Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 11. april 2013

19. desember 2014

Tilstede: Tom Julsrud, Gaute H Nilsen, Harald Skoglund, Rolf Larsen, Mathis Heibert, Børge Winther (f.o.m. sak 15/13), Ulf Maxhall, Anders Todal (ref.)

Sak 10/13. Godkjenning av dagsorden

 • Dagsorden godkjent

Sak 11/13. Referat fra styremøte 14.02.2013

 • Referat godkjent
 • Det blir et styremøte til før årsmøte i juni. Torsdag 23.05.13 kl 17:30, Tingvold hotell.

Sak 12/13 Referatsaker

 • Referat fra Regionutvalg 5. mars:
  • RU-leders honorar er satt til ½ G
  • Helsepolitisk seminar 2012.
  • Litt lite tid til diskusjon – eller fornøyde deltakere. Neste er 15.11.13 Stjørdal
  • Hurtigruteseminar til høsten.  Er ennå ikke i boks – «noen skjær i sjøen» – Dnlf ønsker at hurtigrutekursene (tillitsvalgt-/helsepol. kurs Møre og nordover) arrangeres av foreningen sentralt. Mulig løsning spleiselag OU midler og lokale midler. Ikke avgjort – telefonmøte i mai.
 • Høring om nedleggelse av regionutvalgene (RU). RU Midt-Norge stiller seg negativ til forslaget, og mener RU er en nyttig arena også for arbeidet opp mot samhandlingsreformen. Neste RU møte er 07.06.13. Videre 4. oktober og 15. nov (i forbindelse med helsepolitisk seminar).
 • Fordeling av kontingentmidler for 2013

Sak 13/13 Høringsuttalelse Avtalespesialister i Midt-Norge

 • Desentralisering gjennom ambulering fra helseforetakene eller bruk av avtalespesialister?
  • Styret slutter seg til konklusjonene i fase 2 om økt bruk av avtalespesialister.
 • Hvordan benytte avtalespesialisthjemler?
  • Styret tilføyer at det bør utarbeides retningslinjer for krav til effektivitet: Det må settes krav til et visst prosentvis antall nye pasienter pr. år for avtalespesialister.
 • Samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
  • Tilføyes siste setning i første avsnitt: Felles journalsystem

Sak 14/13 Landsmøte 2013

 • Årets Landsmøte avholdes 4-6. juni i Alta. Både Tom og Gaute (vara) har meldt forfall. Gaute sjekker med Dnlf sentralt om det kan sendes andre fra styret.
 • Med bakgrunn i tidligere års erfaringer diskuterte styret også Landsmøtes tradisjon for spontane innsamlingsaksjoner.
  Forslag fra Rolf: Styreleder eller dennes vara kan disponere inntil 20 000,- årlig til et godt formål. Donasjonen skal begrunnes ved neste styremøte.
  Vedtatt med 4 stemmer, 3 stemmer mot.

Sak 15/13. Frikjøp av organisasjonssekretær til Nidarosfondet

 • Diskutert. Tom meddeler styrets oppfatning til leder av RU, STLF og MRLF.

Sak 16/13. Vedtekter

 • Det foreligger mal fra foreningen sentralt. Styret ønsker at organisasjonssekretær lager et forslag som passer for NTLF. Utkastet diskuteres på e-post før neste styremøte og på samme møte, og legges fram på årsmøte for endelig vedtak.

Sak 17/13. Årsmøte 13. juni

 • Det er emnemøte i Hudsykdommer 12.-13. Juni i regi av Huldt-Nystrøm
 • Det må snart sendes ut innkall med saksliste, dokumenter ettersendes etter styremøtet 23. mai.
 • Underforeninger må ha avklart sine respektive valg i god tid før årsmøtet (før 23. mai).
 • Valg av revisor på årsmøte i fjor er ugyldig. Et sentralstyrevedtak fra -06 sier at revisor ikke kan være et medlem – og må være registrert eller statsautorisert. Styret foreslår å legge ut anbud for ny revisor. Ulf tar seg av dette.

Sak 18/13. Eventuelt

a) Avtale signer av Gaute med Madsen bil AS (Audi/Skoda/VW). Gir god rabattordning for medlemmer i NTLF. Nærmere info på hjemmesiden kommer.

b) Rolf orienterte om Valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Midt-Norge og dets sammensetning (trer i kraft 01.05.13). Det uttrykkes bekymring over at en nå har 3 av 4 ansatterepresentanter fra Møre og Romsdal – og ingen fra Nord-Trøndelag. (Nils Håvar Dahl fra Levanger ble 1. vara).