Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 27. november 2014

2. desember 2015

Tilstede: Tom A. Julsrud, Anders Todal, Mathis Heibert, Martin Ording Helgesen, Gaute H.Nilsen, Børge Winther, Jørund Resell, Mathis Heibert, Christine Agdestein (invitert gjest).

Før gjennomgang av dagsorden refererte Christine Agdestein to hovedpunkter som NTLF vil jobbe videre med:

  1. Utfordringer i arbeidsbetingelser/-kontrakter for ansatte leger i Steinkjer kommune. Kontrakter er delvis i strid med lov- og avtaleverk. Styret antar at problemene gjelder flere kommuner. Børge Winther skal kartlegge/innhente kontrakter fra flere kommuner (mail til lokale tillitsvalgte). Det skal så settes ned en arbeidsgruppe. Steinkjer kommune kan fungere som en «pilot» hvor man ber om en redegjørelse fra kommunens side
  2. Godtgjørelse for lokale tillitsvalgte. NTLF er prinsipielt positiv til å kompensere de lokale tillitsvalgtes arbeid, men det påpekes at man anser dette egentlig som kommunens oppgave og ansvar. Også her skal det innhentes informasjon om hvor mye de lokale tillitsvalgte anslagsvis har brukt av tid på tillitsvalgtarbeid i det inneværende året.

Sak 47/14 Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Sak 48/14 Referat fra styremøte 11.09.14

Godkjent.

Sak 49/14 Referatsaker

Tom A. Julsrud refererte. Referater ble sendt i forkant av styremøtet.

Hurtigrutekonferansen var en success med god dialog. Flere deltager fra Nord-Trøndelag er ønskelig.

Neste Hurtigrutekonferanse finner sted 14.-16.10.2015.

Sak 50/14 Høringer – følgende ble referert:

 

  • Medarrangør for landsstyremøtet 2017. Her ble det nevnt at landsstyremøtet aldri har vært arrangert i Nord-Trøndelag.
  • NOU-prioriteringer
  • Lovendringer mtp. landsstyremøters gjennomføring (tilpasninger)

 

NTLF kommer ikke med egne uttalelser i disse høringssaker.

Sak 51/14 Støtte studentkor Bilyd

Støttes med kr 5000.- mot annonse i konsertprogram og opsjonsavtale mtp fremtidigopptreden (f.eks. årsmøte)

Sak 52/14 Signifikants høstseminar – avslag.

Sak 53/14 Rolf Larsen orienterte om siste styremøte i HNT. Utfordringer mtp. underskudd ogovertakelse av ambulansetjenesten.

Sak 54/14 1. Lønning av lokale tillitsvalgte / Utfordringer i kommunale legekontrakter.

Se innledningen.

2. Avgift for behandling av søknad om spesialistgodkjenning.

Rolf Larsen tar dette opp med ledelsen i HNT.

Sak 55/14 Møter 2015:

22.01.2015 – Videomøte kl 18.

19.03.2015 – Videomøte kl 18.

21.05.2015 – Møte på Steinkjer kl 18.

Orientering: DNLF landsstyremøte 27.-29.05.2015.

Sak 56/14 Henvendelse fra SINTEF angående studie henvisninger fra PPT til BUP/HABU.

Børge Winther skal uttale seg om dette i annen sammenheng og har satt seg inn i problemstillingen. Han uttaler seg også på vegne av NTLF.

Referent/Sekretær: Mathis Heibert. Namsos, 02.12.2014.