Arbeidsprogram NTLF 2021-2023

Arbeidsprogram for Nord-Trøndelag legeforening 2021-2023

Allmennlegeforeningen (AF
Arbeide for å styrke fastlegeordningen generelt og spesielt i Nord-Trøndelag
- Profilering i media
- bistå medlemmer ved behov, og da spesielt i kommunikasjon med kommune, avtaleutforming o.l.
- arbeide for å unngå økt overføring av oppgaver til primærhelsetjenesten før kapasiteten er vesentlig øka

Arbeide for god samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
- Ivareta primærhelseperspektiv i prosesser for utvikling av akutte/elektive pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
- Regelmessig kontakt mellom partene i fagråd for legesamarbeid
- Informere medlemmer om strukturer for å sikre god samhandling

Norsk forening for arbeidsmedisin (NAMF)
Styrke bedriftshelsetjenesten (BHT) og arbeidsmedisinerens rolle i BHT
- Godkjent BHT skal ha lege som er spesialist i, eller er under spesialisering i, arbeidsmedisin, i 100 % stilling
- Jobbe for at lege som er spesialist i arbeidsmedisin, eller er under spesialisering, sitter i ledelsen i alle BHT
- Jobbe for innføring av offentlig refusjon for arbeidsmedisinske tjenester.

Styrke arbeidsmedisinens rolle i offentlige institusjoner
- Opprettholde og styrke finansieringen av de arbeidsmedisinske avdelingene
- Jobbe for flere arbeidsmedisinske stillinger i offentlig sektor, som Arbeidstilsynet, NAV og kreftregisteret.

Fremme spesialiteten arbeidsmedisin
- Følge opp og påvirke innholdet i ny spesialistutdanning
- Jobbe for å opprettholde og styrke utdanningskapasiteten i de arbeidsmedisinske avdelingene
- Synliggjøre arbeidsmedisinerens rolle overfor helsemyndigheter og arbeidsmyndigheter
- Jobbe for å styrke undervisningen i arbeidsmedisin ved universitetene
- Jobbe for offentlig finansiering av veiledning av leger som er under spesialisering i arbeidsmedisin.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)
- arbeide for ryddige og forutsigbare rammer for kommuneoverleger når det gjelder beredskap, avtaler, ansvar, spesielt knyttet til epidemier/pandemier. Aktuelle pandemi har avslørt manglende struktur og hver kommune har måttet finne sine lokale løsninger
- Videreutvikle gode tverrkommunale arenaer 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):
Samarbeid:
* Styrke samarbeidet mellom praktiserende spesialister, lokalsykehus og universitetssykehus, derunder arbeide videre for samarbeidsavtaler med helseforetakene som nedfelt i rammeavtale
* Styrke samarbeidet med primærhelsetjenesten

Organisering:
* Arbeide for at  hjemler fortrinnsvis legges til gruppepraksiser der dette er mulig
* Arbeide for at deltidshjemler blir utvidet til heltidshjemler og at nye hjemler fortrinnsvis skal være 100 %.

Faglighet:
* Fremme faglig høy standard gjennom blant annet å arbeide for tilgang til databaser for litteratursøk på lik linje med ansatte på sykehus.
* Arbeide for at Helseplattformen får god funksjonalitet, som underbygger effektiv og god  pasientbehandling, også for praktiserende spesialister.

Yngre legers forening (Ylf):
Utdanning:
- at det avsettes nok tid til veiledning, supervisjon og fordypning for leger i spesialisering, og nok tid til veileder og supervisør slik at læringsmålene og intensjonen om mer og bedre veiledning kan oppfylles og slik at læringsmål kan oppnås etter reell og fortløpende kompetansevurdering
- at det fokuseres på at alle LIS skal ha en individuell utdanningsplan. Dette er en plan for gjennomføring av utdanningen for den enkelte LIS. Planen skal evalueres og oppdateres minst en gang årlig, eller ved spesielle endringer i tjenesten
- at det sikres ressurser til kompetanseøkning og at LIS/ALIS får muligheten til å delta på kurs som er obligatoriske i utdanningsløpet forløpende så det ikke forsinker spesialiseringsprosessen 

Rekruttering:
- kartlegging av rekrutteringssvake fagområder og rekruttering til disse
- primærhelsetjenesten har særlig rekrutteringsutfordringer og det er en kjent problemstilling at det er mangel på spesialister i allmennmedisin. Spesialistutdanningen er avhengig av en god primærhelsetjeneste, så rekruttering til denne spesialiteten bør være et fokus. Det er i lys av dette viktig med god utdanning av allmennpraktikere og fokus på ALIS.

Norsk overlegeforening (Of):
Etterutdanning og fagutvikling for overleger:
- adekvat fagutvikling og nødvendig etterutdanning som en rettighet og plikt for overleger må sikres og systematiseres
- tiltak for å sikre tilstrekkelig tid og ressurser til dette må etableres og sikres, dette innebærer anledning til fagutvikling i hverdagen
- hvor mange overleger benytter seg av overlegepermisjonen og hvor mange må utsette den?

Organisering av spesialisthelsetjenesten i sykehus:
- spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at pasientenes behov for god diagnostikk og behandling og befolkningens helse ivaretas
- nye og eksisterende sykehusene må planlegges utvikles og ledes med forankring i medisinskfaglig kompetanse, hvor pasientsikkerhet, arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen, fagutvikling, forskning og innovasjon må inngå i driften og være ledelsesforankret på alle nivåer i helsetjenesten
- i planleggings- og byggeprosesser må det være økt fokus på fag, pasientforløp og de ansattes arbeidsmiljø. Sykehusene må sikres tilfredsstillende rammebetingelser for å kunne utføre alle sine lovpålagte oppgaver - medisinsk diagnostikk og behandling, utdanning, forskning og pasientopplæring
- sykehusene må ha langsiktig og forutsigbare investeringsbudsjett som gir et reelt handlingsrom for investeringer i bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT. Vi foreslår at budsjettene for investering/bygg og drift skilles
- medisinsk ledelse må ivaretas av lege som er spesialist i relevant fagområde
- det bør være økt fokus på langsiktig rekruttering og loyalitetsbygging for ansatte leger