Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2006

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 9. februar 2006

23. januar 2013

Tilstede: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Henrik Brochmann, Bodil Dyrstad (LSA), Svend Erik Hansen (PSL), Børge Winther (Aplf), Tor-Finn Granlund (Namf), Svenn Morten Iversen (varaAplf),

Forfall: Elisabeth Sætnan(Ylf), Jørund Resell (Namf), Peter Heidt (Of)                             

Saker til behandling

Sak 01/2006 Nye lover for den norske lægeforening - landsstyresak - høring

Landsstyremøtet vedtok i fjor ny organisering for Dnlf. I samsvar med dette har sentralstyret lagt fram forslag til nye lover. Disse er sendt ut til høring til foreningens organisasjonsledd.

Styret i Nord-Trøndelag legeforening har ingen kommentarer til lovforsalget.

Sak 02/2006 Forslag om endring av generelle spesialistregler -landsstyresak - høring

Endringene er dels språklige, dels avklarende. Noen av suppleringene er tidligere sentralstyrevedtak som nå overføres til generelle spesialistregler, slik at det skal være lettere å være orientert om gjeldende bestemmelser samlet i ett regelverk. Enkelte endringer er også på bakgrunn av endrede forutsetninger, f.eks. i form av EØS-avtale og internasjonal utvikling.

Konklusjon: Vi avgir ingen høringsuttalelse.

Sak 03/2006 Lokalsykehusenes framtidige rolle - høring

Legeforeningens sentralstyre satte i juni 2005 ned en arbeidsgruppe for å utrede lokalsykehusenes fremtidige rolle. Arbeidsgruppens rapport forelå 28. november 2005, og i møte 9.12.2005 besluttet sentralstyret å sende gruppens rapport ut på høring

Konklusjon: Viktig tema, leder utarbeider forsalg til høringssvar.

Sak 04/2006 Vind i seilene for medisinsk forskning - høri

Sentralstyret i Den norske lægeforening ba høsten 2004 Legeforeningens forskningsutvalg om å utarbeide en innstilling om Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning, i samarbeid med andre relevante parter. Det ble nedsatt et utvalg som nå leverer sin innstilling. I denne blir Legeforeningens forskningsarbeid vurdert, retningslinjer for arbeidet fremover trekkes opp, og det fremlegges forslag til konkrete vedtak.

Konklusjon: NTLF støtter utvalgets forslag til tiltak.

Sak 05/2006 Søknad om støtte til Teambuildingstur. Åre Fjellby

Godt tiltak, men i følge programmet ingen verken faglig eller fagpolitisk agenda, samt et søknadsbeløp i en størrelsesorden som krever behandling på et høyere nivå.

Vedtak: Søknaden avslått mot 2 stemmer (av 6)

Sak 06/2006 Søknad om økonomisk støtte til innleie av forhandlingshjelp ved lønnsoppgjøret 2006

Vedtak: Søker bes kontakte legeforeningens sekretariat ved forhandlingsavdelingen med forespørsel om hjelp.

Sak 07/2006 Søknad om økonomisk støtte til studietur

NTLF ser ikke å kunne gi økonomisk støtte til enkeltpersoner, da dette vil kunne føre til uante mengder søknader av denne typen.

Vedtak: Søknaden avslås

Sak 08/2006 Årsmøte 2006

Diskusjon rundt mulig årsmøtetema. Leders antydning om mulig sammenslåing av lokalforeninger vakte umiddelbar motstand. Det blir arrangert årsmøtekurs i geriatri. Mulig med kombinasjon kursforeleser og årsmøteforedragsholder?

Vi har etter hvert mottatt og behandlet en del søknader om økonomisk støtte. Det bør utarbeides retningslinjer for tildeling. Kasserer forbereder sak til årsmøtet. Forslag om å behandle alle søknader en gang årlig.

Henrik Brochmann trenger økonomisk støtte til turnusveiledningen. Han forbereder sak til årsmøtet.

Årsmøtet avholdes på Levanger 8. juni 06.                         

Evt.

Henrik Brochmann orienterte om ny forskrift om krav om 3 års veiledning for å kunne praktisere selvstendig på trygdens regning.

Neste møte blir 06. april 06 kl 1800 på Tinos i Namsos.

Ragnhild Smalås
referent