Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2005

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 7. april 2005

23. januar 2013

Tilstede: Olaug Høiberget, Arne Talseth (Ylf), Børge Winther (Aplf), Svend Erik Hansen (PSL), Bodil Dyrstad (LSA), Ragnhild Smalås.

Forfall: Eivind Jullumstrø, Jørund Resell (Namf), Of s representant (ikke valgt).

Referatsaker

NTNU saken med krav for underskudd på psykiatrikurs ser ut til å være løst, selv om det fortsatt er en gåte hvordan det hele startet. Vi slipper i alle fall flere krav.

Sak 03/2005 Søknad om økonomisk støtte til MedHum 2005

MedHum (Medisinernes Humanitæraksjon) arrangerer 2. hvert år en innsamlingsaksjon i de fire universitetsbyene. I år går pengene til bekjempelse av HIV/AIDS i Sierra Leone, Somalia, Sudan og Liberia.

I samarbeid med Flyktningerådet vil pengene gå til å kurse lokale lærere om HIV/AIDS.

Vedtak: NTLF gir sin støtte til drift av MedHum 2005 med kr 5000,-

Sak 05/2005 Søknad om støtte til prosjekt "Ungdom, rus og vold"

Prosjekt "Ungdom, rus og vold" startet sin virksomhet i 1993 etter initiativ fra Politiet. Tiltaket retter seg mot 9. klassinger i Steinkjer kommune og gjennomføres over to sammenhengende skoletimer der leg og politi deltar. Da det er behov for anskaffelse av mer moderne hjelpemidler for gjennomføringen, søkes det om økonomisk støtte til dette.

Vedtak: NTLF gir sin støtte med kr. 5000,-

Sak 06/2005 Landsstyresak- Forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin legger fram forslag til nye regler for spesialiteten samfunnsmedisin. Forslaget er basert på 2 utredninger om samfunnsmedisin utgitt i 2004, Utredningen fra Nasjonalt råd: Ny spesialistutdanning i samfunnsmedisin og Rapporten fra Sosial- og Helsedirektoratet: Samfunnsmedisinens muligheter og problemer I Norge.  NTLF har tidligere avgitt høringsuttalelse til disse rapportene.

Foreliggende forslag til nye spesialistregler legger opp til større fleksibilitet i utdanningen. Største endring fra gjeldende regler er en løsere tilknytning til primærhelsetjenesten og minimumskrav til stillingsstørrelse. NTLF gir ingen høring til dette forslaget. Landsstyrerepresentantene kan eventuelt gi sitt syn til kjenne under landsstyremøtet.

Sak 07/2005 Landsstyresak – Forslag til endring av Legeforeningens lover § 6, annet ledd

Legeforeningens lover §6, annet ledd lyder:

"Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media unntatt ved behandling av regnskap og budsjett og ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme"

Forslag til ny formulering:

"Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media unntatt ved behandling av særskilte saker som Landsstyret måtte bestemme."

NTLF støtter forslaget.

Sak 08/2005 Prinsipp-og arbeidsprogram for perioden 2006 – 2007

Programmet inneholder mange gode intensjoner som NTLF ikke har noen problemer med å gi sin tilslutning til. Det kom under møtet heller ikke opp forslag til nye strekpunkter.

Sak 09/2005 Årsmøtesaker

I år er det valg. Å få medlemmer til å ta på seg verv i foreningen er stadig et problem. Lederhonoraret er beskjedent og har ikke vært endret så langt tilbake noen av dagens styremedlemmer kan huske.

Det foreslås honorar til leder på kr 20.000, til kasserer på kr. 10.000, webredaktør på kr 5.000 og til øvrige møtedeltager på kr 500 pr møte oppad begrenset til kr 2000 pr. år. Leder lager sak til årsmøtet.

Aplf planlegger generalforsamling og kur i Nord-Trøndelag i 2006.

Det er ønskelig med økonomisk støtte fra NTLF. Aplf-tillitsvalgt lager sak til årsmøtet.

Eventuelt                 

Under eventuelt orienterte Bodil Dyrstad om planer for opprettelse av samhandlingsutvalg mellom Helse Midt-Norge, kommuner og fylkeskommuner, hvor det også er planer om å opprette et helsefaglig utvalg. Diskusjon rundt hvilke personer som eventuelt rekrutteres til den slags.

Neste styremøte blir i Namsos på TINOS i forkant av årsmøtet kl 1700 torsdag 9. juni 2005.

Ragnhild Smalås
referent