Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 16. januar 2014

19. desember 2014

Videomøte.

Tilstede i Namsos: TA Julsrud (leder), M Heibert (vara,OF), S Hammer (2.vara YLF) og TF Hakli(sekretær)

Tilstede i Levanger: B Winter(AF), GH Nilsen(Nestleder), R Larsen(OF), D Zerajic(1.vara)

Tilstedei stjørdal (uten bilde): J Resell (NAMF)

Sak 01/14: Godkjenning av dagsorden. Godkjent

Sak  02/14: Referat fra styremøtet 14.11.13. Godkjent

Sak 03/14: Referatsaker:

 • Møte i Regionutvalget etter Helsepolitisk seminar:
 • Seminaret vurderes som svært vellykket.
 • PSL-avtalespesialistene under forhandling.
 • Oversikt over medlemsmassen i NT
 • Mal fra Anders Todal for PSL
 • Møte i Regionutvalget  kommende onsdag.
 • Dialogmøte med ledelsen i HMN
 • Allmenlegelandsrådet: NT mangler 2 allmenpraktikermedlemmer i NTLF for å få 3 representanter I allmenlegelandsrådet. Alle må yte en innsats for å verve en kollega!

Sak 04/14 Profileringsartikler

B.Winter bestiller 100 termokrus med NTLFs logo. Disse brukes som gave til forelesere ved Medisinsk forum i Namdal og på Innherred, samt ved andre anledninger.

Sak 05/14 Økonomisk støtte til konferanse for sykehustillitsvalgte

Går ut, da påmeldingsfristen er ute.

Sak 06/14 Hurtigrutekurs 2014 NTLFs deltagelse:

 • Budsjettet er noe uklart, men styret vedtar å si ja til å delta på/bidra til kurset.
 • Kurset går av stabelen 14-16/10-14

Sak 07/14 Info fra foretakstillitsvalgt

 • Styrermøte i HNT 17/12-13:
  Budsjett: Lite avsatt til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold.
 • ASU: Sunniva Rognerud foreslått som medlem til ASU. Sykehuslege bør være vara for henne
  M.Heibert foreslått og aksepterer dette.
 • Diettpenger ved kurs dekkes ikke av arbeidsgiver nå. Tatt opp med legeforeningen da det skal finnes en avtale.
 • Konserntillitsvalgte kommer på besøk til Levanger 11/2. Ønskelig med møte i Namsos også.
 • DNLF har avtale med DNB: DNB har stand utenfor kantina i Levanger uke 4. Ønskelig i Namsos også.
 • Ledersamling på Stiklestad 16/1-14:
  Seniorpolitikk: Avstatt 1 mill.kroner til seniortiltak, vi ønsket 2,5 mill. Hver ansatt kan nyttiggjøre seg  10000,-. Etterlys om rapporten om seniortiltak er lagt ut på intranett. Den bør sendes alle overleger. Den enkelte enhetsleder skal ta kontakt med arbeidstaker ved en bestemt  alder. Det ble diskutert om det bør være ansiennitetstillegg for overleger. Iflg. legelønnsrapporten kan klinikkleder nå  gi 100000 i personlige tillegg og 100000 i rekruteringstillegg. Tillegg utover dette må godkjennes av Direktøren.
 • 5-7/2-14: Tariffkonferanse i legeforeningens regi.
  Arbeidstid kommer til  å stå sentralt under neste lønnsforhandling. Skal vi være dagarbeidende med vakttjeneste eller ikke?

Sak 08/14 Møtedatoer

Årsmøte NTLF: Torsdag 12/6-14 på Jæktvold. Kenneth tar seg av organisering.

Styremøter DNTLF: Torsdag 8/3 kl.18.00 Videomøte.
27.mai-14 Møte på Gran Hotell Steinkjer

Sak 09/14 Eventuelt

Leder i NTLF får fullmakt til å bevilge inntil kr. 5000,- til kurs og lignende ved «hastesaker». Maksimalt 50000/år.