Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2003

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 4. desember 2003

22. november 2012

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Svend Erik Hansen (PSL), Børge Winther (Aplf), Bent Åge Rolandsen (Ylf), Karl Erik Woldseth (Oll).

Forfall: Of s representant (ikke valgt enda), Jørund Resell (Namf), Johannes Bjørnstad

Fra kurskomiteen møtte Solgunn Aalrust, Jan O. Setten og Per K. Olsen.

Sak 31/2003 Regning fra NTNU

Leder har mottatt flere regninger, samt brev fra kursleder Nils Håvard Dahl angående underskudd på psykiatrikurs avholdt på Oppdal i 2001 og 2002 på henholdsvis 18.270,94 og 16.179,60 kroner. Det hevdes at kurset er holdt i regi av "Legeforeningen", men ingen verken fra styret eller kurskomiteen har kjennskap til at Nord-Trøndelag legeforening har arrangert eller stilt noen garanti for dette kurset.
Konklusjon: Leder skriver brev til NTNU (med kopi til kursleder) med dette budskapet, samtidig som vi stiller oss positive til å bidra dersom vi mottar en søknad fra kursarrangør, fortrinnsvis i forkant av arrangementet.

Sak 32/2003 Kurskomiteens arbeid

Det har vært liten eller ingen aktivitet i kurskomiteen siste periode. Dette skyldes delvis at det ble valgt inn helt nye medlemmer uten erfaring og uten drahjelp fra tidligere medlemmer. Jan O. Setten har fått oversendt enkelte kurs til godkjenning, men komiteen har ikke vært samlet før nå. Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild er villig til å være med i kurskomiteen, men var forhindret fra å møte på dette møtet. Hvem som skal være med i komiteen fra sykehusene er fortsatt uklart. Det uttrykkes ønske om at kurskomitevirksomheten gjerne kan slås sammen for å få et større nedslagsfelt med eventuelt flere potensielt interesserte for denne type arbeid (?).

Sak 33/2003 Legeforeningens organisasjonsstruktur. Oppfølging av landsstyrets vedtak

Arbeidet med å få til egen hjemmeside er på gang. Johannes Bjørnstad har vært på kurs og venter på å få tilgang på aktuelt verktøy. Han trenger bidrag til innholdet. Referater fra styremøtene bør i alle fall kunne legges ut. Opprettelse av et diskusjonsforum skal også kunne være mulig. Når det gjelder samarbeid med andre foreninger, er det ønskelig å få til en framtidig sammenslåing av kurskomiteer.

Sak 34/2003 Samhandling mellom leger og industri. Innstilling fra utvalg til å utrede kurs tellende i legers videre- og etterutdanning. Høring

I utgangspunktet er vi enige i konklusjonene. Solgunn Aalrust fra kurskomiteen ser nærmere på saken og skriver høringsuttalelse dersom hun finner det nødvendig.

Sak 35/2003 Samhandling mellom Legeforeningens organisasjonsledd og industrien. Høring

Karl Erik Woldseth utarbeider forslag til høringsuttalelse.

Sak 36/2003 Endring av forhandlingsreglementet – deling av lønnsutvalget. Høring

Endringen ses som en naturlig følge av reformene i helsevesenet og styret finner ingen grunn til å avgi noen uttalelse.

Sak 37/2003 Landsstyresak – Krav til attestasjon som benyttes tellende som ledd i spesialistutdanningen, forslag om bestemmelser for spesialistutdanningens § 3 suppleres med et nytt 2. avsnitt

Kommunelege I burde kanskje fjernes som begrep? Disse finnes knapt lenger. Mange kommuner mangler også medisinsk faglige rådgivere. Hvem skal da attestere tjenesten for allmennlegene?
Styret gir ingen uttalelse, men overlater saken til landsstyredelegatene.

Sak 38/2003 Landsstyresak – Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

Styret støtter forslaget, spesielt ser vi positivt på muligheten til å få mer uttelling for barne- og ungdomspsykiatrien. Vi avgir ingen uttalelse, men overlater saken til landsstyredelegatene.

Eventuelt

Etter forrige møte har Nord-Trøndelag legeforening skrevet brev til ledelsen i helseforetaket angående foreslått funksjonsfordeling i kirurgiske fag. Ønske fra Johannes Bjørnstad om at styret fortsatt kan ha et kritisk blikk på ledelsen for helseforetaket og komme med uttalelser når det trengs. Bifalles.

Neste møte blir tirsdag 27. januar, samme tid og sted.
 
Ragnhild Smalås
Referent