Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 11. mai 2004

Tilstede: Ragnhild Smalås, Johannes Bjørnstad, Bent Åge Rolandsen (Ylf), Børge Winther (Aplf), Svenn Morten Iversen (vara Aplf), Karl Erik Woldseth (Oll).

Forfall: Of s representant (ikke valgt enda), Svend Erik Hansen(PSL), Jørund Resell (Namf), Olaug Høiberget

Sak 07/2004 Legeforeningens helse- og omsorgsarbeid for medlemmene

Det koordinerende helse- og omsorgsutvalg som gikk av ved årsskiftet 03/04 har utarbeidet et lite hefte benevnt "Legeforeningens helse- og omsorgsarbeid for medlemmene". Heftet, som også er lagt ut på Legeforeningens nettsider, ble utdelt og drøftet i møtet. Vi er noe usikre på hva det er vi egentlig har å tilby våre medlemmer i Nord-Trøndelag. Har vi støttegruppe eller lege for lege ordning?

Konklusjon: Leder tar kontakt med antatte medlemmer av støttegruppa for å kartlegge funksjon og aktivitet, samt inviterer medlemmene til å delta på et styremøte etter sommerferien.

Sak 08/2004 Ny webmaster

Nåværende hjemmesideredaktør Johannes Bjørnstad forlater dessverre avdelingen. Vi må derfor skaffe ny. Vedkommende vil få nødvendig opplæring av avtroppende. Jørund Resell er forespurt er forespurt og har sagt "tja".

Vedtak: Jørund Resell oppfordres til å si JA.   

Sak 09/2004 Årsmøte 2004. Flytting av tidspunkt

Det var umulig for leder av Aplf å komme til planlagt møte 10. juni. Vi har derfor valgt å flytte møtet til 07. juni da han kunne komme. Han skal være en av to innledere til debatt om sykefravær. Den andre er fylkets trygdedirektør. Samme dag, i forkant av årsmøtet, vil det for øvrig bli avholdt kurs for leger om inkluderende arbeidsliv, et samarbeidsprosjekt mellom trygdeetaten og Dnlf.

Sak 10/2004 Utredning fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling om spesialitetsstrukturen i indremedisin og kirurgi

Høring. Det er bedt om uttalelse i saken innen 30. juni.

Spesielt er det bedt om kommentarer til de konkrete forslagene:

  1. Forkorting av spesialistutdanningen i de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene fra 7 til 6 ½ år.
  2. Omgjøring av geriatri fra indremedisinsk grenspesialitet til hovedspesialitet med 6 års utdanningstid. Minst 1 ½ år indremedisin og 1 ½ år geriatri. 3 år i andre relevante spesialiteter.
  3. Generell indremedisin som egen grenspesialitet. Dette må oppfattes som et forslag om å omgjøre alle indremedisinske grenspesialiteter til hovedspesialiteter, hvorav en er spesialitet i generell indremedisin med 6 ½ års utdanningstid.
  4. Godkjenning av 6 måneders tjeneste i sykehjem tellende for spesialistutdanningen i indremedisin og geriatri, samt 6 måneders valgfri tjeneste i alle øvrige spesialiteter.
  5. Opprettelse av ny grenspesialitet i mamma- og endokrin kirurgi under generell kirurgi.

Konklusjon: NTLF ønsker å gi en uttalelse som støtter opp om en utdanning som sikrer generalist(vakt)kompetansen, mens vi likevel mener pkt. 5 er en nødvendig konsekvens av allerede eksisterende praksis. Styremedlemmene oppfordres til å studere rapporten og å maile synspunkter før endelig uttalelse avgis.  

Neste møte blir på Korpen på Levanger i forkant av årsmøtet kl 1730.

Ragnhild Smalås
Referent