Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 6. april 2006

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Henrik Brochmann, Svend Erik Hansen (PSL), Peter Heidt (Of), Svenn Morten Iversen (varaAplf),

Forfall: Elisabeth Sætnan(Ylf), Jørund Resell (Namf), Bodil Dyrstad (LSA),Børge Winther (Aplf)                                           

Sak 09/2006 Endring av etiske regler - landsstyresak - høring

Nord-Trøndelag legeforening støtter endringsforslaget

Sak 10/2006 Søknad om pengestøtte til turnuslegene

Søknad om støtte på kr 12.500,- til båttur i forbindelse med turnusveiledning innvilget           

Sak 11/2006 Søknad om støtte til arrangering av Frampeik 2006-legestudentenes forskningskonferanse 6.-8. oktober

Arrangementet støttes med kr 5.000,-

Sak 12/2006 Søknad om økonomisk støtte til demensdag 240406

Søknaden avslås med begrunnelse i at vi ikke ser det som foreningens oppgave å gi pengestøtte til arrangement i regi av helseforetaket og- eller andre lag og foreninger (i dette tilfellet demensforbundet)           

Sak 13/2006 Årsmøte 2006

Planlagt årsmøte 8. juni på Levanger. Foredragsholder er fortsatt ikke på plass. Det jobbes vider med saken. Dersom vi ikke lykkes i å engasjere noen fra sentralstyret, vil foredragsholder til årsmøtekurset (geriatri) bli forespurt.

Sak 14/2006 Felles styreseminar på Hurtigruten 2.-4. oktober 2006

Styret stiller seg positiv til planlagte styreseminar. Arrangementskomite fra Sør-Trøndelag er allerede godt i gang med arbeidet.

Neste møte blir 08. juni 06 kl 1700 på Backlund Hotel, Levanger, i forkant av årsmøtet.                                                                                    

Ragnhild Smalås
referent