Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 23. mai 2013

19. desember 2014

Tilstede: Tom Julsrud, Gaute H Nilsen, Rolf Larsen, Børge Winther, Ulf Maxhall, Anders Todal og Tina Foss Hakli (referent)

Sak 19/13: Godkjenning av dagsorden

 • Dagsorden godkjent

Sak 20/13. Referat fra styremøte 11/4-13

 • Ingen anmerkninger

Sak 21/13 Referatsaker

 • Referat fra styremøte i Helse NT v/Rolf Larsen
 • Begge sykehus skal ha traumemottak
 • Forslag om å ta penger fra drift til investeringer.
 • Henvendelse fra Torfinn Granlund hos Fylkeslegen. Skal arrangere «Smitteverndagen” 8/11 ”Førekortkurs” 26/9 og ønsker at legeforenningen skal informerer medlemmene om kursene. Vi ber Kenneth om å legge kursene ut på hjemmesiden og samtidig sende invitasjon til medlemmene på mail. Granlund ønsket også hjelp til å få kursene godkjent som tellende timer.

Sak 22/13: Hurtigrutekurset – status og framtid

Bakgrunn: Tidligere har legeforeningen sentralt dekket utgiftene til dette kurset, i år må Fylkesforeningene dekke mer av kurset selv. Det er også kommet ønske om kortere kursvarighet (2 dager i stedet for 3) og ønske om mer sentral plassering slik at mindre tid går bort i reising.

Kursdato er 17-18/9, og det er lagt fram forslag med kostnadsoverslag for Rica Hell Hotell eller Håholmen. Etter diskusjon kom vi fram til:

 • Vi ønsker at kurset skal avholdes i år selv om det ikke blir på Hurtigruta
 • Av alternativene som er framlagt, ønsker vi helst Håholmen, men da må prisen forhandles ytterligere ned til omtrent samme nivå som øvrige tilbydere. Alternativ kan være at en legger kurset til Jektvollen eller Rica Rock city Hotel i Namsos (For å holde forsamlingen samlet gjennom kurset og bevare det sosiale aspektet. Tror at mange vil reise hjem på kvelden dersom kurset legges til Rica Hell.)
 • Dersom det er mulig innenfor økonomiske rammer, ønsker vi at neste års kurs avholdes på Hurtigruta.
 • For øvrig: Forutsetter at hver deltaker selv betaler kr. 500,-
 • NT legeforening yter praksiskompensasjon til selvstendig næringsdrivende for sine tillitsvalgte som vil delta.

Sak 23/13: Vedtekter

Kenneth har utarbeidet nye vedtekter for NT legeforening etter mal fra legeforeningen sentralt.

Disse vedtas framlagt som sak for årsmøtet.

Sak 24/13: Saker til årsmøtet

Regnskap for 2012 er ferdig, underskudd bl.a. p.g.a. underskudd kursarrangement. Budsjett for neste år er laget uten stor forandringer fra forrige.

Sak 25/13: Eventuelt

 • Børge Winter ønsker at det arrangeres takstkurs i norddelen av fylket før årsskiftet vha Helfo og jurister fra JA-avdelingen i DNLF. Kurset blir sannsynligvis tidligst i oktober i Steinkjer med varighet fra lunch og utover. Børge ordner dette.
 • Alle oppfordres til å mobilisere medlemmene slik at de kommer på årsmøtet som går av stabelen torsdag 13/6-13 kl.18.00 på Rock City Hotell i Namsos. Omvisning på opplevelsessenteret før møtet for de som ønsker det. Buss settes opp fra sørdelen av fylket dersom noen melder seg på. (Kennet bestiller buss/maxitaxi etter påmelding)