Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 28. november 2014

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang fredag den 28. november 2014 på Rica Hell på Stjørdal – som tidligere år. Årets tema er samhandling om pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter.
COLOURBOX2329877
Foto: Colourbox

Helsetjenesten skal kvalitetssikres og effektiviseres med standardiserte pasientforløp – pakkeforløp. I tråd med samhandlingsreformen må slike pakkeforløp også inkludere start og avslutning i primærhelsetjenesten? Regjeringen har varslet satsing på reformen fritt behandlingsvalg. Hvordan vil den påvirke dette arbeidet?

Program

10:00–10:05 Velkommen

Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen?

10:05–10:30 Hva innebærer regjeringens reform fritt behandlingsvalg?
Hvordan vil dette påvirke arbeidet med standardiserte pasientforløp?
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet
10:30–10:50 Arbeidet med standardiserte pasientforløp innen kreftomsorgen. Hva er viktig sett fra helseforetakenes side? Hvordan kan oppdragsdokumentets krav oppfylles og hvilke styringsdata er viktige? Hvilke IKT-messige utfordringer stilles til EPJ og PAS?
Stein Kaasa, viseadm. direktør og fagdirektør ved St. Olavs Hospital
10:50–11:10 Hvordan kan politiske strategiendringer påvirke det faglige arbeidet i helsetjenesten – på godt og ondt?
Hege Gjessing, president i Den norske legeforening
11:10–11:40 Diskusjon og kaffe/frukt

Samhandling om pakkeforløp til nyoppdagete kreftpasienter

11:40–11:50 Samhandling om nyoppdagete kreftpasienter. Hvorfor er samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten viktig, og hvordan mener RHF det best kan gjøres?
Daniel Haga, konst. adm. direktør i Helse Midt-Norge RHF
11:50–12:10 Hvordan fungerer dette i og rundt Helse Møre og Romsdal?
Lars Tore Nerbøvik, fastlege i Ørskog (forfall)
Bjarne Storset, fastlege i Tingvoll

Olbjørn Klepp, tidligere avdelingsoverlege ved kreftavdelingen, Helse Møre og Romsdal
12:10–12:30 Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at samhandlingen om nyoppdagete kreftpasienter skal være optimal for pasient, for fastlege og for behandlende avdeling?
Børge Winther, fastlege i Levanger og praksiskonsulent i Helse Nord-Trøndelag
Cecilie Bergseth, lege ved kreftpoliklinikken, Sykehuset Levanger
12:30–13:00 Spørsmål og diskusjon
13:00–14:00 Lunsj

Samhandling om pakkeforløp til nyoppdagete kreftpasienter

14:00–14:10 Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter og hvordan tilpasses dette pasientens behov og fastlegens ønsker?
Sveinung Sørhaug, seksjonsoverlege ved avdeling for lungesykdommer, St. Olavs Hospital
14:10–14:20 Hvordan klarer «støttefagene» å påvirke pakkeforløp slik at de opplever god logistikk og mulighet for påvirkning?
Morten Troøyen, avdelingssjef ved klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital
14:20­–14:30 Hvordan klarer «støttefagene» å påvirke pakkeforløp slik at de opplever god logistikk og mulighet for påvirkning?
Harald Aarset, avdelingssjef ved avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital
14:30–14:40 Hvordan klarer fastlege/kommunehelsetjeneste å påvirke pakkeforløp slik at de har en god følelse av at pasientens behov og fastlegens/kommunehelsetjenestens ønsker er ivaretatt?
Hans Frederik Selvaag, etatsjef omsorg, Stjørdal kommune
14:40–15:00 Diskusjon og kaffe

Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen i praksis?

15:00–15:10 «Fritt behandlingsvalg» og pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter. Hvordan ha to tanker i hodet samtidig?
Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF
15:10–15:20 «Fritt behandlingsvalg» og pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter. Er det mulig å ha begge tanker i hodet samtidig?
Hege Gjessing, president i Den norske legeforening
15:20–15:40 Diskusjon
15:40­–15:50 Oppsummering – hva nå?
Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF