Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 1. september 2005

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Henrik Brochmann, Elisabeth Sætnan(Ylf), Bodil Dyrstad (LSA), Jørund Resell (Namf), Svenn Morten Iversen (Aplf), Arne  Talseth (Ylf)                                                

Forfall: Børge Winther (Aplf), Svend Erik Hansen (PSL), Peter Heidt (Of)                             

Referatsaker

Ragnhild Smalås og Bodil Dyrstad deltar i kommunal nettverksgruppe opprettet av RHFs administrasjon som ledd i foretakets strategiarbeid for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010.

Saker til behandling

Sak 10/2005 Valg av nestleder og kasserer. Valg av vararepresentanter til landsstyret.

Elisabeth Sætnan ble valgt til nestleder. Olaug Høiberget ble valgt til kasserer.

Vararepresentanter til landsstyret ble Bodil Dyrstad (1. vara) og Henrik Brochmann (2.vara)

Sak 11/2005 Fordeling av oppgaver, representasjon til diverse utvalg.

Som legeforeningens representant i opplæringsrådet for Kommunal Kompetanse velges Bodil Dyrstad. Olaug Høiberget, Helge Hartmann og Svend Erik Hansen fortsetter i SMOLT (samarbeidsgruppe med fylkestrygdekontoret). Erik Ellekjær fortsetter i nettverksgruppe for Bilfører 65+ i regi av Statens vegvesen.

Som avdelingstillitsvalgt og styrerepresentant for Of utpekes foretakstillitsvalgte Peter Heidt (er forespurt og har sagt ja, men kunne ikke møte i dag), som vara utpekes Skjalg Ytterstad.

Som vara for PSL utpekes Harald Vadla (er forespurt og har sagt ja)

Sak 12/2005 Søknad om støtte til teambuilding for underordnede leger ved Sykehuset Levanger

Assistentleger fra flere avdelinger ved Sykehuset Levanger har vært på aktivitets/teambuildingshelg. Det er ønskelig å etablere dette som en fast årlig begivenhet, da med deltakelse fra begge sykehus. Tiltaket støttes.

Søknad om dekning av utgifter på kr11250 for årets arrangement innvilges.

Sak  13/2005 Høringer

Legeforeningen har oversendt 2 høringer til uttalelse, en om  spesialistgodkjenning av leger og en om interkommunalt samarbeid. NTLF avgir ingen uttalelse i denne omgang.

Sak 14/2005 Støtte til sosialt arrangement for turnusleger (tilleggssak)

Henrik Brochmann er fylkets veileder for turnuslegene. Han pleier i den      forbindelse å invitere kandidatene med "koner" og barn til sosialt samvær, båttur osv. Dette koster penger som ikke uten videre dekkes gjennom veilederordningen. Han ber derfor om NTLFs støtte for høstens arrangement.

VEDTAK: NTLF gir støtte til årets planlagte tur etter regning med inntil kr 12.000,-. Veileder bes om å forelegge søknad før neste arrangement og å lage sak til årsmøtet for eventuelt å få lagt tiltaket inn som fast post i budsjettet.

Møteplan

Neste møte blir onsdag 19. oktober på Backlund hotell, Levanger. Vi planlegger julemøte på Rica Hell, torsdag 1. desember, hvor vi inviterer styret i Sør-Trøndelag legeforening til å delta.

Ragnhild Smalås
referent