Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 21. januar 2016

Tilstede:

Gaute Heming Nilsen (leder), Dragan Zerajic (nestleder), Astrid Meistad (referent), Rolf  Larsen (Overlegeforeningen,Of), Børge Winther (Allmenlegeforeningen, Af), Anders Todal (PSL), Jørund Resell, Ragnhild Aunsmo(kurskomité), Øystein Høydahl (1.vara Levanger)

Sak 1/16 Godkjenning av dagsorden

Ingen innvendinger. Ønske om at både tillitsvalgte og kurskomité møter på styremøter.

Sak 2/16 Referat fra årsmøtet

Gjennomgang. Ingen innvendinger.

Sak 3/16 Disponering av midler

Styret har fullmakt til å sette inntil 20 % av bankinnskudd i fond. Diskusjon vedrørende foreningens bankinnskudd. Ønske om mer aktivitet i foreningen og forbruk til ønskelige tiltak. Vi har mottatt tilbud om ny forvaltningsavtale med Alfred Berg.

Valg: Enstemmig vedtatt om innskudd i fond. Gaute tar på seg ansvaret å undersøke andre tilbydere, konferer deretter med Rolf. Deretter ny avgjørelse på nytt styremøte.

Sak 4/16 Evaluering av ”Hedemarksmodellen”

Diskusjon omkring sykemeldingspraksis generelt. Vi avventer evaluering av modellen.

Sak 5/16 Telematikkløsning for videre styremøter

Anders informerte. Norsk helsenett. Acano. Join Nhn.no

Neste møte: Ovenstående løsning. Alle sitter hjemme hos seg selv foran PC med kamera og mikrofon. Telenor telefonmøte som backup, så har vi i alle fall lyd. 800-nummeret til TeleNor.

Sak 6/16 Søknad fra Norpal-Sawa

Vedtak : Vi støtter med 5000,- , beløpet i tråd med tidligere praksis.

Vi ønsker å invitere en eller to medisinstudenter som deltar, å besøke årsmøtet i juni 2017 i Namsos for å informere om sin erfaring/opplevelse på Vestbredden. 

Sak 7/16 Nytt fra styret i Helse Nord-Trøndelag

Budsjett., meget stramt. Nytt psykiatribygg. Ny direktør ansatt fra og med 1. mars 2016. Bakgrunn fra politiet og Helse-Finnmark. Torbjørn Aas. DMS og fremtiden med Helse Nord-Trøndelag. Overgang til kommunale budsjetter.

Sak 8/16 Referatsaker

Lederseminar i Legeforeningen avviklet, samtaler med helseministeren.

Pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for psykiatri. Styrker og svakheter med løsningen.

Trygge leger, god pasientbehandling. Hvordan håndtere situasjonen når feil oppstår?

Åpenhet. Mål: Forbedring ikke straff.  ”Ta systemet, ikke mannen”

Varsling. Erfaringer om sanksjoner.

Korridorpasienter. Beleggsprosent på over 90%. Sykehuset Østfold åpner med korridorpasienter. Hvorfor spares det inn på areal?

Styringsmodell. Utgreing, skal være ferdig 1.12.

Sak 9/16 Eventuelt

Ønske om tilskudd til vervingsmøte fra tillitsvalgte.  1500,- til Namsos og Levanger.

Informasjon om støttekollegaordningen. En del av våre medlemmer har behov for ordningen. Mer informasjon på legeforeningens hjemmeside.