Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 21. mai 2015

2. desember 2015

Til stede: Tom Julsrud, Gaute Nilsen, Rolf Larsen, Dragan Zerajic, Jørund Resell (referent)

Sak 14/15 Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Sak 15/15 Referat fra styremøte 19.03.2015

Godkjent

Sak 16/15 Referatsaker

Henvendelse fra medisinernes avgangskull – tilskudd til Bal Medicorum – avslått av leder

Henvendelse fra Amnesty Stjørdal til Norsk Legeforening Stjørdal: Ber om støtte til Aksjon Syria. Kan ikke støttes av Legeforeningen

Vanvik holder innlegg på årsmøtet: Om eldre legers forening.

Brev fra Psykologforeningen (NPF avd NT) v/ K Vanderaas Kvaran: Ønsker samarbeid om kurs og møteplass. Sendt over til kurskomiteen. NT legef. planlegger psykiatrikurs til høsten, psykologforeningen er invitert til å delta. Avventer svar.

Sak 17/15 Hurtigrutekurset - status

Kurset er under planlegging

Ny nasjonal sykehusplan er et av temaene.

Sak 18/15 Regnskap 2014

Overskudd på 6 691. Diskusjon omkring bruk av midler. Ikke ønskelig at NT legeforening har stående en såvidt stor sum på konto.

Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet

Sak 19/15 Budsjett 2016

Budsjett med planlagt negativt resultat på 80 600.

Budsjettet anbefales godkjent av årsmøtet

Sak 20/15 Innkomne saker til årsmøtet

Honorarsatser for styret foreslått.

Anbefales godkjent av årsmøtet.

Sak 21/15 Støtte Norpal

NT legeforening vedtar å støtte NorPal med kr 5000.

Legeforeningene I Midt-Norge oppfordres om å bidra på samme måte.

Sak 22/15 Nytt fra styret i Helse Nord-Trøndelag

DPS Kolvereid diskutert I siste styremøte. DPS drives fortsatt etter vedtak om at det skal være forsvarlig drift.

Sak 23/15 Eventuelt

Lønnsavtale for leger I HNT: Kostgodtgjørelse under kurs og kongresser dekkes ikke. Uenighetsprotokoll er utferdiget.

Avtale med Madsen Bil utgår nå. Gaute Nilsen får fullmakt til å gå I forhandlinger.

Neste møte: Torsdag 4. mai kl. 17.00 på Jægtvolden I forb. med årsmøtet.