Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 4. juni 2015

2. desember 2015

Tilstede: Tom Julsrud (leder), Gaute Nilsen (nestleder), Dragan Zerajic (styremedlem vara), Anders Todal (PSL), Martin O. Helgesen (Ylf), Rolf Larsen (Of), Børge Winther (AF), Jørund Resell (NAMF), Stephan Schüler (observatør), Mathis Heibert (observatør), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

24/2015 Godkjenning av dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Kenneth ble valgt som referent.

25/2015 Referat fra styremøte 21.05.2015

Godkjent.

26/2015 Referatsaker

  • Tom orienterte fra møte i regionsutvalget, 3. juni 2015.
  • Gaute orienterte fra landsstyremøtet i Trondheim, 27.–29. mai 2015.

27/2015 Årsmøtegjennomgang

Dagsorden for årsmøtet ble gjennomgått.

28/2015 Eventuelt

Mekling for fastlegene i Steinkjer

Det var en megling mellom kommunen og legene på Steinkjer da fastlegene i Steinkjer tok brudd i forhandlingene da kommunens tilbud var alt for dårlig.

Vedtak: Nord-Trøndelag legeforening dekker honorar til dommer som meklet i saken.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes