Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 19. mai 2016

9. juni 2016

Møtet ble avholdt ved hjelp av Lync med bilde og lyd, og med mobiltelefon med lyd (støy i bakgrunnen og redusert lydkvalitet)

Tilstede:

Gaute Nilsen (leder, Levanger), Dragan Zerajic (nestleder, Levanger), Rolf Larsen (Of, Levanger) Tina Foss Hakli (vara for Mathis Heibert, Namsos), Astrid Meistad (sekretær, Namsos),  Anders Todal (PSL, Inderøy) Jørund Resell (Stjørdal)Ylf, Børge Winther (Af, Levanger), Anna Hjort-Hansen (Levanger), Øystein Høydal (Levanger).

Sak 10/16 Godkjenning av dagsorden.

Godkjent.

Sak 11/16 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Lync viste seg å være bedre egnet enn Acano. Referatet godkjent.

Sak 12/16 Representant i ASU

Dragan Zerajic ble valgt. Sunniva Rognerud har sluttet. 

Sak 13/16

Astrid Meistad (sekretær) trer ut av styret pga flytter til Trondheim i juli, ny jobb. Vara rykker opp, Øystein Høydahl ble valgt til sekretær.

Sak 14/16 Nytt fra styret i Helse Nord-Trøndelag

Få fristbrudd. Ventetid. Enkelte avdelinger sliter økonomisk. Høyt sykefravær, ca 12 prosent. Serviceavdelingen ligger høyt på sykefravær. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ambulansetjenesten relevant her. Legene har lavt sykefravær.

Strategi 2030. Utviklingsplan, skal legges fram for styret i Helse Midt-Norge våren 2017. Bygg bl.annet. Styreseminar avholdt på Stjørdal, Ola Strand, Stig Slørdal bl. andre holdt innlegg. Møre sliter med underskudd, store uenigheter vedrørende bygging av nytt sykehus i regionen. Budsjettsprekk. Stedlig ledelse, gjennomgående klinikker.

Helseplattformen.

Nytt IKT-system 2020-2021. Omfattende kravsspesifikasjoner. Allmennlegenes engasjement. 

Sak 15/16 Fordelsavtale med Madsen bil AS

Avtalen gjelder i tre år, gikk ut 03.01.2016.  Støtte om at avtalen reforhandles, godkjennes deretter av styret. Gaute går inn i forhandlinger.

Sak 16/16

Avisoppslag 9.april i Trønderavisa og Namdalsavisa gjeldende fordeling av ressurser Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Innlegg ved anestesioverlege Odd Eirik Elden. Innlegg ved tidligere journalist. Innlegg ved flere overleger på Levanger. Gaute og Astrid ble oppringt av Namdalsavisa for kommentar. Diskusjon.

Diskusjon om ambulansetjenesten. Eksempel på uverdig transport for mann som hadde fått slag, ble transportert i fellesdrosje og kunne ikke gjøre rede for seg ved Levanger Sykehus. Forsinket behandling som kan gi unødvendige sequele. Uverdig. Har vi tilstrekkelig ambulansetjeneste i Nord-Trøndelag? Snakk om hvite ambulanser, rene transportoppdrag, ikke bemannet med helsepersonell. Legeforeningen vektlegger at ambulansetjenesten skal prioriteres i hele fylket.

Diskusjon om kursing for leger. Det er avtale om kursing minst to uker i året. Anestesilegene i Namsos tar ut 14 dager kursing i året. Enkelte leger i Levanger får ikke anledning til å ta ut 14 dager. Det diskuteres internt i avdelingen/klinikken hva pengene skal brukes til. Leger som ikke får tatt ut nok til kurs og overlegepermisjon oppfordres til å ta opp det med sine ledere. Mål om å bygge opp robuste fagmiljøer, gjøres ved hjelp av kursing og rekruttering.

Styret ønsker at man diskuterer sak og ikke person. 

Direktøren har innkalt til møte på Steinkjer i neste uke for avdelingsoverleger og andre overleger angående fordeling av ressurser i foretaket.

Utregninger med tanke på kostnad pr. innbygger på ”Innherred” og ”Namdalen”. Diskusjon om nedslagsfelt. Kan stilles spørsmålstegn med siden bosettingsmønstrene i områdene er ulike, og fordi pasientlekkasjer må regnes med. Forslag om å slette driftsutgifter pr. innbygger fra diskuterte Excel-ark, bred støtte.

Helse Nord-Trøndelag og styret i foretaket godkjenner budsjettet for foretaket, ikke legene.

Legeforeningen ønsker transparens i denne saken og ønsker å fremstå samlende for legene i fylket og unngå polarisering. Vi er engasjerte i prosessen og har en vaktbikkjefunksjon.

Gaute får mandat til å gå videre med denne saken hos direktøren. Er ambulansedekningen optimal? Er det en skjevfordeling? Får folk dra på kurs i to uker i året, om det ikke er tilfellet, hvorfor er det slik?

17/16 Referatsaker

Hurtigrutekonferansen kommer i oktober.

Helsepolitisk seminar kommer i desember.

18/16

Sak om dekning av 1800,- for utlegg. Enighet.

Årsmøtet, vi er i rute. Det er blitt hotellstreik. Vi er solidariske til den streiken som pågår. Forhåpentligvis er streiken ferdig til årsmøtet.

Plan B: Møterom på psykiatrisk avd Sykehuset Namsos.  Middag på Tinos restaurant i Namsos. Informasjon fra sekretariatet vedrørende styrehonorar.

Valgkomité.