Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 20. mars 2014

19. desember 2014

Videomøte

Tilstede i Namsos: TA Julsrud (leder), Mathis Heibert (vara OF), M Helgesen (YLF) og TF Hakli (sekr)

Tilstede på Levanger: GH Nilsen (Nestleder), B Winter (AF) D Zerajic (1.vara) og A. Todal

Sak 10/14 Godkjenning av dagsorden

Sak 11/14 Referat fra siste styremøte

 • Dato korrigert til 23.

Sak 12/14 Referatsaker

Flytting av Barnepoliklinikken i Namsos

 • TA Julsrud har vært i media og støttet barnelegen i denne saken.
 • Videre er det forfattet et brev til direktøren i HNT fra Legeforum i Namsos, og Direktøren har innkalt til møte med tillitsvalgte 26/3-14.
 • Enighet om at det bør være konsensus i styret før man går ut i media.

Tilbakeføring av ambulanseforetaket til HNT 1/1-15

 • Direktøren innkalte til formøte med tillitsvalgte 17/3-14 hvor han orienterte om at han foreslår at det opprettes en egen prehospital klinikk for ambulanse AMK og pasientreiser.
 • Til dette møtet hadde R.Larsen (FTV OF) sammen med S.Strand fra Sykepleieforbundet forfattet et brev på vegne av legeforeningen. Legene i Namsos er ikke enige i deler av innholdet i dette brevet, og har lagt ved en uenighetsprotokoll. Styret mener at enEn bør søke konsensus før en går ut med et slikt brev.

Sak 13/14 Valg av valgkomite:

 • Valget Skulle vært utført på årsmøtet, men ble avglemt. Knut E M Aune og G. Holmvik tar ikke gjenvalg, prøver å få kontakt med A. Strandheim som er siste medlem av komiteen.
 • Enighet om at alle i styret prøver å finne representanter som kan sitte i valgkomiteen før møtet i mai.

Sak 14/14 Intern høring- Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016

 • TA Julsrud sender høringsuttalelse.

Sak 15/14 Høring-Reservasjonsordning for fastleger

 • NTLF skal ikke sende høringsuttalelse i denne saken, da det er dissens i styret om hva man skal mene.

Sak 16/14 Høring fra Akademikerne : Invitasjon til å fremme kandidat til Akademikerprisen

 • Steinar Krogstad foreslås som kandidat, GH Nilsen skal framskaffe CV slik at forslag kan sendes.

Sak 17/14 Tilskudd til Praksiskonsulentkonferansen 2014

 • Børge Winther er med i arrangementskomitéen for Praksiskonsulentkonferansen 2014 i Nord-Trøndelag den 3. og 4. sept. og søker NTLF om bidrag til underholdning og evt. gave til forelesere.
  Vedtak: Det innvilges tilskudd til kulturelt innslag/underholdning på inntil kr. 20.000,- og NTLF's krus til hver foreleser forutsatt profilering av Nord-Trøndelag legeforening i arrangementet. Enstemmig.

Sak 18/14. Søknad fra Tina Eilertsen om fritak fra verv i NTLF

 • Tina Eilertsen har søkt om fritak fra sitt verv som vararepresentant i styret i Nord- Trøndelag legeforening. Bakgrunnen er at hun er avdelingsoverlege med arbeidsgiveransvar og derved arbeidsgiverrepresentant for Helse Nord-Trøndelag HF. Dette er uforenelig med fagforeningstillitsverv.
  Vedtak: Varamedlem Tina Eilertsen innvilges med umiddelbar virkning fritak fra sitt verv i styret i Nord-Trøndelag legeforening. Det skal avklares med Legeforeningen om det skal avholdes valg av nytt varamedlem ved årsmøtet i år. Enstemmig.