsstyremøte DNLF: Bodø 06.06.23-08.06.23

c.      Helsepolitisk seminar: 08.09.23, utsatt.

11.  Status yrkesforeninger og kurskomite
a.      AF: Egen sak.
b.     OF/YLF: Uro i organisasjonen da det fortsatt ikke er ansatt ny adm. dir. Store økonomiske utfordringer, sparing med 600 mill. inne i langtidsbudsjettet. Kun to leger i toppledelsen er bekymringsverdig.

Snarlige sentrale forhandlinger både for OF og YLF. Store rekrutteringsvansker i flere seksjoner/avdelinger, som tradisjonelt sett har rekruttert godt. AIO Ålesund, prosjektledelser sagt opp sin stilling. SNR økte byggekostnader. Bekymring for å det gjøres nok for å ivareta og videreføre fagmiljøene inn i nytt sykehus.

c.      PSL: Erik Dyb Liaaen tar ikke gjenvalg som leder i PSL nasjonalt. John Kristian Høye tar ikke gjenvalg som PSLtillitvalgt i fylket. Leter etter kandidater til vervet.

d.     LSA: Kai Grimstad har gått ut av kommuneoverlegestilling. Leter etter kandidat som fylkestillitsvalgt i LSA.

e.      Kurskomiteen: Fortsatt godt arbeid. Planlagt pediatrikurs. Normaltariffkurs. Årsmøteseminar.

12.              Eventuelt:

a.      Det blir stilt spørsmål om antall LIS 1 stillinger blir redusert når SNR er innflytningsklar. Det stilles spørsmål om vi må benytte media for å synliggjøre problemstillingen.