Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 2. desember 2004

Tilstede: Henrik Brochmann, Eivind Jullumstrø, Olaug Høiberget, Arne Talseth (Ylf), Børge Winther (Aplf), Svend Erik Hansen (PSL), Karl Erik Woldseth(LSA), Tor-Finn Granlund (Namf), Ragnhild Smalås.

Forfall: Ofs representant (ikke valgt), Jørund Resell (Namf).

Referatsaker

Orientering fra møte i regionsutvalget for Midt-Norge16. november.

Sak 14/2004 Hjemmesidene – status og arbeid videre

Det er behov for oppdatering angående styremedlemmer og andre verv som støttegruppemedlemmer og kurskomite. Redaktøren har enda ikke mottatt malen, men den kommer! Noe gammelt nyhetsstoff kan også med fordel fjernes.

Sak 15/2004 Økonomisk kompensasjon for tillitsvalgtarbeid

Bakgrunn: Aplf tillitsvalgt måtte gi fra seg legevakt til vikarlege for å stille i møte med arbeidsgiver sammen med kommunens øvrige fastleger. Alle hadde møteplikt, og det var dermed umulig å bytte vakt.

For øvrig diskusjon rundt eventuell kompensasjon for øvrig innsats for foreningen. Leder godtgjøres pr i dag med kr 7500 årlig. Så langt ingen godtgjøring til kasserer eller webredaktør.

VEDTAK: Det gis for dette tilfellet praksiskompensasjon for full dag.

Det fremmes forslag om øvrig kompensasjon for arbeid i foreningen til årsmøtet.

Sak 16/2004 Legeforeningens organisasjon – høring

Sentralstyrets forslag er sendt ut på høring med frist for uttalelse

3. januar 2005. Største forandring fra i dag er forslag om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske spesialforeninger. Det foreslås en "slanking" av yrkesforeningene som bl.a. innebærer opprettelse av en primærmedisinsk forening. Geografiske enheter beholdes, men med noen sammenslåinger, bl.a. av Nord- og Sør-Trøndelag! 

De færreste hadde fått satt seg inn i høringsnotatet, enten pga. manglende utsendelse eller innkalling på kort varsel.

KONKLUSJON: Leder kontakter sekretariatet for å få komplettert utsendelsene, samt lager forslag til høringsuttalelse som sendes på intern høring til styremedlemmene før endelig oversendelse Dnlfs sentralstyre.

Sak 17/2004 Søknad om økonomisk støtte til Bal Medicorum 2005 

VEDTAK:  NTLF synes dette er et godt tiltak og gir sin støtte med kr 5000,-

Eventuelt

Børge Winther tok opp forhold rundt medlemmer som av en eller annen grunn havner i medienes søkelys eller opplever andre ubehageligheter. Skal foreningen ha en egen oppmuntringsstrategi. Blomster eller vin og noen gode ord?

Hva med støttegruppas rolle i denne sammenheng?

KONKLUSJON: Lederen for støttegruppa, Henrik Brochmann, lager litt informasjon som legges ut på våre hjemmesider. Han gir også melding til Dnlfs sekretariat for ajourføring av aktuelle medlemmer.

Vi andre tenker videre på hvordan vi kan bli bedre på å støtte hverandre som kolleger og hva NTLF kan bidra med i denne sammenheng.

Møteplan 2005

Fylkeslegen var invitert til møtet med tanke på å planlegge et medlemsmøte om tilsyn neste år, men dukket ikke opp. Diskusjon rundt temaet viser at dette er noe som opptar oss, så vi tar ny kontakt på nyåret.

Første møte på nyåret blir på Tingvold Park Hotell, Steinkjer, torsdag 3. februar 2005, kl 1730 og neste møte torsdag 7. april på Backlund Hotell, Levanger.

Ragnhild Smalås
Referent