Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 7. september 2004

Tilstede: Henrik Brochmann,  Olaug Høiberget, Børge Winther (Aplf), Svend Erik Hansen (PSL), Bodil Dyrstad (LSA), Tor-Finn Granlund (Namf), Ragnhild Smalås.

Forfall: Eivind Jullumstrø, Bent Åge Rolandse (Ylf), Ofs representant (ikke valgt), Karl Erik Woldseth (LSA), Jørund Resell (Namf).

Innledningsvis en kort orientering fra landsstyremøtet ved leder. Forestående ny organisasjonsstruktur med pliktig medlemskap i medisinske foreninger (dagens spesialforeninger), som ikke skal kunne støttes av industrien, vil bli dyrt for foreningen, og må sannsynligvis inndekkes av høyere kontingenter fra medlemmene (?).

Sak 11/2004 Ny spesialistutdanning i samfunnsmedisin – høring

På oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) utarbeidet utredningen Ny spesialistutdanning i samfunnsmedisin. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2002 ba Stortinget Regjeringen om å "foreta en gjennomgang av situasjonen for de samfunnsmedisinske fagområdene, både hva angår fagutviklingen og rekrutteringen til disse, og legge fram saken for Stortinget på egnet måte". Sosial- og helsedirektoratet har også satt i gang et eget prosjekt for å vurdere det samfunnsmedisinske fagområdet med et noe bredere siktemål en NRs utredning. Det er satt en felles høringsfrist for de 2 utredningene(311204 til Shdir), men foreløpig har vi bare mottatt den første med høringsfrist 151004 til Dnlf. Vi er spesielt bedt om å uttale oss om:

  1. Behov for samfunnsmedisin som medisinsk spesialitet. Spesialistenes funksjon og arbeidsområder.
  2. Faglig innhold i revidert utdanning for samfunnsmedisin. Krav til innhold i spesialistutdanningen og forslag til endrede spesialistregler.
  3. Etterutdanning for spesialistene i samfunnsmedisin.

Styret i NTLF har så langt ingen samlet oppfatning om emnet, men leder tar på seg å utforme forslag til høringsuttalelse som mailes rundt for innspill og kommentarer.

Sak 12/2004 Foreningens nettside. Evaluering og videre framdrift                                                                      

Nettsidene anses som nyttige og nødvendige.

Svend Erik Hansen (PSL) har sagt seg villig til å overta som webredaktør. Han tar selv kontakt med avtroppende redaktør, Johannes Bjørnstad, for å få ordnet med tilgang.

Sak 13/2004 Legeforeningens helse- og omsorgsarbeid for medlemmene

Medlemmene fra avdelingens kollegiale støttegruppe var invitert til møtet, men bare lederen, Henrik Brochmann, møtte. Han ga en orientering om støttegruppas arbeid. Det siste året er det stort sett bare han avmedlemmene som har tatt seg av kolleger i krise. Dette betyr enten at det er lite behov, eller manglende markedsføring. Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg har utgitt en brosjyre om Legeforeningens helse- og omsorgsarbeid for medlemmene. Denne finnes på foreningens nettsider.

Nord-Trøndelag legeforening oppnevner følgende medlemmer til kollegial støttegruppe for de kommende 2 år:

Henrik Brochmann, Sidsel K. Stokke, Erik Ellekjær, Ottar Bjerkeset og Elisabeth Bratland Johansen

Eventuelt

Børge Winther (Aplf) tok opp spørsmålet om økonomisk kompensasjon for tillitsvalgte som bruker tid på bl.a. lønnsforhandlinger. Det ble vist til tidligere styrevedtak om at tillitsvalgte som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, kan sende regning til avdelingsstyret v/kasserer på eventuelt tapt arbeidsfortjeneste eller praksiskompensasjon etter satser for Aplf/PSL for halv eller hel dag.

Neste møte blir tirsdag 2. november på Tingvold Park Hotell, mens siste møte før jul blir mandag 6. desember på Backlund hotell, Levanger.

Ragnhild Smalås
Referent